Användarcentrerad programutveckling 2D1410 6 p, 2000

Kursdata

Period 3-4

Kursledare: Ann Lantz

Examinator: Yngve Sundblad

Föreläsare: Ann Lantz, Yngve Sundblad, Fredrik Winberg,

Bo Westerlund, Görel Elf, Jan Gulliksen, Jan Jonsson, Stig Becker,

Ulf Åkerstedt, Louise Häggberg, Eva-Lotta Sallnäs, Maria Normark.

Kursssistent: Fredrik Winberg.

Antal föreläsningstimmar: 26 h

Antal övningar i timmar: 20 h

Antal övningsgrupper: 25 - 6 olika under kursens gång.

Antal registrerade studenter: 48

Kurslitteratur: se bilaga 1.

Delmoment och poängantal: teori och metodmoment 2 poäng, projektmoment 4 poäng.

Antal studenter klara med moment 1: 40

Antal studenter klara med moment 2: 48

Antal rester efter kursavslut: 7

Antal studenter klara med kursen: 40

 

Mål

Att ge studenterna teoretisk, metodisk och praktisk erfarenhet av:
användarcentrerat arbete i tvärvetenskapligt sammansatta projekt.

Förändringar inför denna kursomgång

Förbättra den administrativa sidan av kursen. All information föreslås gå genom en kontaktperson för att minimera risken för "dubbla budskap".

Metodövning 2 har fått ett nytt innehåll och en ny övningsledare.

Sammanfattning

Omtyckt kurs med många olika inslag. Framförallt är projektdelen uppskattad av studenterna med sin tvärdisciplinära inriktning och med direktkontakt med "användare".

Examination

Metodövning 1, 2, 3: närvaro samt muntlig presentation och/eller skriftlig rapport

Projekt: närvaro vid kick-off, projektmöte, generalrepetition samt slutredovisning. Inlämning av www-information, broschyr, video, modell, skriftlig rapport samt muntlig presentation. Denna examination sker på gruppnivå.

Kurslitteratur

Ett antal relevanta artiklar kopplade till de olika föreläsningarna samlas i en kursbunt. Utan tentamen kan vi aldrig säga att studenterna läst kursbunten i sin helhet men vi har uttryckligen sagt att delar av kurslitteraturen skall refereras i projektrapporten.

Rekommenderad brevidläsning:

Andersen, E.S. & Schwencke, E. (1998). Projektarbete - en vägledning för studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00890-2

Elevenkät

Summerat resultat:

Kursen i allmänhet: 3.5 - 3.9 på en skala mellan 1 - 5 där 5 är mycket bra.

Föreläsningar: Pedagogisk kvalitet: 3.0

Väcka intresse för området. 3.1

Övningar: 3.1 - 3.9

Kursmaterial: 3.0

Kursadministration: 3.5 - 3.7.

Projekt: 3.5

Kursens belastning för studenterna

Mycket varierande beroende på egen arbetsinsats under projektdelen.

Förkunskaper

Teknologer ska vara klara med MDI kursen.

Psykologer ska vara klara med kursen Teknikutveckling, människa och arbete.

Studenter från Konstfack, GI inget krav på förkunskaper.

Verkligt kursinnehåll

ACPU-kursen har en hemsida under adressen:

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1410/

Planerade förändringar

Samma kursledare för ACPU och MDI-grundkurs vilket leder till minskad risk för repetition när studenterna kommer till ACPU.

Se över kursbunt.

Inför en extra föreläsning om projektstyrning baserad på brevidläsningsboken.

Antal registrerade elever

Se ovan.