Kursutvärdering mdi-o00

Kursanalys 2D1365 Människa-datorinteraktion översiktskurs, 4p hösten 2000

Kursdata

Personal

Kursledare
Kristina Groth
Laborationsassistenter
Henrry Rodriquez, Helge Hüttenrauch
Gästföreläsare
Stig Becker, Inger Boivie, Nils-ErikGustafsson (blev dock inställd pga sjukdom), Robert Ramberg Henrry Rodriquez, Helge Hüttenrauch

Omfattning

16 h föreläsning,
5 h laborationsdiskussion (obligatoriska men ej schemalagda),
2 h laborationsredovisning i seminarieform (obligatorisk).

En laboration på 3 poäng, en tentamen på 1 poäng.

3 laborationsgrupper (1 respektive 2 grupper på en assistent).

19 studenter, (3 D, 9 E, 4 L, 2 M, 1 X)
(dock var 47 studenter föranmälda till kursen, men mer än hälften av dessa dök inte under kursens gång)

Kurslitteratur

Human-Computer Interaction (2nd edition) av Alan Dix m.fl. samt kursbunt med föreläsningsanteckningar och kopierade artiklar.

Poängprestationer

Efter tentamen i december 2000 var resultatet:
 
U 3 4 5
D 0 0 0 2
E 3 2 0 0
L 0 1 0 0
M 1 0 1 0
X 1 2 0 0
Summa 4 3 1 2

Laborationen har utfallit som:
 
3 4 5
D 0 3 0
E 0 2 7
L 0 4 0
M 0 2 0
X 0 0 0
Summa 0 12 7

Alla studenter är godkända på laborationsdelen. Efter första tentamenstillfället var examinationsgraden 32% (6 av 19 studenter) klarat hela kursen. Motsvarande siffra efter andra tentamenstillfället var 74% (14 av 19 studenter). Prestationsgraden var efter första tentamenstillfället 83% och efter andra tentamenstillfället 93%.

Undervisningen

Kursen gavs för andra året. Tre av gästföreläsningarna har samkörts med grundkursen. Vi har även i år använt oss av (en modifierad) problembaserad inlärning. Detta innebär att antalet föreläsningarna är färre och att mycket tid har ägnats åt laborationen. Studenterna har veckovis utfört olika laborationsmoment, rapporterat dessa till assistenten samt diskuterat dessa med assistenten.

Examination

Examinationen bestod av en laboration och en skriftlig tentamen. Laborationen betygssattes gruppvis och viktades in i slutbetyget.

Laborationen avrapporterades veckovis med skriftliga rapporter och diskuterades vid fredagsmöten tillsammans med assistenten. Ett avslutande seminarium hölls med alla tre grupperna. Studenterna fick då möjlighet att presentera sitt arbete för de andra grupperna samt ge konstruktiv kritik på de andra gruppernas arbete.

Tentamen bestod av ett antal frågor av översiktskaraktär, utan några tillåtna hjälpmedel.

Studentbelastning

Att döma av kursutvärderingen (endast fem svar) ansåg alla att nödvändigt arbete för kursen motsvarade 4 poäng eller mer. Det är främst laborationen som många tycker har varit betungande, tre person säger att de har lagt ner mer än 120 timmar på laborationen som är på 3 poäng.

Förkunskaper

Alla 5 som besvarat enkäten tycker att deras förkunskaper varit tillräckliga för kursen.

Kursutvärdering

Kursutvärderingen gjordes online med ace-systemet. Fem studenter besvarade enkäten. Av dessa svar kan noteras följande punkter:

Övrigt

Sättet att arbeta med laborationen, att varje vecka rapportera till och diskutera arbetet med laborationsassistenten, verkar ha fallit ganska väl ut. Studenterna tycker i och för sig att det har varit jobbigt men verkar ha uppskattat uppgiften. Gruppernas storlek har varit sex till åtta personer. Anledningen till att grupperna blev så stora var att vi planerade närmare 50 studenter och hade bara tillgång till två handledare. Eftersom laborationen påbörjas under första föreläsningstillfället med gruppindelning delades studenterna in i grupper om åtta personer. Det visade sig sedan att det då bara blev tre grupper på grund av att det bara dök upp 20 av de 50 studenter som anmält sig till kursen.

Planerade förändringar

Kursen kommer nästa år att hållas av Henrik Artman och kommer att genomgå större förädringar.