ACPU 1999 - Kursanalys

Användarcentrerad programutveckling 2D1410 6 p, 1999

Kursdata
Period 3-4

Kursledare: Ann Lantz
Examinator: Yngve Sundblad

Föreläsare: Ann Lantz, Yngve Sundblad, Konrad Tollmar, Anna Schömer, Bo Westerlund, Görel Elf, Jonas Rydberg, Jan Gulliksen, Jan Jonsson.

Assistenter: Kristina Groth, Jens Jonasson, Fredrik Winberg.

Antal föreläsningstimmar: 26 h
Antal övningar i timmar: 20 h
Antal övningsgrupper: 25 - 8 olika under kursens gång.
Antal registrerade studenter: 50
Kurslitteratur: se bilaga 1.

Delmoment och poängantal: teori och metodmoment 2 poäng, projektmoment 4 poäng.

Antal studenter klara med moment 1: 29
Antal studenter klara med moment 2: 48
Antal rester efter kursavslut: 19 (-2 som endast läst projektdelen)
Antal studenter klara med kursen: 31

Mål
Att ge studenterna teoretisk, metodisk och praktisk erfarenhet av:
användarcentrerat arbete i tvärvetenskapligt sammansatta projekt.

Förändringar inför denna kursomgång
Förändra kurslitteratur efter en work shop i ämnet i november. Extra föreläsning om användbarhet och användarorientering i praktiken. Återgå till att presentera temat i samband med kick-offen. Obligatorisk närvaro annonseras tydligt vid kursstart. Handledarpool prövas som alternativ till en handledare till ett projekt. Ett informellt möte efter kick-offen schemaläggs. Metodövning tre skall rapporteras skriftligt.

Sammanfattning
Omtyckt kurs med många olika inslag. Framförallt är projektdelen uppskattad av studenterna med sin tvärdisciplinära inriktning och med direktkontakt med "användare". Årets kurs har flutit mycket lugnt och det mesta har fungerat bra baserat på det kursledningen känner till.

Examination
Metodövning 1, 2, 3: närvaro samt muntlig presentation och/eller skriftlig rapport

Projekt: närvaro vid kick-off, projektmöte, generalrepetition samt slutredovisning. Inlämning av www-information, broschyr, video, modell, skriftlig rapport samt muntlig presentation. Denna examination sker på gruppnivå.

Kurslitteratur
Ett antal relevanta artiklar kopplade till de olika föreläsningarna samlas i en kursbunt. Utan tentamen kan vi aldrig säga att studenterna läst kursbunten i sin helhet men vi har uttryckligen sagt att delar av kurslitteraturen skall refereras i projektrapporten.

Elevenkät
Summerat resultat:
Kursen i allmänhet: 3.5-4.3 på en skala mellan 1 - 5 där 5 är mycket bra.
Föreläsningar: Antal besökta 80%
Pedagogisk kvalitet: 2.0 - 4.2
Väcka intresse för området. 2.3 - 4.5
Takten på föreläsningarna: 2.6 - 4.1
Tid för frågor och diskussion: 3.6 - 4.1

Övningar: 2.8 - 3.7
Kursmaterial: 3.2 - 4.0
Kursadministration: 2.1 - 3.1
Kursen bör ge 8 poäng men kursen anses inte vara svår. Metodövning 2 fungera dåligt och är svår att både förstå och genomföra för studenterna. Administrationen har i år fungerat dåligt.

Kursens belastning för studenterna
Skattning av kursens antal poäng var drygt 8 poäng men samtidigt anses kursen vara lätt. Förklaringen är antagligen de många redovisningsdelarna och formerna vilket är tungt beträffande arbets- och tidinsats.

Förkunskaper
Teknologer ska vara klara med MDI kursen. Psykologer ska vara klara med kursen Teknikutveckling, människa och arbete. Studenter från Konstfack, GI inget krav på förkunskaper.

Planerade förändringar
Förbättra den administrativa sidan av kursen. All information föreslås gå genom en kontaktperson för att minimera risken för "dubbla budskap".

Då tidigare föreslagna förändringar av metodövning 2 ej genomförts kommer denna metodövning att tas bort inför nästa kursomgång och får ersättas med en ny metodövning.

Kontakt med kursansvariga på närliggande kurser inom MDI-fördjupningen för att minska risken för repetition när studenterna kommer till ACPU (detta har gjorts tidigare men tydligen inte tillräkligt eftersom studenternas kursutvärdering påpekar detta).

Kurslitteratur
Bodker, S. & Gronbaeck, K. (1991). Design in action: from prototyping by demonstration to cooperative prototyping. In Design at work. (Eds.) J. Greenbaum & M. Kyng. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers:Hillsdale. (pp.199-218).

Caroll, J.M. (1996). Encountering others: reciprocal opening in participatory design and user-centered design. In Human-Computer Interaction. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers (pp.285-290).

Carlshamre, P (1994). A collaborative approach to usability engineering: technical communication and system developers in usability-oriented systems development. (Liu-Tek-Lic 1994:41; Lic Thesis No.455). Linköping: Linköping university, Department of Computer and Information Science, ISBN 91-7871-420-6 (p.11-45)

Ehn, P. & Kyng, M. (1991). Cardboard computers: Mocking-it-up or hands-on the future. In Design at work. (Eds.) J. Greenbaum & M. Kyng. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers:Hillsdale. (pp.169-198).

Gould, J.D. & Lewis, C. (1985). Designing for usability: Key principles and what designers think. In Communications of the ACM. Vol. 28, No. 3 (pp.300-311).

Kuhn, S. (1996). Design for people at work. In T. Winograd (Ed.) Bringing design to software. ACM Press (pp.272-298).

Schön, D. & Bennett, J. (1996). Reflective conversation with materials. In T. Winograd (Ed.) Bringing design to software. ACM Press (pp.171-189).

Spiekerman, E. & Ginger, E.M. (1993). Stop stealing sheep & find out how type works. Adobe Systems Incorporated .

Winograd, T. (1995). From programming environments to environments for design. In Communications of the ACM, June 1995/Vol.38, No6 (pp.65-74).

Åkerstedt, U. (1999). Mätbar användbarhet: Hur man specificerar, kvantifierar och mäter användbarhet i datorsystem. Exjobbsmanus, NADA, KTH (10-30).

Litteratur kopplat till projekten: Mitch Resnick & al, MIT Media Lab: Digital manipulatives: New Toys to Think With, Proceedings CHI'98, pp.281-287,

Eric Stommen, Microsoft: When the Interface is a Talking Dinosaur: Learning Across Media with ActimMates Barney, Proceedings CHI'98, pp.288-290