Nada

Kursanalys för Artificiella språk och syntaxanalys, Läsåret 02/03

Författare: Mikael Goldmann, NADA

^ Upp till kurssidan.

Nedan följer en kursanalys av kursen Artificiella språk och syntaxanalys. I texten refereras till en enkät gjord med Ace i WWW. Enkäten har fyllts i av 26 personer. Det finns en länk till enkätsvaren i slutet av detta dokument.

Kursdata

Kurs 2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys, 4p
Examination Tenta (2p), Laboration (2p)
Kursen genomförd VT 2003
Föreläsningar 24 timmar (12 st)
KurslitteraturIntroduction to compiler construction (Parsons) + kursbunt
Antal studenter 68 har checkat in i res (8 har varken redovisat labb eller gått upp på tentamen)
Kursansvarig/föreläsare Mikael Goldmann

Sammanfattning

De studenter som svarat på enkäten är nöjda med vad de betraktar som en medelsvår kurs. Trots det kan det vara dags att göra förändringar vad gäller kursbok och kursinnehåll. Dels är kursen numera bara förkunskapskrav till Programspråksimplementation (tidigare även för Språkteknologi), dels har kursen sett i stort sett likadan ut åtskilliga år.

Studenter

Studenterna går i huvudsak tredje eller fjärde året av sin utbildning. Den stora majoriteten kommer från D-programmet, men det finns även studenter från E- och F-programmen samt från SU.

59 från D
6 från SU
2 från F
1 från E

2003-05-14 var 40 studenter är klara med kursen, 10 är klara med enbart tentan och 3 är klara med labbkursen men inte med tentan. Jag räknar med att yttrligare minst fem personer blir klara.

Nyckeltal

Prestationsgrad (2003-05-14): 68%.
Examinationsgrad (2003-05-14): 59%.
Om man bortser från de som inte varit aktiva alls får man istället 77% respektive 67%.

Mål

Kursens mål är att för att studenterna

Nytt för i år

Inga större förändringar har gjorts sedan förra omgången. Språket C har tonats ner ytterligare i förhållande till Java. Numera är nästan alla exempel i Java, men över huvud taget är det färre språk- och verktygsspecifika inslag på föreläsningarna.

Undervisning

Undervisningen bygger på traditionella föreläsningar och frivilliga labborationer med handledarstöd. Enkätsvaren tyder på att detta fungerar bra.

Examination

Kursen har två moment. Det ena är en traditionell tentamen medan det andra är ett litet programmeringsprojekt. Det finns en lista med förslag på projektuppgifter av varierande svårighetsgrad, men det är också möjligt att föreslå och genomföra ett eget projekt vilket varje år en eller flera grupper gör. Väl genomförda projekt som redovisas i tid ger "VG" på labbdelen. Detta syns inte i Ladok eftersom labbmomentet formellt bara kan ge G eller U. Däremot vägs det in i slutbetyget förutsatt att studenten klarar tentan under kursomgången.

Viss kritik har framförts mot att det är otydligt vad som behövs för att få VG på labbuppgiften. Till nästa år kommer labbarna eventuellt att vara helt annorlunda (se Kommande förändringar nedan), men om den trots allt har samma utformning även nästa år så måste informationen om vad VG innebär bli tydligare.

Studenternas arbetsbelastning

De som besvarat enkäten verkar ha använt rimligt mycket tid till kursen. Arbetsbelastningen är störst mot slutet av kursen eftersom projektet knappast kan påbörjas förrän under de sista två läsveckorna. Å andra sidan har de som gör de frivilliga labbarna under kursens gång det lättare när de kommer till projektet, och får på så vis arbetet mer jämnt fördelat över kursen.

Förkunskaper

De formella förkunskapskraven verkar tillräckliga. Det skadar naturligtvis inte att även ha gått en kurs i stil med Algortimer, datastrukturere och komplexiete för att få en viss vana vid formella resonemang, men det går mycket bra att följa denna kurs ändå.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till veckoplaneringen som finns i kurs-PM. Kursen är planerad ganska deltaljerat så även om jag och Lars Engebretsen turats om att hålla den så är den sig mycket lik från det ena året till det andra. Studenterna har dock noterat att våra tentor är lite olika, men alla extentor finns på kursens hemsida så det finns gott om gamla tal att träna på både från Lars och mina kursomgångar.

Kommande förändringar

Även om kursen förefaller fungera väl och kursdeltagarna är nöjda med det mesta så kan det finnas anledning att göra en del förändringar till nästa år. Kursboken har använts sedan kursen instiftades och det kan vara dags att byta till en modernare bok där de programmeringsexempel som finns är gjorda i Java snarare än i C. Jag planerar att byta till Appels bok som redan används på kursen Programspråksimplementation. Den bör kunna fungera bra tillsammans med det kompendium som vi redan nu använder.

Bytet av kursbok kräver en del förändringar i kursinnehållet och troligen innebär det att labbdelen avkursen ändras också. Appels avslutar varje kapitel med en programmeringsuppgift som skulle passa bra som del av labbkursen. Dessutom kan kompendiet behöva omarbetas lite. I dagsläget kompletterar det den nuvarande kursboken väl, men en ny kursbok kan innebära att delar kan strykas ur kompendiet, medan andra saker behöver införas.

Bilaga: Enkätsvar

Här har fritextsvaren tagits bort, bland annat eftersom de ibland ganska tydligt identifierar studenten som skrivit dem.

Bilaga: Kursbeskrivning (pdf)

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <enge@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>