2D1392 Course Overview

KURSÖVERSIKT

Internets Protokoll och Principer [2D1392], 5 poäng

Oktober - December 2001Inledning

Till skillnad från traditionella kommunikationssystem, med tonvikt på överföring av tal och bild, handlar numera kommunikationssystem mest om datakommunikation, e-post, filöverföring, interaktiva tillämpningar, osv. Integration pågår mellan mediateknik, datorteknik, datorkommunikation och telekommunikation. Elektroniska motorvägar används och fungerande nätverk byggs ut för att förmedla text, ljud, bild och video. Internet har kommit för att stanna.

Elektroniska motorvägar syftar till att skapa förutsättningar för olika företag, institutioner och även hushåll, att kunna kommunicera med varandra, var som helst och när som helst. Detta fordrar att infrastrukturen för tele- och datakommunikation byggs ut och att kapaciteten höjs väsentligt. Den största utmaningen ligger dock i att knyta ihop olika vägsträckor till ett fungerande nätverk. Det måste vara enkelt att ta sig på och av de elektroniska motorvägarna. Därför krävs det inte bara investeringar i överföringskapacitet och nätverk, utan också kunskap i hur t ex routrar och växlar fungerar samt hur övriga TCP/IP protokoll fungerar.

Målet för denna kurs är därför att i första hand ge en översikt av det stora området Internetteknik, samt att beskriva dem specifika protokollen. Vi utgår ifrån TCP/IP stacken och dess protokoll, tex Ethernet samt välkända tjänster på Internet och ger även en inblick i administration och organisation av globala resurser på Internet, tex domännamn, IP adresser och IP standarder. Den struktur som ingår i datorkommunikationssystem såsom bryggor, routers och gateways beskrivs. Vidare studeras även hur olika nätverk integreras inom Internet samt några andra viktiga delar inom framtidens Internet såsom IP Security och IPv6. Kursen är en nödvändig grund för fortsatta studier inom ämnesområdet.

Kursen avser att ge förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder inom området Internetteknik. Kursen behandlar principer, standarder och protokoll för TCP/IP, med tonvikt på IP, TCP/UDP och DNS. Kursen avser också att ge praktiska färdigheter i hur dessa principer tillämpas.
Kursens Syfte

Efter genomgången kurs ska du bl a kunna:
Kursens Uppläggning

Kursen består av 35 timmar föreläsningar, 21 timmar räkneövningar och 32 timmar laboration. Ytterligare ett antal timmar är avsedda för projektuppgiften samt redovisning. Kursen ges under läsperiod 2. Tentamen ingår.
Föreläsningar

I kursen ingår elva föreläsningar:
Övningar

I kursen ingår sex övningar:
Laboration

I kursen ingår åtta laborationer:
Projekt

I kursen ingår ett projekt:
Kurslitteratur

Kursbok

Bredvidläsning

Referenslitteratur

Material från institutionen
Läsanvisningar
Lärare

Samtliga lärare har sina arbetsplatser på NADA/KTH. De kontaktas bäst via elpost, se adresser nedan:
Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande läst minst (motsvarande) någon av kurserna 2D1320 (Tillämpad datalogi), 2D1340 (Introduktion till datalogi), 2D1343 (Datalogi), eller 2D1344 (Grundläggande datalogi) samt att man bör ha relativt goda kunskaper i programmering och UNIX.
Examination

För godkänd kurs krävs godkänd (med betyg 3, 4, 5) i skriftlig tentamen (vilken också ger slutbetyget på kursen), samt godkänd (G) laboration och godkänd (G) projektuppgift. Skrivtiden för tentamen är fem timmar. Genomgång av extentor sker vid sista övningstillfället. Ordinarie tentamen ges 011218. För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tentamenstillfälle erbjuds tillfälle till omtentamen.

Godkänd kurs ger 5 poäng, dvs, 2 poäng för godkänd tentamen (TEN1), 2 poäng för godkända laborationer (LAB1) samt 1 poäng för godkänt projekt (HEM1).
| 2D1392 | apo | nada | nada_kurser | kth |


15 Juli 2001

Adrian Popescu