2D1372 Artificiella språk och syntaxanalys, 3 poäng

Mål

Kursens mål är att för att eleverna

Förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1340 (eller 2D1341) Introduktion till datalogi eller 2D1320 Tillämpad datalogi.

Kursinnehåll

Artificiella språk: reguljära uttryck, kontextfri grammatik, BNF och EBNF, frasstrukturspråk, Chomskyhierarkin.
Beräkningsmodeller: ändliga automater, stackautomater, turingmaskiner.
Analysmetoder: lexikal, syntaktisk och semantisk analys, rekursiv medåkning, tabellstyrd syntaxanalys (LL, LR och LALR).
Implementationsteknik: verktyg för lexikal och syntaktisk analys, attributgrammatik, interna representationer, generering av utdata.

Kursuppläggning

Föreläsningar
24 h period 3
Övningar
12 h period 3
Laborationer
12 h period 3

Examination

En skriftlig tentamen (TEN1; 2 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 1 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: C

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1372 Artificial Languages and Syntax Analysis, 3 credits

Goals

The goals of the course are to give the students so that they will be able to

Prerequisites

2D1340 (or 2D1341) Introduction to Computer Science or 2D1320 Applied Computer Science or the equivalent.

Contents

Artificial languages: regular expressions, context free grammars, BNF and EBNF, phrase structure languages, the Chomsky hierarchy.
Computational models: finite automata, push down automata, Turing machines.
Methods for language analysis: lexical, syntactic, and semantic analysis, recursive descent, table driven syntax analysis (LL, LR, and LALR).
Implementation techniques: tools for lexical and syntactic analysis, attribute grammars, internal representations, generation of output.

Examination

A written examination (TEN1; 2 cr.).
Laboratory assignments (LAB1; 1 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

Reading list available at the department.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-04-16 <www-kurs@nada.kth.se>