2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 1999

Datum för denna kursanalys: 26 januari 2000.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning. Kursöversikten är uppdaterad så att den visar hur kursen genomfördes.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar var officiellt 60 men minskades ner till 50. Antalet laborationer var 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. Tentan (3p) bestod av ett antal frågor på kursboken och de artiklar som utgjorde kursbunten.
Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 73.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Årets kurs har blivit mer samlad bl.a. genom den stadga som den alldeles nyutkomna kursboken gav (influgen från USA specifikt för denna kurs). Antalet föreläsningar minskades från 30 till 25, vilket troligen också bidrog till att minska intrycket av splittring och samntidigt ge mer tid åt eleverna att arbeta på egen hand. Kursboken har också i praktiken medfört att det i praktiken gått att ställa något högre krav. Flera elever har tidigare år tyckt att kursen varit för lätt, men det har inte varit fallet på samma sätt i år. Resultatet på tentan antyder också detta. Totalt antal godkända på första tentan i förhållande till alla registrerade på kursen har gått ner från 67% till 51%. Detta beror på att man väntat med att gå upp på tentan. Av de som tenterade klarade sig procentuellt lika många som förra året.

De avslutande två laborationerna som får väljas relativt fritt har alltid varit uppskattade av eleverna, men många har dock skjutit på dessa labbar och alltså inte varot klara med dem vid kursens slut. I år har ytterligare ett steg tagits mot att förbättra detta genom att definiera en "projektuppgift" för dessa labbar med utgångspunkten att man ska vara klar vid kursens slut. Den gamla formen har funnits kvar parallellt för dem som vill jobba på det sättet. Resultatet har blivit en förbättring så att t.ex. 57% i stället för 42% är klara med laboration 6.

Det är fjärde gången denna kurs går . Nedan finns en sammanställning över var deltagarna kommer från

vt97: Tot:45  SU: 6  D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  T:0  övr:4
ht97: Tot:88  SU: 9  D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  T:3  övr:7
ht98: Tot:91  SU:28  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  T:2  övr:4
ht99  Tot:73  SU:16  D:25  F:9    E:11  M:3  L:0  T:0  V:5   B:2   övr:2
Det minskade antalet deltagare beror alltså på en minskning från SU och F.

Kursen har rent praktiskt flutit bra så när som på att det blev missförstånd angående en laborationstid vilket medförde att det inte fanns handledare på plats. Rutinerna ändrades då för att undvika att detta upprepades.

Totalt sett har årets kurs alltså varit bättre än förra året, vilket också återspeglas i kursenkäten.

Examination

Tentan var uppbyggd av ett antal relativt små frågor att besvaras utan hjälpmedel. Syftet med denna form av tentamen var att kursdeltagarna skulle läsa boken och artiklarna i kursbunten. Detta verkar också ha fungerat som avsett.
I övrigt är det meningen att laborationerna ska fungera som kunskapskontroll.

Kurslitteratur

Kursboken av Allan Watt fungerade bra även om några tyckte att den var väl omfattande. Man skulle ha velat ha bättre läsanvisningar, vilket ska utformas till nästa kurs. CD:n som följde med boken var inte lika genomarbetad som boken i övrigt och innehöll bl.a. flera felaktiga länkar.

Artiklarna till en kurs av detta slag måste givetvis ses över varje år. Det bör finnas artiklar både av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna (baserat på alla 73 registrerade i res): Det är 48 elever som är klara med momentet lab1 av kursen (dvs de fem första laborationerna). Moment lab2 är identiskt med laboration 6 och moment lab3 är identiskt med laboration 7. Det är 32 elever som är helt klara med labbdelen av kursen.
 

Tentastatistik

Tenta 1 (17 december): antal godkända 37, antal tentander 42, vilket motsvarar 88% godkända eller 51% av alla deltagare på kursen.
 

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    73
Antal avhoppade:     5
Prestationsgrad:       59%
Examinationsgrad:   36%

Elevenkät

Genom ett mailutskick strax innan kursanalysen skulle sammanställas ökades antalet enkätsvar från eleverna från 16 (22%) till 28 (38%) på kursenkäten via www/ace. Det finns därför bättre möjligheter än tidigare år att dra slutsatser baserat på enkäten, även om det fortfarande är en minoritet som svarat. Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

Kursledaren deltog vid de flesta gästföreläsningarna. Detta som ett led i försöken att kunna hålla ihop kursen, som med sin uppläggningen lätt upplevs som sprittrad.

Planerade förändringar till nästa år

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se