Kursanalys 2D1365 Människa-datorinteraktion översiktskurs, 4p hösten 1999

Kursdata

Personal

Kursledare
Kristina Groth
Laborationsassistenter
Ann Fatton, Helge Hüttenrauch
Gästföreläsare
Stig Becker, Inger Boivie, Nils-ErikGustafsson, Robert Ramberg

Omfattning

16 h föreläsning,
5 h laborationsdiskussion (obligatoriska men ej schemalagda),
2 h laborationsredovisning i seminarieform (obligatorisk).

En laboration på 3 poäng, en tentamen på 1 poäng.

9 laborationsgrupper (3 grupper på en assistent).

48 studenter, (3 B, 13 D, 7 E, 1 F, 2 I, 8 M, 5 T, 2 V, 3 X, 4 SU)
(en registrerad student slutade under kursens gång, han är inte medräknad)

Kurslitteratur

Designing the User Interface (3rd edition) av Ben Schneiderman samt kursbunt med föreläsningsanteckningar och kopierade artiklar.

Poängprestationer

Efter tentamen i december 1999 var resultatet:
 
U 3 (G) 4 5 (VG)
B 1 1 0 0
D 2 6 0 0
E 1 2 1 0
F 1 0 0 0
I 0 1 0 0
M 0 4 1 0
T 0 2 0 0
V 0 2 0 0
X 1 2 0 0
SU 0 1 0 1
Summa 6 21 2 1

Laborationen har utfallit som:
 
3 4 5
B 1 0 2
D 8 0 5
E 2 2 3
F 0 1 0
I 0 0 2
M 3 0 5
T 4 0 1
V 0 0 2
X 0 3 0
SU 4 0 0
Summa 22 6 20

Alla studenter är godkända på laborationsdelen. Efter första tentamenstillfället var examinationsgraden 50% (24 av 48 studenter) klarat hela kursen. Motsvarande siffra efter andra tentamenstillfället är 67% (32 av 48 studenter). Prestationsgraden var efter första tentamenstillfället 87%. Motsvarande siffra efter andra tentamenstillfället är 92%.

Undervisningen

Kursen är ny för i år, men den har baserats på föregående års MDI-kurs och den har till stor del samkörts med årets grundkurs i MDI. Nytt för i år har varit att vi har använt oss av problembaserad inlärning. Detta innebär att vi har dragit ner på föreläsningarna och ägnat mer tid åt laborationen. Studenterna har veckovis utfört olika laborationsmoment, rapporterat dessa till assistenten samt diskuterat dessa med assistenten.

Examination

Examinationen bestod dels av en laboration och en skriftlig tentamen. Laborationen betygssattes gruppvis och viktades in i slutbetyget.

Laborationen avrapporterades veckovis med skriftliga rapporter och diskuterades vid fredagsmöten tillsammans med assistenten. Ett avslutande seminarium hölls av respektive assistent. Studenterna fick då möjlighet att presentera sitt arbete för två andra grupper samt ge konstruktiv kritik på de andra två gruppernas arbete.

Tentamen bestod av tio frågor av översiktskaraktär, utan några tillåtna hjälpmedel.

Studentbelastning

Att döma av kursutvärderingen ansåg många (8 av 14) att nödvändigt arbete för kursen motsvarade mer än 4 poäng. Det är främst laborationen som många tycker har varit betungande, sju person säger att de har lagt ner mer än 120 timmar på laboratione som är på 3 poäng.

Förkunskaper

Alla 14 som besvarat enkäten tycker att deras förkunskaper varit tillräckliga för kursen.

Kursutvärdering

Kursutvärderingen gjordes online med ace-systemet. 14 studenter besvarade enkäten. Av dessa svar kan noteras följande punkter:

Övrigt

Det nya sättet att arbeta med laborationen, att varje vecka rapportera till och diskutera arbetet med laborationsassistenten, verkar ha fallit mycket väl ut. Studenterna tycker i och för sig att det har varit jobbigt men samtidigt sett det som positivt att de har tvingats ta itu med kursen på ett tidigt stadium och därmed inte haft allt arbete kvar på slutet. En del grupper har haft svårt att hinna klart vissa laborationsmoment på en vecka, både på grund av att vissa moment varit mer omfattande än andra men också på grund av att det har varit svårt att koordinera projektgruppen. Gruppernas storlek har varit fyra till sex personer.

Planerade förändringar