Nada

2D1406 Människa-datorinteraktion grundkurs, 4p

Kursanalys

Kursdata

Shneiderman, B. (1998). Designing the User Interface. Addison Wesley Longman 1998 (3rd edition).

Ankrah, A., Frohlich, D.M. & Gilbert, G.N. (1990). Two ways to fill a bath, with and without knowing it. In Human-Compiter Interaction -INTERACT'90. D. Diaper et al. (Eds.). Elsevier Science Publishers B.V. (North Holland) IFIP, 1990.

Ehn, P. & Kyng, M. (1991). "Cardboard Computers: Mocking-it-up or Hands-on the Future". In Design at work (Eds) J. Greenbaum & M. Kyng. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass, 1991.

Gentner, S. & Nilson (1996). "The Anti-Mac Interface". In Communications of the ACM, Augusti 1996.

Gould, J. & Lewis, C. (1991). "Designing for Usability: Key Principles and What Designers Think", In Communications of the ACM, mars1985.

Helander, M.G. & Khalid, H. Modeling the customer in electronic commerce. To be published in Applied Ergonomics.

Khalid, H.M. & Helander, G.M. Facilitating Mass Customization in Web-based Do-It-Yourself Product Design. In Mass Customization, IEEE.

Koufaris. M., Kambil, A. & LaBarbera, P.A. (1999). System Design and Consumer Behavior in Electronic Commerce. Working paper IS-99-10, Center for information intensive organizations, 1999.

Newell, A.F. & Gregor , P. (1997). "Human Computer Interfaces for People with Disabilities" In Handbook of Human-Computer Interaction (Eds) M. Helander, T.K. Landauer, and P. Prabhu, 1997.

Poängantal: 4 poäng (3p labb 1p hemtentamen).

 

Mål

Kursens mål är att ge kunskap om hur människans förutsättningar bör påverka utformningen av interaktiva datorsystem och erfarenhet av att tillämpa denna kunskap för att studenterna ska inse vikten av att konstruera system som är anpassade till användaren.

Dessa mål försöker vi uppnå genom problembaserad inlärning, där studenterna genom att på egen hand, men med lärarstöd vid behov, ta sig an ett problem. Ger förslag till lösning som baseras på kunskap inom gruppen inför varje redovisningstillfälle.

Förändringar inför denna kursomgång

Laboration omarbetas till innehåll, genomförande och presentation. Fler föreläsningar vilka följer kursbokens upplägg.

Sammanfattning

En kurs i gränssnittsdesign med en omfattande uppgift där teoretiska kunskaper ska omsättas i praktiken för att ge förslag till förbättringar av befintliga gränssnitt.

Undervisning

Undervisningen har skett i föreläsning av ett antal föreläsare som sammantaget ska visa och diskutera innehållet ur kurslitteraturen. Ett antal gästföreläsare som friare kan relatera till området och ge personliga exempel från fältet. Tydligare introduktion med beskrivning av ämnesområdet samt relation mellan olika föreläsningar behövs för att innehållet ska bli tydligare för studenterna.

Examination

Laboration, obligatorisk närvaro, laborationsrapport, hemtentamen.

Studentenkät

Nedan presenteras en summering av resultatet baserat på medlevärden och kommentarer givna av 50 studenter.

Kursens svårighetsgrad skattas som medelsvår och kursens mål var i början av kursen tydliga.

Kursen anses intressant och meningsfull och de krävda förkunskaperna, kognitionspsykologi, var relevanta för kursen.

Kursboken Designing the User Interface ses som bra/hyfsad av studenterna.

Kommentar om boken:

Snackig amerikansk stil, svårt att använda som referens. Lite väl pratig och en del inaktuella saker (t.ex. om webben). Trevlig att läsa dock något pladdrig och rörig. Innehåller delar som inte tas upp I kursen. Bra! Lång, bra att läsa delar här och där. Det skulle vara bra mycket bätter med en bok på svenska.

Kursbunten har lästs av få. Följande områden ges som exempel på vad som skulle kunnat ingå: Konkreta UI-analyser där för- och nackdelar tydligt förklaras.  Filosofiska aspekter på människa-maskin (inte nödvändigtvis datormaskin). Dålig koppling till föreläsningarna. Mer om utveckling och undersökningar av webbplatser.

Studenterna har gått på merparten av föreläsningarna och följande ansågs som särskilt givande: Introduktion (Ann Lantz, Olle Bälter). Workshop (Henrik Artman, Ann Lantz) Verktyg, menyer, formulär och dialogrutor (Anders Hedman, Helge Hüttenrauch) Gränssnitt för fler (Stig Becker)

Kommentarer om föreläsningarna: Bra med få men högkvalitativa föreläsningar. Många föreläsningar var helt irrelevanta och hade inget att göra med laborationen eller boken.

Total avsaknad av röd tråd I föreläsningserien, föreläsningarna innebar ingen stegvis fördjupning I ämnet.

Vissa var ganska tunna innehållsmässiga, ojämn nivå, dela gärna ut oh-bilder.

Workshopen var bra men behöver mer tid. 

På workshopen borde ni pusha på att man ska leta efter en grupp med samma ambitionsnivå.

 

Studenterna förbereder sig sällan eller aldrig till föreläsningarna och lade i genomsnitt ner 90-120 timmar på laborationen.

Laboration I PBI-form upplevdes som: Bra! Kanske skulle göras om så alla måste jobba. Kul och lärorikt att jobba som projekt i grupp. Väldigt få riktlinjer att gå efter. Otydligt mål. Effektivt eftesom man lär sig inkrementellt. Redovisningarna var för röriga. Bättre med individuella presentationer om ca 10 minuter.

Tentan spegalde kursinnehållet bra och att göra en hemtenta var: Mkt bra!  Bra täckning på kursen. Hemtenta är bra och ger en meningsfullare läsning än tenta-plugg. Bra, bättre än salstenta! Bra. Mer krävande än valiga tentor brukar vara. Det är första gången och därför skulle det vara bra med mer information om den. Dåligt, en fejkad form av examination. Tog alldeles för lång tid för 1p. (kanske mitt eget fel?). Bra, skulle dock velat ha mer riktlinjer, ungfärligt antal sidor och så. Boken var svår och otillräckligt hjälpmedel!

Studenterna har i snitt läst tre andra kurser parallellt och i snitt har de lagt ner 31-50% av sin totala studietid på MDI-grundkurs.

Betona mer att kunskapen är ny på området, vet ej vilka teorier som kommer visa sig vara sanna. Helt OK när man vet att det ej är matte el. mekanik man läser. Men säg det tydligare, uppmuntra till eget tänkande. Strukturera mera. Tydligare information generellt. Personligen tyckte jag att det var en mycket rolig och givande kurs. Interaktionen mellan människor & teknik är mycket intressant. Givande. Mycket nya saker. Mycket intressant och givande kurs. Trevlig och genomtänkt upplägg. En röd tråd genom kursen saknas. Även om föreläsningarna varit intressanta så har de gett mycket lite stöd för projektuppgiften och hemtentamen. Detta gör att föreläsningarna kan kännas irelevanta. Det borde framgå tydligare hur mycket tid som skall läggas på projektet innan, så man inte väljer yterligare en projektkurs, det blir tungt!  MDI är ett väldigt brett ämne men om en grundkurs som denna ska kännas meningsfull måste den kondenseras något.  Hemtentan och boken är det enda som gjorde denna kurs meningsfull. Det har varit dålig elev-lärarinteraktion på denna kurs.  Tveksam om den gav mig något.

1 poäng för tentan är för lite. Det är ganska mycket jobb för att skriva en hemtenta som man är nöjd med. Även laborationen kanske skulle vara mer än 3 poäng då man behöver lägga ner mycket jobb även på denna.Men KTHs periodsystem fungerar inte tillsammans med 2 tunga projektkurser. Vad som krävdes framgick inte så bra. Dålig information om schema, “krav” på rapporten mm. Det skulle underlätta om hemtentamen lämnades in i slutet av tentaperioden. Inte bra att inlämningsdag för rapport och hemtenta är samma datum.

Kursens belastning för studenterna

Mycket varierande beroende på egen arbetsinsats under laborationsdelen samt antal parallella kurser.

Förkunskaper

Kognitionspsykologi

Verkligt kursinnehåll

MDI-kursen har en hemsida under adressen: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1406/

Planerade förändringar

Introduktion till ämnesområdet i en separat föreläsning. Tydlighet i krav på kursen och i problembaserad inlärning. Förbättrad informationspridning samt förtydligande i sammansättning av laborationsgrupperna. Förändring av kursbuntens och laborationsuppgiftens innehåll.