2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 1998

Datum för denna kursanalys: 25 februari 1999.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning. Kursöversikten är uppdaterad så att den visar hur kursen genomfördes.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar var 60 och antalet laborationer 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. Tentan (3p) bestod av ett antal frågor på de artiklar (c:a 20 stycken) som utgjorde kursbunten.
Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 91.
 

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen är undervisningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna som väljs efter samråd med kursledaren.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Det stora antalet lärare har för vissa elever givit en splittrat intryck, andra har blivit inspirerade av de olika lärarnas stora kompetens och erfarenhet. Kursmaterialet bestod av drygt 20 kopierade artiklar och häften, vilka liksom  föreläsningarna var strukturerade i sex hududkategorier. Flera artiklar ligger nära forskningsfronten, andra mera översiktliga, ytterligare andra relativt djupa. Vilka artiklar som ska ingå måste för en kurs av den här typen omprövas varje år. Det vore kanske önskvärt med en kursbok, och till nästa år kommer frågan om att diskuteras. Det blir i så fall en kursbok på en del av kursen eftersom en heltäckande bok inte finns.

De två sista laborationer bygger på att eleverna själva får välja att programmera en algoritm (praktiskt sätta sig in i en metod el.dyl.) samt skriva en uppsats om ett avgränsat område. Deltagarna uppskattar dessa laborationer (även om det blir svårt att få dem klarar i tid).

Det är tredje gången denna kurs går och man borde därför kunna räkna med att den stabiliserats. Så verkar dock inte vara fallet. Flera inblandade lärare verkar inte vara inkörda trots att de varit med förr, kanske pga av de var och en inte har så många timmar. Sammansättningen av deltagarna har ändrats under de tre kursomgångarna. Det har i år bl.a. kommit många deltagare från årets DGI-kurs.
Av deltagarna kommer 60 av 91 från DGI-kursen i period 1 i år. Fördelningen mellan eleverna för de tre kurserna hittills är:

vt97: Tot:45  MD:3   D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  SU:3  T:0  övr:4
ht97: Tot:88  MD:9   D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  SU:0  T:3  övr:7
ht98: Tot:91  MD:25  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  SU:3  T:2  övr:4

Det låga deltagarantalet på Gripen förra året (57 deltagare) spelar troligen in här (på årets Grip-kurs är det över 80).

Trots ansträningar med att få deltagarna att göra labb 6 och 7 under kursen (främst med bonuspoäng på tentan) har det inte blivit radikalt många fler som gjort klart dessa två labbar jämfört med tidigare år även om en viss ökning kan noteras (30% resp 18% förra året vid motsvarande tidpunkt har ökat till 42 resp 37% i år). Man kan notera att F och E har klart bättre resultat än MD och D.

Kursen drabbades av några missöden:
• Tre sjukdomsfall, där labbar blev förskjutna. På flera labbar finns bara en handledare verkat blir besvärligt när denne person blir sjuk eller drabbas av andra svårigheter.
• Ett datorhaveri för en föreläsning där backup inte fanns. Gästföreläsaren litade helt och hållet på sin dator, vilket tidigare alltid gått bra under  två år.
• En informationsmiss ang var man skulle samlas för en demonstration.
 

Examination

Tentan var uppbyggd av ett antal relativt små frågor att besvaras utan hjälpmedel. Syftet med denna form av tentamen var att kursdeltagarna skulle läsa artiklarna i kursbunten. Detta verkar också ha fungerat som avsett.
I övrigt är det meningen att laborationerna ska fungera som kunskapskontroll.

Kurslitteratur

Ingen kursbok användes (utom delar av en tidigare kursbok av Hearn-Baker/Foley, van Dam m.fl.). Litteraturen bestod av en kursbunt med artiklar, handledningar etc. Det förefaller som artiklarna av Eric A. Bier och Randall Smith bör bytas ut. En del elever har framfört synpunkter om att man ska se över artiklarna om ljudgränssnitt. Kursmaterialet till en kurs av detta slg måste givetvis ses över varje år. Det bör innehålla både artiklar av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.
 

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna: Det är 60 elever som är klara med momentet lab1 av kursen (dvs de fem första laborationerna). Moment lab2 är identiskt med laboration 6 och moment lab3 är identiskt med laboration 7. Det är 29 elever som är helt klara med labbdelen av kursen.
 

Tentastatistik

Tenta 1 (15 december): antal godkända 61, antal tentander 68, vilket motsvarar 90% godkända eller 67% av alla deltagare på kursen.
 

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    91
Antal avhoppade:     10
Prestationsgrad:       58%
Examinationsgrad:   32%

Elevenkät

Endast 20 elever (22%) har besvarat kursenkäten via www/ace. Det är därför vanskligt att dra omfattande slutsatser av svarsfördelningen. Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

 Planerade förändringar till nästa år

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se