2D1384 Programsystemkonstruktion med Scheme, 4 poäng, för (D)

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förkunskaper

Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande kursen 2D1350 Programmeringsparadigm eller 2D1991 Programstrukturer.

Kursinnehåll

Makron. Syntaktiska utvidgningar och omskrivningar. Continuations. Hur man skriver paket. Implementation av ett fullständigt objektorienterat paket. Moduler. Definition och implementation av korutiner. Koppling till fönsterhanteringssystem, typ X. Implementation av ett generellt händelsestyrt simuleringssystem (liknande Simulas simulation) i form av projektarbete.

Kursuppläggning

Föreläsningar
30 h period 4

Examination

Laborationsuppgifter (LAB1; 2 p).
Ett programmeringsprojekt (LAB2; 2 p).
Betygsskala: godkänd.
Fördjupningsnivå: D.

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1384 Construction of Program Systems using Scheme, 4 credits

Goal

The goal of the course is to give the students so that they will

Prerequisites

Previous knowledge equivalent to the course 2D1350 Programming Paradigms or 2D1991 Structure and Interpretation of Computer Programs.

Contents

Macros. Syntactic extensions and transcriptions. Continuations. How to write program packages. Implementation of a complete object-oriented program package. Modules. Definition and implementation of co-routines. Coupling to window-handling systems, e.g. X. Implementation of a general, event-driven simulation system (resembling Simula's Simulation) in the form of a programming project.

Examination

Programming assignments (LAB1; 2 cr.).
A programming project (LAB2; 2 cr.).
Grades: passed.

Required Reading

Reading list available at the department.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-04-16 <www-kurs@nada.kth.se>