ACPU 1997 - Kursanalys

Antal registrerade elever vid kursstart var 45, varav 20 kvinnliga studenter. Av dessa är 28 klara med kursens 6 poäng. Ytterligare en har klarat kursens teoretiska del om 2 poäng och 10 har klarat kursens projektdel om 4 poäng. 5 projektgrupper deltog i kursens projektdel.

Kursutvärdering av studenterna

Antal inlämnade kursutvärderingar var 13 stycken.

Under kursens första del, föreläsningar och metodövningar

Vad vill du absolut att vi ska förändra under denna del av kursen till nästa år?
-En introduktionsföreläsning med en första presentation om vad kursen innehåller och en tydligare profilering av de olika metoderna.
-Höjd kvalitet på metodövningar. Ge bättre information till kursdeltagarna före respektive metodövning så de kan komma väl förberedda. Mer tid till övningarna. Mindre prat runt övningarna, korrekturläs allt textmaterial.
-Längre tid mellan metod 2 genomgång och genomförande (nu var det bara en dag). Syftet borde inte vara att specificera exempel på metoder utan på generella metodfrågor. Kanske genom att rikta in sig på en metod? Mer design. Den första metodövningen kändes inte så värdefull. Vissa av föreläsningarna var till stor del gammal skåpmat från MDI, GRIP mm.

Vad tyckte du var bra och därför bör vara oförändrat?
-Praktiska övningar bra. Mycket bra gästföreläsare. Innehållet i kursen, generellt sätt.

Under kursens andra del, projektarbetet

Vad vill du absolut att vi ska förändra under denna del av kursen till nästa år?
-Bestäm om det ska vara en tävling eller ej. Om det ska vara en tävling krävs mer av kursledningen. Undersök hur tävlingar administreras inom andra områden.
-Håll inte temat hemligt - det var oerhört svårt att komma igång med idéer, man måste smälta temat först. En diskussion runt temat någon gång före kick-offen.
-Temat samt gruppindelningarna borde ske först. Då skulle grupperna redan vara igång efter sina metodövningar. Någon aktivitet kunde ordnas för att folk ska lära känna varandra.
-Större fokus på gruppsamarbetet och det tvärdisciplinära samarbetet.
-Bättre organiserad start, nu blev det kaotiskt. Detta kan förbättras genom att samla aktivitet med presentation av de deltagande för att få ihop grupper.
-Den röriga stressiga gruppindelningen. Kontaktinformation till de olika studenterna behövs delas ut till alla. Schemat skall finnas även på papper. Nu fanns det endast på Internet.
-Antingen mindre video eller en förklaring till hur grejerna funkar.

Vad tyckte du var bra och därför bör vara oförändrat?
-Projektarbeten är mycket bra. Tvärvetenskapligheten givande.
-Tävlingsformuläret var bra bortsett från en del klyschor. Bra slippa tentamen.
-Oerhört kul med olika kompetenser - fortsätt se till att grupperna blir så blandade som i år. Formen för redovisningarna (projekten). Upplägget kick-off - projektmöten - genrep - slutpresentation.
-Tematänkande och den allmänna friheten.

Övriga kommentarer
-Mer engagemang från handledarna.
-I och med att temat blir allt flummigare borde kursen byta namn från ACProgramutveckling till ACIdé Utformning, många var nog förvånade över hur lite "data" som ingår i kursen - även fast jag personligen tycker att det är bra.
-Mer stöd inför slutredovisningen. Sätt mål för de olika presentationsformerna ex målet med videofilmen är att.... Kanske visa på exempel. Det skulle höja kvalitén i redovisningen.
-Höj kraven inför genrepet så att det blir ett genrep i praktisk bemärkelse!
-Gärna mer inblick i det tvärdisciplinära samarbetet i "verkligheten".
-Vore bra med lite mer ordning. Allt tekniskt strul på genrepet är oacceptabelt.

Kursens belastning för eleverna

Ingen fråga om arbetsbelastning ingick i den enkät som distribuerades till studenterna men klagomål kommer efter varje kurs om att tiden inte är tillräcklig för fram för allt projektdelen.

Övrigt

Att studenterna får presentera sitt projektarbete både vid KTH och utanför skolan som i år under en nationell konferens ger studenterna större självinsikt och även nya kontakter med personer verksamma inom MDI i Sverige.

Planerade förändringar

Följande är de förslag till förändringar av ACPU-kursen som föreslås baserat på de kommentarer som redovisats ovan samt lärarnas kommentarer till kursen.

Teoridelen
En introduktionsföreläsning som grundligt förklarar kursens olika delar och metodövningar. Projketdelen kommer också att tas upp dvs att den är tidskrävande och vilka olika tillfällen som presentationer från projekten krävs och i vilken form. Att genrep är ett genrep och ingenting annat.

Tema för projekten tas upp delvis här. Syftet med detta är att studenterna ska få möjlighet att tänka över temat och praktiskt arbeta med detta under de inledande metodövningarna. Att inte hela temat ges bottnar i att projekt kick-offen ska kunna genomföras som tidigare.

Flera föreläsningar om användarcentrering för att ge en god bakgrund till ämnet. Här tangeras även tvärvetenskapligt samarbete. En av dessa föreläsningar försöker även peka fram mot metodövning ett så den förbereds. Detta har inte gjorts tidigare vilket gör att metoden blir svår att förstå och se i sin helhet. Flera föreläsningar om design.

Metodövningar
Redovisningar har gjorts av alla studenter vid två metodövningar. Detta upplevs som upprepande och tjatigt för de som ska lyssna. Metodövning ett skall utföras ute på fältet och använda olika metaforer (grupperna får en metafor att arbeta runt, denna bestäms av metodledaren). I metodövning 2 skall det vara längre tid mellan momenten i övningen.

Projektdelen
Genrepet läggs två dagar före slutpresentationen. Förteckning över personer som ska bjudas in. Information om kursen ges via www och på papper vid introduktionsföreläsningen. Lån av utrustning från IPLab fungerar inte heller i år. Vi föreslår att kontaktpersonen för projektet för kvittera ut utrustningen av en person hos oss. Bokning av videoredigeringsrummet fungerar inte heller. Vårt förslag är att halvdagar bokas in av kursansvariga och övriga tiden får bokas fritt av projektgrupperna.


Senast uppdaterad måndagen den 8 september 1997 av Kristina Groth kicki@nada.kth.se och Ann Lantz alz@nada.kth.se