2D1413 Avancerad grafik och interaktion, kursanalys, hösten1997

Datum för denna kursanalys: 4 mars 1998.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning. Kursöversikten är uppdaterad så att den visar hur kursen genomfördes.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar samt vid den sista föreläsningen, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen gick för andra gången och var flyttad från period 3 till period 2. Den omfattar 6 poäng. Antalet föreläsningstimmar var 60 och antalet laborationer 7, uppdelade på tre delmoment om vardera 1 p. Tentan (3p) bestod av ett antal frågor på de artiklar (c:a 20 stycken) som utgjorde kursbunten.
Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 88, varav 78 på KTH (44 D, 12F, 9M, 7E, 3T, 1K, 1L, 1 enstaka) och 10 på SU., vilket innebar att antalet deltagare nästa fördubblades jämfört med första kurstillfället. Av de 88 har 82 presterat någon godkänd laboration, varför vi anser att 6 st ej deltagit i kursen.

Laborationsstatistik, antal klara med de olika laborationerna:

Det är 62 elever som är klara med momentet lab1 av kursen (dvs de fem första laborationerna). Moment lab2 är identiskt med laboration 6 och moment lab3 är identiskt med laboration 7. Det är 9 elever som är helt klara med labbdelen av kursen.

Tentastatistik:

Prestationsgrad och examinationsgrad
Prestationsgraden för kursen är 57%. Det är 14 elever som är helt klara med kursen, vilket ger en examinationsgrad om endast 17%. Detta beror på att många släpar efter med de två sista laborationerna.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om avancerade metoder inom datorgrafik såsom visualisering och animering, avancerade metoder för interaktion såsom 3D-interaktion och multimodala gränssnitt, metodernas användbarhet och vidare att ge kunskap om begränsningar för att eleverna ska kunna självständigt tillämpa vedertagna metoder för avancerad grafik och interaktion, och delta i utvecklingen av nya metoder för avancerad grafik och interaktion. Eftersom kursen ligger sent i utbildningen är undervisningen finns en viss frihet för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i inom kursens ram, främst genom de två avslutande laborationerna som väljs efter samråd med kursledaren.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen gick nu för andra gången. På det hela taget har kursen fungerat bra. Det stora antalet lärare har för vissa elever givit en splittrat intryck, andra har blivit inspirerade av de olika lärarnas stora kompetens och erfarenhet.
Kursmaterialet bestod av drygt 20 kopierade artiklar och häften, vilka liksom
föreläsningarna var strukturerade i sex hududkategorier. Flera artiklar ligger nära forskningsfronten, andra mera översiktliga, ytterligare andra relativt djupa. Vilka artiklar som ska ingå måste för en kurs av den här typen omprövas varje år. Det vore kanske önskvärt med en kursbok, men det finns ingen bok som täcker tillräckligt stor del av kursen. En möjlighet är att skriva häften av den typ som gjorts till OpenGL, rendering och smarta ting.

De fem första laborationerna var förhållandevis strömlinjeformade och har i år tagit mera tid i anspråk än föregående år. Särskilt den nya labben om OpenGL visade sig ta mycket tid, men upplevs som mycket lärorik.
 De två sista laborationer byggde på att eleverna själva fick välja att programmera en algoritm (praktiskt sätta sig in i en metod el.dyl.) samt skriva en uppsats om ett avgränsat område. Det är få som blev klara med dessa labbar under kursens gång trots att kursledaren på olika sätt försökte verka för att man skulle göra dem i tid. I början av februari gjordes individuella utskick via email till dem som hade ett begränsat antal laborationer kvar med en fråga om de planerade att göra klart laborationerna inom de närmaste veckorna - ett par redovisningstider för labb 6 angavs också. Ett stort antal elever svarade på detta email och visade att de planerar att slutföra kursen. Till nästa år måste ytterligare åtgärder sättas in, t.ex. i form av bonus för den som blir klar före visst datum. En annan möjlighet är att försöka få kursen att gå över två perioder i stället för en som nu.
 

Examination

Tentan var uppbyggd av ett antal relativt små frågor att besvaras utan hjälpmedel. Syftet med denna form av tentamen var att kursdeltagarna skulle läsa artiklarna i kursbunten. Detta verkar också ha fungerat som avsett.
I övrigt är det meningen att laborationerna ska fungera som kunskapskontroll.

Kurslitteratur

Ingen kursbok användes (utom delar av en tidigare kursbok av Foley, van Dam m.fl.). Litteraturen bestod av en kursbunt med artiklar, handledningar etc. Det förefaller som artiklarna av Eric A. Bier och Randall Smith bör bytas ut. En del elever har framfört synpunkter om att man ska se över artiklarna om ljudgränssnitt. Kursmaterialet till en kurs av detta slg måste givetvis ses över varje år. Det bör innehålla både artiklar av översiktskaraktär och mera djupa artiklar som ger deltagarna en känsla för forskningsproblem och det senaste inom området.

Förutom de kopierade artiklarna finns ett antal www-länkar samlade via kursöversikten.

Elevenkät

Endast 21 elever (23%) har besvarat kursenkäten via www/ace. Det är därför vanskligt att dra omfattande slutsatser av svarsfördelningen. Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan (kontakta undertecknad om du också vill se kommentarerna).

Frågor och svar

Förändringar från förra kurstillfället

 Planerade förändringar till nästa år

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se