2D1392 Kursanalys

Kursanalys
Kursdata

Tid: period 2, dvs oktober-december 2001
Poängantal: 5 (varav tenta 2 poäng, labb 2 poäng och hemuppgift 1 poäng)
Tenta: ordinarie tenta den 18 december 2001, första omtenta den 9 januari 2002.
Föreläsningar: 35 timmar
Övningar: 21 timmar
Laborationer: 32 timmar
Kursledare: Adrian Popescu
Föreläsare: Adrian Popescu, Joakim Malmquist, Måns Nilsson, Magnus Tigerschiöld, Pelle Nihlen
Övningslärare: Adrian Popescu, Joakim Malmquist
Laborationslärare: Måns Nilsson, Joakim Malmquist, Fredrik Widell
Antal elever: 56
Kursbok: Computer Networks and Internets, With Internet Applications, av Comer, D.E., Prentice-Hall, Inc., 2001 (3rd edition)
Avklarade kursmoment 2002-02-11:
Tenta: 46 (ordinarie tenta) och 7 (omtenta), dvs 94%
Labbar: 56, dvs 100%
Projekt: 28, dvs 50%

Mål

Kursen avser att ge förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder inom området Internetteknik. Kursen behandlar principer, standarder och protokoll för TCP/IP, med tonvikt på IP, TCP/UDP och DNS. Kursen avser också att ge praktiska färdigheter i hur dessa principer tillämpas.

Förändringar i denna kursomgång

Elevernas synpunkter

En enkät anordnades under ordinarie tenta samt med EVAL. 28 studenter har svarat. Här följer en sammafattning av enkätsvaren.

Kursinnehåll: kursen ansågs vara intressant, meningsfull och lagom svår.
Kurslitteratur: de flesta gjorde bedömningen "Bra", "Ganska bra" och "Hyfsad". Ett stort problem är dock att kursen, i den formen som är idag, handlar mycket om DNS (ung 50% av kursen), och detta kräver en separat kursbok. Med andra ord så kräver denna kursen två kursböker! En lösning kunde vara att göra två separata kurser i framtiden, dvs en kurs om Datakommunikation och Internet och en annan kurs om DNS.
Undervisningen: Kursen är upplagd så att den som vill läsa in den själv skall kunna göra det. Föreläsningsnärvaron var ganska bra, cirka 40 - 45 studenter. De flesta ansåg att föreläsningarna samt övningarna var "Mycket bra/Bra" (50%) och "Acceptabelt" (28%). Resten fördelade sig jämt på sämre omdömen. Ett stort problem var, såsom en student kommenterar, att det var "För många kockar - varje föreläsare hade sin syn på vad som var viktig - svårt att se vad som var viktigast!".
Labbarna: de flesta ansåg att labbarna var "Mycket bra" eller "Bra" eller "Acceptabelt". Kritik har framförts mot att man var sen med att lägga ut labbarna på nätet samt övriga organisatoriska problem.
Examinationsformen: de flesta tycker att kursen är överexaminerad, då den kräver sex (svåra) laborationer samt en omfattande tentamen. Många studenter föreslår att projektet tas bort.
Övriga kommentarer: många studenter har haft kommentarer om kursens organisation (som man bedömmer var dålig) samt att man saknar en "tydlig ledare för kursen".

Förslag till förändringar

Följande förslag läggs fram för hösten 2002:
Ny kursbok: vi måste undersöka vidare och försöka lösa ut problemet med två kursböker som behövs idag! Tyvärr finns ingen bra lösning idag, det finns nämligen ingen bok som täcker Datakommunikation, Internet samt DNS på ett tillfredställande sätt. En av de väldigt få böker som ev kan betraktas här är Internetworking with TCP/IP, Principles, Protocols, and Architectures, av Douglas E. Comer (4th edition). Dock är denna boken inte att betrakta som kursbok i detta fallet då den är väldigt omfattande och används t ex som kursbok i fortsättningskursen "Internetteknik", som ges i Kista!
Förmodligen kan detta problemet bara lösas genom en (senare) uppdelning av kursen.
Färre föreläsare: vi måste fundera på allvar på att reducera antalet föreläsare, eleverna får annars svårt att greppa ämnet!
Bättre organisation: det krävs att kursen förbereds bättre inför starten, dels genom att ha alla (eller nästan alla) kursmoment ute på nättet, och dels genom att man ser till att bättre informera studenterna om ev schema- och saländringar.
Bättre föreläsningsanteckningar: detta är kritik som har framförts av vissa studenter, och jag planerar för att förbättra deras kvalitet.
Genomgång av examinationsformen: vi måste betrakta möjligheten att ta bort projektet. Kursen upplevs idag som överexaminerad!
Genomgång av laborationerna: många studenter blev överaskade över att DNS delen var så stor! Ev krävs bättre kursinformation som varnar för detta! Vissa studenter kom även med förslaget att vi minskar andelen DNS labbar och kommer med nya programmeringslabbar istället.

Följande förslag läggs fram för hösten 2003:
Uppdelning av kursen: jag föreslår att vi utvecklar två kurser som handlar om "Datakommunikation och Internet" och om "DNS".
Bättre samordning med kurserna som ges i Kista: vi måste se till att diskutera med personer som ansvarar för liknande kurser i Kista, och komma överens om ev samordning.

Sammanfattning

Jag tycker att man bör diskutera framtiden för denna kursen, och försöka göra den mer "tydlig". Detta innebär bl a att man kanske borde utveckla två separata kurser (en kurs om Internet samt en annan kurs om DNS), och att vi även måste minska antalet lärare! Detta har gjort att jag själv har haft ibland svårt att leda kursen.Adrian Popescu, 2002-02-11| 2D1392 | apo | nada | nada_kurser | kth |


11 Februari 2002

Adrian Popescu