KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
  arrow rigth  
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1408

2D1408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion VT 2006

Praktiska detaljer

I denna kurs ska ni genomföra en användbarhetsutvärdering (se nedan) av en teknisk artifakt.

Ni kommer kontinuerligt att få information om denna uppgift under kursens gång.

Utvärderingsuppgift

Under kursens gång ska ni (i grupper om
två) genomföra en utvärdering av en
teknisk artifakt.

Arbetsgången är följande:

1. Bilda grupper och bestäm er för en
artifakt (mjukvara, apparat, ...) att
utvärdera användbarheten hos. Fört de
flesta realistiska fall är det rimligt att
begränsa sig till ett delsystem eller en
delmängd av funktioner. Meddela mig
epostledes senast 2005-02-09 vad ni
bestämt er för och vilka som ingår i
gruppen.

2. Bestäm vilka användbarhetskriterier som
är intressanta i ert fall. Vad motsvarar de
för mätbara variabler? Kan ni mäta dem
direkt eller måste ni använda en indirekt
metod?

Bestäm er för en utvärderingsmetod att
använda. Läs in er på hur den fungerar,
utgå från kurslitteraturen och komplettera
med ytterligare material från biblioteket
vid behov.

Skicka mig en beskrivning av er utvärde-
ringsmetod senast 2005-02-16 för
kommentarer och tips.

3. Planera genomförandet av er
utvärdering. Detta bör omfatta beräkning
av nödvändigt antal försökspersoner, värv-
ning av försökspersoner som matchar
målgruppen, planering av mottagning,
förberedande och avtackning av försöks-
personer, genomförande och loggning av
data.

Användbarhetslabbet på CID med upp till
tre kameror och mikrofoner och en PC
finns tillgänglig men måste bokas. Behöver
ni ytterligare utrustning eller andra lokaler
kan vi inte garantera att det finns, men får
gärna användas om ni kan ordna det själva.
Glöm inte bort att planera in och boka tid
för att genomföra er pilotstudie och att ni
ska ha tillräckligt med tid för att justera era
planer enligt resultaten från pilotstudien.

Skicka mig er plan för genomförandet och
era önskemål om utrustning och
tidbokningar senast 2005-02-28.

4. Genomför undersökningen. Tänk på att
inte bara notera vad era försökspersoner
gör utan också vad ni själva gör, vad som
fungerar bra och vad som fungerar mindre
bra.

5. Analysera era resultat. Det här tar längre
tid än ni tror, så se till att avsätta rejält med
tid för detta. Er analys bör inte bara om-
fatta de uppmätta/insamlade resultaten från
undersökningen utan också handlings-
rekommendationer till utvecklings-
gruppen.

Ni ska presentera er analys vid övningen
2005-04-26. Ni har 10 min. på er och ska
presentera era slutsatser som om det vore
ett utvecklingsmöte där ni ska övertyga
utvecklingsgruppen om nödvändiga
förändringar. Ni har lite tid, så koncentrera
er på det allra viktigaste. Gör en över-
tygande och illustrativ presentation!

6. Skriva en slutrapport som sammanfattar
alla momenten ovan och där ni dessutom
reflekterar över ert eget genomförande av
uppgiften - fungerade ert val av metod, vad
hände som ni inte förväntat er, vilka prob-
lem fanns med utvärderingen, etc? Denna
rapport ska redovisas vid övningarna 2005-
05-09 och 2005-05-11. Ni har tjugo minu-
ter på er inklusive frågestund.

Det tar tid att göra en bra studie, så börja
planera så snart som möjligt.

 

 


 
Uppdaterad: 2006-05-03