2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 2003

Datum för denna kursanalys: mars 2004, preliminär version.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar är numera 50. Antalet laborationer är normalt 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. I år minskades de fem inledande labbarna till tre. Tentan (3p) gavs i form av en hemtenta, vilket från tidgare års utvärderingar ansågs vara bättre än traditionell tentan.
Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 42.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen har under de senaste åren förbättrats genom kursbok, större fokusering med färre föreläsningar samt genom hemtenta.
Det finns dock studemter som tycker att kursen borde fokuseras ytterligare, främst mot realtidsgrafik.

Elever har tidigare år tyckt att kursen varit för lätt. Nu bedöms kursen som medelsvår av de flesta.

För att få flera att bli klara med kursen under det kursen går har bonuspoäng för både tenta och laborationer använts.

Det är åttonde gången denna kurs går . Nedan finns en sammanställning över hur deltagarna fördelar sig på olika kategorier:

vt97: Tot:45  SU: 6  D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  T:0  övr:4
ht97: Tot:88  SU: 9  D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  T:3  övr:7
ht98: Tot:91  SU:28  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  T:2  övr:4
ht99  Tot:73  SU:16  D:25  F:9    E:11  M:3  L:0  T:0  V:5   B:2   övr:2
ht00  Tot:48  SU:15  D:12  F:2    E:9   MX:4 L:0  V:2  övr:4
ht01: Tot:60  SU:17  D:26  F:8    E:6   M:2  L:1
ht02: Tot:38  SU:15  D:20  F:1    E:0   M:1  B:1

ht03: Tot:38  SU:8   D:12  F:1    E:3   ME:9  ÖVR:5
Variationerna i antalet deltagare från olika utbildningslinjer har flera förklaringar. Det kan noteras att med flera deltagare med olika bakgrund måste kursen ta hänsyn till den svårighet som uppstår när förväntningarna varierar.

Kursen har rent praktiskt flutit bra och även innehållsmässigt fungerat på tänkt sätt. Ett problem har dock varit att få integreringen mellan skissning, Maya och OpenGL-labbarna att fungera bra.

Haptiklabben, som funnit ett par år har varit klart uppskattad och fungerar bra som inslag i interaktionsdelen av kursen.

Formen med att göra valfria laborationsuppgifter där man kan fördjupa sig inom individuellt valt område är uppskattad.

Användningen av hemtenta innebar mycket arbete för både elever och lärare. Vi tror dock att denna tentaform har kommit för att stanna och att den är mera givande för kursdeltagarna och även för kursledningen. Vissa praktiska detaljer måste bearbetas ytterligare dock. Det gäller bl.a. att få lagom nivå på frågorna, otillåtet samarbete mm..

Examination

Hemtentan tar mycket tid, men de flesta är överens om att det är givande. Kommentarerna ger dock vid handen att hemtentaformen måste kontinuerligt prövas. Omfattningen bör hållas inom rimliga ramar och relationer till kursmaterialet behöver också tänkas igenom.
 

Kurslitteratur

Kursboken av Allan Watt fungerar bra även om några tyckte att den var väl omfattande och delvis svårtillgänglig. CD:n som följer med boken var inte lika genomarbetad som boken i övrigt och innehåller bl.a. flera felaktiga länkar.
Någon konkurrerande bok finns dock knappast. Förlaget planerar en omarbetning av boken och inbjöd kursledaren att lämna synpunkter. Detlajerade synpunkter har skickats.

Artiklarna till en kurs av detta slag måste givetvis ses över varje år. Det bör finnas artiklar både av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna (baserat på alla registrerade i res), ht99, ht00, ht01, ht02 och ht03: Resultaten på labbarna har återgått till samma nivå som före införandet av hemtenta, vilket kan tolkas så att kursdeltagarna nu är mera medvetna om arbetsinsatsen som förväntas.
 

Tentastatistik

Antal klara med tentan efter första tillfället), ht99, ht00, ht01 samt ht02:

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    42
Antal avhoppade:       4
Prestationsgrad:        ht99: 59%   ht00:  57%      ht01: 70%    ht02: 62% ht03 58%
Examinationsgrad:    ht99: 36%   ht00:  31%      ht01: 50%    ht02: 37% ht03 24%

Det har med andra ord blivit en nedgång i resultaten jämfört med förra året. Orsaken till detta
ligger förmodligen till stor del i att laborationerna blev mer omfattande än planerat.Det yttrar sig dock främst genom att studenterna inte hunnit bli klara med den sista labben (uppsatsen).

Elevenkät

Antalet enkätsvar från eleverna var  5 (13%).   Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta
undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

Kursledaren deltog vid de flesta gästföreläsningarna. Detta som ett led i försöken att kunna hålla ihop kursen, som med sin uppläggningen lätt upplevs som sprittrad.

Planerade förändringar till nästa år (hösten 2004)

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se