2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 2004

Datum för denna kursanalys: mars 2005, preliminär version.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng för de som läser hela kursen  och 2p för dem som läser kursen som en inledning till datorspelsdesign. Antalet schemalagda föreläsningstimmar var 48. Antalet laborationer har de senaste åren varit 5, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. Även tentan är uppdelad på tre moment.

Tentorna gavs i form av hemtentor, vilket från tidigare års utvärderingar ansågs vara bättre än traditionell tentan. Tentor och laborationer planerades så att deltagarna i kursen skulle kunna koncentrera sig på antingen laborationer eller hemtenta

Antalet elever som registrerade sig på kursen via  res-systemet var 33 för hela kursen och 28 för 2p-versionen.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen har flutit väl och det är c:a 90% som gjort lab1, tenA, tenB respektive tenC. Särskilt när det gäller tentorna är detta bättre än tidigare år. Totalt är prestationsgraden 79% vilket är bättre än tidigare år.

Även de två sista fördjupningslaborationerna har gått något bättre än tidigare även om det fortfarande finns anledning att försöka förbättra prestationerna där. Bonuspoäng för att bli klar i tid med dessa laborationer räcker tydligen inte.

Det ska noteras att formen med att göra valfria laborationsuppgifter där man kan fördjupa sig inom individuellt valt område är uppskattad. Kanske ska vi överväga att införa mera styrning i hur arbetet ska utföras.

Integreringen av laborationerna i början med skissning, Maya och OpenGL har detta år fungerat klart bättre än förra året.

Haptiklabben, som funnit ett par år har varit klart uppskattad och fungerar bra som inslag i interaktionsdelen av kursen.

Användningen av hemtenta innebar mycket arbete för både elever och lärare, men är enligt tidigare utvärderingar bättre än traditionell hemtenta. Vi har noterat att det vore önskvärt med snabbare återkoppling/rättning av hemtentorna. Detta bör ingå i planeringen av nästa kurs.

Det är nionde gången denna kurs går. Nedan finns en sammanställning över hur deltagarna fördelar sig på olika kategorier:

vt97: Tot:45  SU: 6  D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  T:0  övr:4

ht97: Tot:88  SU: 9  D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  T:3  övr:7

ht98: Tot:91  SU:28  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  T:2  övr:4

ht99  Tot:73  SU:16  D:25  F:9    E:11  M:3  L:0  T:0  V:5   B:2   övr:2

ht00  Tot:48  SU:15  D:12  F:2    E:9   MX:4 L:0  V:2  övr:4

ht01: Tot:60  SU:17  D:26  F:8    E:6   M:2  L:1

ht02: Tot:38  SU:15  D:20  F:1    E:0   M:1  B:1

ht03: Tot:38  SU:8   D:12  F:1    E:3   ME:9  ÖVR:5

ht04: Tot: 33  SU:  3   D:20   ME: 5  ÖVR:  5

     dataspel,2p:  Tot: 28   ME: 25   ÖVR: 3

Variationerna i antalet deltagare från olika utbildningslinjer har flera förklaringar. Det kan noteras att med flera deltagare med olika bakgrund måste kursen ta hänsyn till den svårighet som uppstår när förväntningarna varierar.

Examination

Hemtentan tar mycket tid, men de flesta är överens om att det är givande. Kommentarerna ger dock vid handen att hemtentaformen måste kontinuerligt prövas. Omfattningen bör hållas inom rimliga ramar och relationer till kursmaterialet behöver regelbundet ses över.
 

Kurslitteratur

Kursboken av Allan Watt fungerar bra även om några tyckte att den var väl omfattande och delvis svårtillgänglig. CD:n som följer med boken var inte lika genomarbetad som boken i övrigt och innehåller bl.a. flera felaktiga länkar.

Någon konkurrerande bok finns dock knappast. Förlaget arbetar med en ny upplaga av boken och inbjöd kursledaren att lämna synpunkter. Detaljerade synpunkter har skickats. Den nya upplagan är planerad att vara klar till oktober 2005.

Artiklarna till en kurs av detta slag måste givetvis ses över varje år. Det bör finnas artiklar både av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna (baserat på alla registrerade i res), ht99, ht00, ht01, ht02 och ht03: Resultaten på labbarna har återgått till samma nivå som före införandet av hemtenta, vilket kan tolkas så att kursdeltagarna nu är mera medvetna om arbetsinsatsen som förväntas.
 

Tentastatistik

Antal klara med tentan efter första tillfället), ht99-ht04:

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    42
Antal avhoppade:       4
Prestationsgrad:        ht99: 59%   ht00:  57%      ht01: 70%    ht02: 62% ht03 58% ht04: 79%
Examinationsgrad:    ht99: 36%   ht00:  31%      ht01: 50%    ht02: 37% ht03 24% ht04: 45%

Prestationsgraden har ökat. En förklaring kan vara samordningen med datorspelskursen som tvingat fram hårdare tidsramar även för agi-deltagarna. Även examinationsgraden har ökat, men ligger ändå relativt lågt främst pga att studenterna inte gjort klart de två sista laborationerna (labb och 7).

Elevenkät

Antalet enkätsvar från eleverna var  6 (18%).

Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

* Integrering mellan de tre delarna inledande skissning, Mayalabben och OpenGL-labben har reviderats och fungerade nu bättre.

* Samläsningen mellan agi-kursen och datorspelsdesignkursen fungerade bra, Tidskraven som finns för dataspelsstudenterna är i praktiken positiv även för agi-studenterna.

* Tanken att lägga ut resultatet av labb 6&7 har tyvärr inte fungerat.

* Inriktningen på kursen har diskuterats under läsåret i en "grafikgrupp" av lärare.

Kursledaren deltog vid de flesta gästföreläsningarna. Detta som ett led i försöken att kunna hålla ihop kursen, som med sin uppläggningen lätt upplevs som sprittrad.

Planerade förändringar till nästa år (hösten 2005)

* Haptiklabben kommer kanske att integreras med de andra delarna av laorationsmomentet lab1.

* Resultatet av labb 6&7 är tänkt att läggas ut via kurshemsidan - detta fungerade inte i år och får följas upp bättre inför nästa år. Alla ska alltså göra sin lösning tillgänglig på detta sätt för att andra ska få möjlighet att ta del av vad som gjorts.

* Som ett led i översyn av kurslitteraturen har kursledaren lämnats detaljerade synpunkter till förlaget på kursboken av Watt - boken ska enligt förlaget finnas i ny upplaga till oktober 2005. Kanske kan vi få kopior i förväg av några kapitel.

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se