2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 2001

Datum för denna kursanalys: februari 2002.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar är numera 50. Antalet laborationer är nromalt 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. I år slogs de fem inledande labbarna ihop till tre labbar. Tentan (3p) gavs i form av en hemtenta, vilket från förra årets utvärdering ansågs vara bättre än traditionell tentan.
Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 60.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen har under de senaste åren förbättrats genom kursbok, större fokusering med färra föreläsningar samt genom hemtenta.
Detta återspeglas genom svaren på enkätfrågan:
3.Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?
           1.48% (11 st) Ja, mycket.
           2.30% (7 st) Ja.
           3.9% (2 st) Neutral.
           4.4% (1 st) Inte särskilt.
           5.0% (0 st) Nej.

Elever har tidigare år tyckt att kursen varit för lätt. Nu bedöms kursen som medel-ganska svår av de flesta.

För att få flera att bli klara med kursen under det kursen går har bonuspoäng för både tenta och laborationer använts. Tiden man kan lägga ner på en 6p-kurs som går under en period förefaller vara svår att öka. Detta är en av orsakerna till att kursen från nästa läsår kommer att gå över två perioder i stället (period 1-2).

Det är sjätte gången denna kurs går . Nedan finns en sammanställning över hur deltagarna fördelar sig på olika kategorier:

vt97: Tot:45  SU: 6  D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  T:0  övr:4
ht97: Tot:88  SU: 9  D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  T:3  övr:7
ht98: Tot:91  SU:28  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  T:2  övr:4
ht99  Tot:73  SU:16  D:25  F:9    E:11  M:3  L:0  T:0  V:5   B:2   övr:2
ht00  Tot:48  SU:15  D:12  F:2    E:9   MX:4 L:0  V:2  övr:4
ht01: Tot:60  SU:17  D:26  F:8    E:6   M:2  L:1
Den nedåtgående trenden för antalet deltagare har brutits och det kan bero på att kvalitén och kraven i kursen ökats.

Kursen har rent praktiskt flutit bra och även innehållsmässigt fungerat på tänkt sätt.

Haptiklabben, som infördes i år, har varit klart uppskattad (57% mycket bra, 26% bra).

Formen med att göra valfria laborationsuppgifter om två poäng har varit uppskattat (liksom tidigare år) även om inte alla blir klara med den delen under kursens gång.

Användningen av hemtenta innebar mycket arbete för både elever och lärare. Vi tror dock att denna tentaform har kommit för att stanna och att den är mera givande för kursdeltagarna och även för kursledningen. Vissa praktiska detaljer måste bearbetas ytterligare dock. Det gäller bl.a. otillåtet samarbete där det detta år förekom ett fall där vi övervägde att gå till disciplinnämnden. Det är med andra ord viktigt att det förtroende som hemtentaformen innebär inte missbrukas.

Examination

Hemtentaformen behöver justeras på flera sätt. Förra året upplevde vi att hemtetnan blev för svår.
En ganska typisk kommentar var då:
      "Hemtenta ger större möjlighet till reflektion och en
       bättre inlärning av ämnet. Det kräver därmed också
       mer arbete och tar mer tid. Detta måste tas med i
       beräkningarna så att arbetsbelastningen inte blir enorm."
Strävan var att göra tentan något lättare i år och antalet uppgifter minskades. Den totala svårighetsgraden verkar dock fortfarande av många upplevas som för svår vilket framgår av de kommentarer som kommit in. Dock är de flesta positiva till hemtentaformen, vilket framgår av enkätfrågesvaren:
18.Vad tycker du om tentamensformen hemtenta?
           1.22% (5 st) Mycket bra.
           2.26% (6 st) Bra.
           3.22% (5 st) Hyfsad.
           4.4% (1 st) Mindre bra.
           5.13% (3 st) Dålig.
           6.4% (1 st) Har inte gjort så mycket på den ännu.
 

Kurslitteratur

Kursboken av Allan Watt fungerar bra även om några tyckte att den var väl omfattande. CD:n som följde med boken var inte lika genomarbetad som boken i övrigt och innehåller bl.a. flera felaktiga länkar.

Artiklarna till en kurs av detta slag måste givetvis ses över varje år. Det bör finnas artiklar både av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna (baserat på alla registrerade i res), ht99, ht00 samt ht01: Resultaten på labbarna har återgått till samma nivå som före införandet av hemtenta, vilket kan tolkas så att kursdeltagarna nu är mera medvetna om arbetsinsatsen som förväntas.
 

Tentastatistik

Antal klara med tentan efter första tillfället), ht99, ht00 och ht01:

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    60
Antal avhoppade:       0
Prestationsgrad:        ht99: 59%   ht00:  57%      ht01: 70%
Examinationsgrad:    ht99: 36%   ht00:  31%      ht01: 50%

Det har med andra ord blivit en markant förbättring av resultaten på kursen i år både när det gäller labbar och tentamen.
Två deltagare har utnyttjat möjligheten att få betyget 6 på kursen, vilket inte är så mycket. Mera information om denna möjlighet kan säkert resultera i att flera tar vara på denna chans.

Elevenkät

Antalet enkätsvar från eleverna var  21 (35%).   Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

Kursledaren deltog vid de flesta gästföreläsningarna. Detta som ett led i försöken att kunna hålla ihop kursen, som med sin uppläggningen lätt upplevs som sprittrad.

Planerade förändringar till nästa år (hösten 2002)

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se