KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
  arrow rigth  
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

2D1408 Utvärderingsmetoder i MDI VT 2006

Rapport

Ni ska skriva en slutrapport som sammanfattar alla moment som finns beskrivna i Utvärderingsuppgiften i Kurskompendiet. Ni ska även i denna rapport reflektera över ert eget genomförande av uppgiften - fungerade ert val av metod, vad hände som ni inte förväntat er, vilka problem fanns med utvärderingen, etc? Ni kan använda er kursbok när ni skriver er rapport då den på ett detaljerat sätt går igenom genomförande av en utvärdering, analys av data samt kommunicerande av resultat till en utvecklingsgrupp.

Denna rapport ska redovisas vid övningarna 2005-05-09 och 2005-05-11. Ni har tjugo minuter på er inklusive 5 min. för diskussion.

Er rapport är det som ligger till grund för ert betyg i denna kurs. Följande riktlinjer gäller:

Er rapport ska vara max 20 sidor text, men data, intervjuplaner osv kan biläggas rapporten (Times, 12 punkter). Personnummer och namn ska finnas på förstasidan på varje rapport. Ni bör referera på ett korrekt sätt (ex. APA-manualen, se också Hassmén ) till litteratur som ingår i kursen eller annat bakgrundsmaterial som är relevant för rapporten.

Bedömningskriterier är:
- Hur heltäckande utvärderingsarbetet har beskrivits.
- Om relevanta delar av kurslitteraturen och annan litteratur inkluderats.
- Hur väl studenterna har förstått innebörden hos de centrala begrepp som används.
- Hur väl designen samt övriga delar i metoddelen är beskriven och hur väl den genomförts.
- Hur väl resultaten är redovisade samt hur väl man kan bedöma om analysen gjorts på ett korrekt sätt.
- Hur väl studenterna kunnat formulera rekommendationer utifrån resultaten som är användbara för en utvecklingsgrupp.
- Hur väl studenten kan reflektera självständigt kring sitt utförande av utvärderingen och kan visa prov på egna väl genomtänkta bedömningar.

Färdigskriven rapport skickas via e-post till Eva-Lotta Sallnäs <evalotta@nada.kth.se> senast den 2005-05-15. Formatet ska vara antingen PDF eller MS Word. Detta är en strikt deadline.


 
Uppdaterad: 2006-05-03