2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, våren 1997

Preliminär version, datum för denna kursanalys: 23 juli 1997.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning. Kursöversikten är uppdaterad så att den visar hur kursen genomfördes.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen är ny och gick i period 3 och omfattade 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar var 60 och antalet laborationer 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1 p. Tentan (3p) bestod av ett antal frågor på de artiklar (c:a 20 stycken) som uppgjorde kursbunten. Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 45, varav 36 på KTH och 9 på SU.

Laborationsstatistik, antal klara med de olika laborationerna:

Tentastatistik:

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen är undervisningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna som väljs efter samråd med kursledaren.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen är ny vilket innebar några mindre "barnsjukdomar", men på det hela taget har kursen fungerat bra. Det stora antalet lärare har för vissa elever givit en splittrat intryck, andra har blivit inspirerade av de olika lärarnas stora kompetens och erfarenhet. Kursmaterialet bestod av drygt 20 kopierade artiklar och häften, vilka liksom föreläsningarna var strukturerade i sex hududkategorier. Flera artiklar ligger nära forskningsfronten, andra mera översiktliga, ytterligare andra relativt djupa. Vilka artiklar som ska ingå måste för en kurs av den här typen omprövas varje år. Det vore kanske önskvärt med en kursbok, men det finns ingen bok som täcker hela kursen. Kanske kan man ett kommande år använda en bok som täcker delar av kursen och sedan komplettera med artiklar.

De fem första laborationerna var förhållandevis strömlinjeformade och utformade så att de flesta skulle klara av dem inom de labbpass som var uppsatta, vilket också fungerat som avsett. Kanske har dessa fem laborationer i vissa fall t.o.m. blivit lite för lätta. Utrymme finns för att bygga ut dem. De två sista laborationer byggde på att eleverna själva fick välja att programmera en algoritm (praktiskt sätta sig in i en metod el.dyl.) samt skriva en uppsats om ett avgränsat område. En schema för att diskutera dessa laborationer med kursledaren användes och gjorde att de flesta definierade sina uppgifter under kursen. Däremot har många elever inte tagit sig tid att slutföra uppgifterna under våren. En bättre uppföljning av detta verkar nödvändig inför kommande år.

Examination

Tentan var uppbyggd av ett antal relativt små frågor att besvaras utan hjälpmedel. Syftet med denna form av tentamen var att kursdeltagarna skulle läsa artiklarna i kursbunten. Detta verkar också ha fungerat som avsett.

I övrigt är det meningen att laborationerna ska fungera som kunskapskontroll.

Kurslitteratur

Ingen kursbok användes (utom delar av en tidigare kursbok av Foley, van Dam m.fl.). Litteraturen bestod av en kursbunt med artiklar, handledningar etc. Det förefaller som artiklarna av Eric A. Bier och Randall Smith bör bytas ut. En del elever har framfört synpunkter om att man ska se över artiklarna om ljudgränssnitt. Kursmaterialet till en kurs av detta slg måste givetvis ses över varje år. Det bör innehålla både artiklar av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Elevenkät

Endast 14 elever (31%) har besvarat kursenkäten via www/ace. Det är därför vanskligt att dra omfattande slutsatser av svarsfördelningen. Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Planerade förändringar

Följande förändringar ska troligen göras av kursen inför nästa läsår:

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se