2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 2005

Datum för denna kursanalys: mars 2006

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng för de som läser hela kursen  och 2p för dem som läser kursen som en inledning till datorspelsdesign. Antalet schemalagda föreläsningstimmar var 46. Antalet laborationer har de senaste åren varit 5, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. Även tentan är uppdelad på tre moment.

Tentorna gavs i form av hemtentor, vilket från tidigare års utvärderingar ansågs vara bättre än traditionell tentan. Tentor och laborationer planerades så att deltagarna i kursen skulle kunna koncentrera sig på antingen laborationer eller hemtenta

Antalet elever som registrerade sig på kursen via  res-systemet var 30 för hela kursen och 14 för 2p-versionen.

Mål

Nya kursmål har satts upp för kursen (fast har inte genomsyrat denna omgång av kursen):

Studenterna ska efter kursen kunna

* förklara begrepp och använda metoder inom ett antal områden såsom lokala och globala belysningsmodeller, textureringstekniker, perceptuella aspekter på datorgrafik och virtuella miljöer.

* använda en modellerare av typ Maya för att bygga 3D-objekt med egen medvetet gjord skissad förlaga, samt att bearbeta polygoner och texturer

* använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att ta in objekt från en modellerare och sedan förse scenen med specialeffekter av typ speglingar

* skriva en översiktsartikel inom något delområde av datorgrafik genom att leta rätt på och läsa artiklar från källor av typ SIGGRAPH-konferensen. De ska kunna förklara och värdera artiklar inom delområdet.

* bygga någon enkel fördjupningstillämpning inom något eget valt delområde av datorgrafik, såsom ray tracing, radiosity, animering, specialaffekter av typ partikelsystem/rök, jämförelser av programvaror, programmering av hårdvara för grafik etc.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Föreläsningarna med Eva-Marie Wadman (Skissning), Björn Leffler (Intryck från Pixar) och Linus Blomberg (Utvecklingen på Avalanche) var särskilt uppskattade. Ett problem under period 4 var att alla föreläsningar låg måndag 8-10. Vi uttrycker inför nästa läsår önskemål om att inte alla föreläsningar ska ligga denna tid.

Samläsningen mellan AGI-kursen och de studenter som väljer att läsa 2p grafik tillsammans med datorspelskursen (2D1651) fungerar bra, även om det ibland är oklart vilken av kurserna man väljer att läsa. Detta är dock inget stort problem.

Att köra på Mac med både Maya och OpenGL var lyckat så att man slipper gå mellan dessa miljöer.

Kursen har flutit väl och det är 90% som gjort lab1, 83% tenA, 77% tenB respektive 73% tenC (siffrorna gäller 2D1413). Särskilt när det gäller tentorna är detta bättre än tidigare år. Totalt är prestationsgraden 76% vilket är ungefär som förra året.

Även de två sista fördjupningslaborationerna har gått något bättre än tidigare även om det fortfarande finns anledning att försöka förbättra prestationerna där. Bonuspoäng för att bli klar i tid med dessa laborationer räcker tydligen inte.

Det ska noteras att formen med att göra valfria laborationsuppgifter där man kan fördjupa sig inom individuellt valt område är uppskattad. Kanske ska vi överväga att införa mera styrning i hur arbetet ska utföras.

Integreringen av laborationerna i början med skissning, Maya och OpenGL har fungerat bra och är uppskattat.

Haptiklabben, som funnit fyra år har varit klart uppskattad och fungerar bra som inslag i interaktionsdelen av kursen. Labben skulle gärna integreras med de andra labbarna, men utgör å andra sidan bara ett litet smakprov, så den extra overhead som en integrering skulle innebära gör att det kanske inte är värt att genomföra nu.

Användningen av hemtenta innebar mycket arbete för både elever och lärare, men är enligt tidigare utvärderingar bättre än traditionell hemtenta. Vi har noterat att det vore önskvärt med snabbare återkoppling/rättning av hemtentorna.

Det är tionde gången denna kurs går. Nedan finns en sammanställning över hur deltagarna fördelar sig på olika kategorier:

vt97: Tot:45  SU: 6  D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  T:0  övr:4

ht97: Tot:88  SU: 9  D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  T:3  övr:7

ht98: Tot:91  SU:28  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  T:2  övr:4

ht99  Tot:73  SU:16  D:25  F:9    E:11  M:3  L:0  T:0  V:5   B:2   övr:2

ht00  Tot:48  SU:15  D:12  F:2    E:9   MX:4 L:0  V:2  övr:4

ht01: Tot:60  SU:17  D:26  F:8    E:6   M:2  L:1

ht02: Tot:38  SU:15  D:20  F:1    E:0   M:1  B:1

ht03: Tot:38  SU:8   D:12  F:1    E:3   ME:9  ÖVR:5

ht04: Tot: 33  SU:  3   D:20   ME: 5  ÖVR:  5

ht05: Tot: 30 SU: 2 D: 18 ME: 4 ÖVR: 6

Av de som läser 2p för dataspelskursen är det en majoritet från Media

Variationerna i antalet deltagare från olika utbildningslinjer har flera förklaringar. Det kan noteras att med flera deltagare med olika bakgrund måste kursen ta hänsyn till den svårighet som uppstår när förväntningarna varierar.

Examination

Hemtentan tar mycket tid, men de flesta är överens om att det är givande. Kommentarerna ger dock vid handen att hemtentaformen måste kontinuerligt prövas. Omfattningen bör hållas inom rimliga ramar och relationer till kursmaterialet behöver regelbundet ses över.
 

Kurslitteratur

Kursboken av Allan Watt fungerar bra även om några tyckte att den var väl omfattande och delvis svårtillgänglig. CD:n som följer med boken var inte lika genomarbetad som boken i övrigt och innehåller bl.a. flera felaktiga länkar. Ett problem med boken är dock att den nu börjar bli något ålderstigen och vi är osäkra på om vi kan använda den nästa år. Vi vet att förlaget arbetar med en ny upplaga och vi har lämnat synpunkter inför omarbetningen. Den ny upplagan var planerad till oktober 2005, men har blivit försenad.

Artiklarna till en kurs av detta slag måste givetvis ses över varje år. Det bör finnas artiklar både av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna (baserat på alla registrerade i res), ht99, ht00, ht01, ht02 och ht03: Genom bonuspoäng och uppföljning har flera blivit klara med labb 6.
 

Tentastatistik

Antal klara med tentan efter första tillfället), ht99-ht04:

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    42
Antal avhoppade:       4
Prestationsgrad:        ht99: 59%  ht00: 57%  ht01: 70%  ht02: 62% ht03 58% ht04: 79% ht05: 76%
Examinationsgrad:   ht99: 36%  ht00: 31%  ht01: 50%  ht02: 37% ht03 24% ht04: 45% ht05: 48%

Examinationsgraden ligger på en relativt låg nivå främst pga att studenterna inte gjort klart den sista laboratione (labb 7).

Elevenkät

Antalet enkätsvar från eleverna var  6 (20%).

Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

* Både Maya och OpenGL-labbarna har körts på Macar och det har inneburit en klar förbättring genom att man sluppit springa mellan salarna. Macarna är dessutom kraftfullare än Sunmaskinerna.

* Kursmålen för kursen har skrivits om som ett led i pedagogisk utveckling (men har inte hunnit genomsyra denna kursomgång).

* Samläsningen mellan agi-kursen och datorspelsdesignkursen fungerade bra. Vi uttryckte önskemål om att slippa schemakollision mellan AGI-kursen och dataspelskursen i period 2 och det har fungerat.

* Resultat av labb 6&7 har har åtminstone delvis lagts ut via kurshemsidan och fler bilder kommer att läggas ut (finns förberett).

* Ny upplaga av kursboken fanns inte i tid till kursen och det verkar osäkert om vi får den till nästa läsår.

Planerade förändringar till nästa år (hösten 2006)

* GPU-programmering bör komma in i kursen i större utsträckning, både genom utbyggd föreläsning och helst i form av en labb. För detta måste hårdvarutillgången lösas på något sätt.

* Tanken att integrera haptiklabben med de andra delarna av laorationsmomentet lab1 finns kvar men kommer inte att prioriteras.

* Kursmålen kommer att göras om enligt tankar kring att uttrycka vad kursdeltagarna ska kunna göra efter kursen.

* Resultatet av labbarna läggs ut via kurshemsidan. Detta gjordes delvis i år, men ska göras i större omfattning inför nästa kursomgång.

* Kursboken behöver ses över antingen i form av en ny upplaga eller att vi letar efter alternativ kursbok (vilket inte är så självklart att hitta).

Lars Kjelldahl, MDI-gruppen, CSC, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se