2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten 2000

Datum för denna kursanalys: 31 januari 2001.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen omfattar 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar har minskades till 50 från tidigare 60. Antalet laborationer är nromalt 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1p. I år slogs de fem inledande labbarna ihop till tre labbar. Tentan (3p) erbjöds i två former, dels som förra året som en traditionell tenta bestående av ett antal frågor på kursmaterialet, främst kursboken, dels som en s.k. hemtenta, mer om det nedan.
Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 48.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen har blivit mer samlad bl.a. genom den stadga som kursboken gav. Förra året minskades antalet föreläsningar minskades från 30 till 25, vilket troligen också bidrog till att minska intrycket av splittring och samntidigt ge mer tid åt eleverna att arbeta på egen hand. Kursboken har också i praktiken medfört att det i praktiken gått att ställa något högre krav. Elever har tidigare år tyckt att kursen varit för lätt, men det har inte varit fallet i år.

De avslutande två laborationerna som får väljas relativt fritt har alltid varit uppskattade av eleverna, men många har dock skjutit på dessa labbar och alltså inte varot klara med dem vid kursens slut. I år har ytterligare ett steg tagits mot att förbättra detta genom att definiera en "projektuppgift" för dessa labbar med utgångspunkten att man ska vara klar vid kursens slut. Den gamla formen har funnits kvar parallellt för dem som vill jobba på det sättet.

Det är femte gången denna kurs går . Nedan finns en sammanställning över hur deltagarna fördelar sig på olika kategorier:

vt97: Tot:45  SU: 6  D:29  F: 2   E: 1  M:2  L:1  T:0  övr:4
ht97: Tot:88  SU: 9  D:44  F:12   E: 7  M:5  L:1  T:3  övr:7
ht98: Tot:91  SU:28  D:22  F:21   E:10  M:3  L:2  T:2  övr:4
ht99  Tot:73  SU:16  D:25  F:9    E:11  M:3  L:0  T:0  V:5   B:2   övr:2
ht00  Tot:48  SU:15  D:12  F:2    E:9   MX:4 L:0  V:2  övr:4
Antalet deltagare har minskat de två senaste åren främst beroende på en minskning på F men även på D och SU.

Kursen har rent praktiskt flutit bra och även innehållsmässigt fungerat på tänkt sätt.

Den stora ändringen i år var att prova s.k. hemtenta, som innebar mycket arbete för både elever och lärare.

Examination

Detta år provades möjligheten att tenta i form av en s.k. hemtenta. Följande punkter sammanfattar
erfarenheterna som övervägande är positiva, även om utformning och omfattning måste ses över:
- positivt mottagande bland eleverna både före och efter
- vid en första fråga bland studenterna i början av kursen sade sig nästan alla vilja tenta hemtenta
(en räckte upp handen vid frågan om man visste att man ville tenta på vanligt sätt i skrivsal)
- utfallet blev att 26 valde hemtenta och 10 valde traditionell tenta
- inlärandet ökade genom tentaformen
- bomuspoäng uppmuntrade tidig inlämning i tre delar, vilket många nappade på
- en del tyckte att man fick för mycket bonuspoäng; kursledaren tycker att bonuspoängen är viktiga
och att man verkligen får något mer än symboliska bonuspoäng.
- tidskrävande för studenterna; kanske skulle man minska något på omfattningen av hemtentan; en
del studenter har sagt att denna hemtenta har inkräktat på pluggandet i andra ämnen
- formuleringarna var genomtänkta, men kunde ha tänkts igenom ytterligare
- det blir mycket arbete med att gå igenom tentorna vid rättningen; det är nästan inte möjligt att genomföra
en traditionell rättning
- man kan fundera över att göra redovisning av tentan inte genom vanlig rättning utan genom att kursledaren
bedömer och sedan får tentanden komma för en muntlig tentadiskussion kring svaren; skulle kanske ta ännu mer tid?
- I kursenkätenf framkom bl.a.
Frågan "Vilken tentaform tycker du är bäst?" gav följande svar:
           1.36% (4 st) Hemtenta mycket bättre an traditionell tenta.
           2.18% (2 st) Hemtenta något bättre an traditionell tenta.
           3.27% (3 st) Hemtenta och traditionell tenta är likvärdiga.
           4.9% (1 st) Traditionell tenta är något bättre än hemtenta.
           5.0% (0 st) Traditionell tenta är mycket bättre än hemtenta.

En ganska typisk kommentar var:
      "Hemtenta ger större möjlighet till reflektion och en
       bättre inlärning av ämnet. Det kräver därmed också
       mer arbete och tar mer tid. Detta måste tas med i
       beräkningarna så att arbetsbelastningen inte blir enorm."
 

Kurslitteratur

Kursboken av Allan Watt fungerar bra även om några tyckte att den var väl omfattande. CD:n som följde med boken var inte lika genomarbetad som boken i övrigt och innehåller bl.a. flera felaktiga länkar.

Artiklarna till en kurs av detta slag måste givetvis ses över varje år. Det bör finnas artiklar både av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Laborationsstatistik

antal klara med de olika laborationerna (baserat på alla registrerade i res), ht99 resp ht00: Detta visar en försämring jämfört med förra året. Förklaringen ligger med all säkerhet i systemet med hemtenta som
krävde mycket arbete och medförde att kursdeltagarna inte hann med labbarna som var tänkt. Se statistiken nedan ang tentan.
 

Tentastatistik

Antal klara med tentan efter första tillfället), ht99 resp ht00:

Sammanställning av statistik på kursen

Antal registrerade:    48
Antal avhoppade:       1
Prestationsgrad:        57%      förra året: 59%
Examinationsgrad:    31%      förra året: 36%

Totalt sett är resultatet likartat med förra året, men deltagarna har lagt mer arbete på tentan jämfört med förra året och samtidigt
minskat på insatserna på labbarna.

Elevenkät

Antaletnkätsvar från eleverna var  11 (23%).   Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

Kursledaren deltog vid de flesta gästföreläsningarna. Detta som ett led i försöken att kunna hålla ihop kursen, som med sin uppläggningen lätt upplevs som sprittrad.

Planerade förändringar till nästa år (hösten 2001)

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se