2D1362 Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion, kursanalys, våren 2004

Datum för denna kursanalys: juli 2004/jan 2005

Kursledare: Lars Kjelldahl

Kursöversikt

Hur har kursanalysen tagits fram

Kursanalysen har detta år gjorts på ett annat sätt än tidigare år eftersom kursen ändras och en ny kursledare tar vid. Jag har därför samlat mina erfarenheter från bortåt 10 år i ett dokument som överlämnats till den nya kurseldaren. Dokumentet finns i en pdf-fil. Förutom detta har en sedvanlig webbenkät med ace genomförts med 23 svarande. Siffror på examinationsgrad/prestationsgrad har också tagits fram.

Deltagarantal och examinationsstatistik

Antalet deltagare i res är 140 (varav 18 gamlingar som läste 4p-versionen av kursen). Deltagarna fördelades på 20 projekt. Tre deltagare hoppade av kursen. I juli 2004 var 135 deltagare godkända på kursen. Prestations- och examinationgrad blir då 96%.

Erfarenheter av årets kurs

Uppskattad kurs: På frågan "Tycker du att kursen är intressant och meningsfull? "
fördelade sig svaren enligt.
          43%    Ja, mycket.
          43%    Ja.
          14%    Neutral.
            0%    Inte särskilt.
            0%    Nej.

Samarbete inom gruppen verkar ha fungerat bra för flertalet grupper:
På enkätfrågan "Hur har samarbetet i gruppen fungerat?" blev svarsfördelningen
         57% Mycket bra.
         14% Bra.
         24% Hyfsat.
          5% Mindre bra.
          0 % Dåligt.

Många projektförslag: Genom etablerade kontakter under flera år har det varit möjligt att samla ihop många intressanta projektförslag.

Kontakt mellan uppdragsgivare och projektgrupp: De flesta grupper är nöjda med kontakerna med uppdragsgivaren. På frågan "Hur har kontakterna med uppdragsgivaren fungerat?" fördelade sig svaren:
           24% Mycket bra.
           38% Bra.
           29% Acceptabelt.
           10% Mindre bra.
             0% Dåligt.

Nerlagd tid på kursen varierar kraftigt: På frågan "Uppskatta hur många timmar du totalt lagt ner på kursen?"  blev svaren med föregående års siffra inom parentes:
             0% mindre än 40 timmar.
           14% 40-80 timmar.
           10% 80-120 timmar.
           19% 120-160 timmar.
           14% 160-200 timmar.
           14% 200-240 timmar.
           29% mer 240 timmar.

Teorifrågorna: Många tyckte att teoridelen av kursen behöver ses över. Frågorna på slutet upplevdes av många som onödiga.

Slutkommentar: Många har detta år, liksom tidigare år, uttryckt sin stora uppskattning av kursen. Man har uppskattat kontakterna med verkliga användare och med förvärvslivet.

Sid- och kursansvarig: Lars Kjelldahl
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1362/PROM03-kursanalys.html