Nada

2D1358 2D1358
Läsanvisningar för kursböckerna

Här kan du hitta läsanvisningar för böckerna som används i kursen.

^ Upp till Tillbaka till sidan för F och övriga linjer.


I genomgången har jag försökt att göra en bedömning av hur viktiga de olika avsnitten i böckerna är, dels för kursen, dels för en mer allmän programmeringssituation. Jag har också försökt att ange viktiga begrepp som tas upp i avsnitten samt markerat vilka som innehåller nyheter i C++ jämfört med C. Siffrorna i bedömningen står för:
  1. Mycket viktigt
  2. Viktigt
  3. Bör man känna till
  4. Används mer sällan
  5. Oviktigt
Genomgången är gjord kapitel för kapitel och inleds med en kapitelöversikt.

Pohl, Object-oriented programming using C++

Boken tar upp, som hörs på namnet, både C++ och objektorienterad programmering. Men, betoningen ligger på en relativt grundlig genomgång av C++.

Kapitel 1

Kapitlet innehåller en översikt av C++ och objektorienterad programmering. Många begrepp introduceras här för att sedan diskuteras mer i detalj senare i boken.
Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
1		  1    1
1.1		  2    2 
1.2        2    2     Hur ett C++program ser ut
1.3        2    2     Inkapsling, Egendefinierad typer
1.4        2    2     Konstruktör, Destruktör
1.5        2    2     Överlagring av funktioner
1.6        2    2     Mallar
1.7        2    2     Standard Template Library (STL)
1.8        1    1     Arv
1.9        1    1     Polymorfism
1.10        3    2     Undantagshantering
1.11        2    2
===========================================================================

Kapitel 2

Det mesta i kapitlet är av mycket grundläggande natur och överenstämmer i huvudsak med begrepp i C.Här beskrivs vilka språkelement som finns och hur ett program byggs upp.
Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
2		  1    1
2.1		  1    1     Grundläggande språkelement 
2.2        1    1     In/utmatning		NYHET
2.3-2.4      1    1
2.5        2    1     Typomvandlingar      NYHETER
2.6        3    2     Uppräknade typer
2.7-2.8      1    1
2.9        3    3
===========================================================================

Kapitel 3

Kapitlet tar upp functioner och pekare, och är därför av mycket grundläggande natur. Kapitlet är relativt omfattande och innehåller dessutom ett flertal nyhter jämfört med C.
Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
3.1-3.4		  1    1
3.5		  1    1     Defaultargument      NYHET
3.6        1    1     Överlagrade funktioner  NYHET
3.7        1    1     Inlining         NYHET
3.8        2    1     Räckvidd och livslängd
3.9        3    2     Namnrymder        NYHET
3.10-3.14     1    1     Pekare och vektorer
3.15        1    1     Referenser        NYHET        
3.16        1    1     Assert-macrot
3.17        3    2     Char *
3.18        3    3     Flerdimensionella arrayer
3.19        1    1     New och delete      NYHET
3.20        3    3     Början viktig.
1.8        5    5     Arv
1.9        5    5     Polymorfism
1.10        3    4     Undantagshantering
1.11        4    4
===========================================================================

Kapitel 4

Kapitlet visar hur man bygger upp abstrakta datatyper (ADT) med hjälp av C-delen av C++. Eftersom du förutsätts känna till ADT:er sedan tidigare är kanske det viktigaste att begreppet struct introduceras.
Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
4.1-4.2      1    1     Struct, Structure pointer operator
4.3-4.4      3    3     
4.5-4.9      4    3     
===========================================================================

Kapitel 5

Kapitlet introducerar klassbegreppet via struct. De flesta delarna av kapitlet är mycket väsentliga för att förstå hur klasser och objekt hanteras i C++. I detta och senare kapitel är allt nyheter jämfört med C++, så detta kommer inte att kommenteras fortsättningsvis.
Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
5         1    1
5.1        1    1     Medlemsfunktioner
5.2        1    1     Private, public
5.3        1    1     Klasser
5.4, 5.4.1     1    1     Class scope
5.4.2       3    2     Nästlade klasser
5.5        3    3
5.6        1    1     Statiska medlemmar
5.7        1    1     This-pekaren
5.8        1    1     Statiska och konstanta medlemsfunktioner
5.8.1       2    3     Mutable
5.9        3    3
5.10        2    2
===========================================================================

Kapitel 6

Kapitlet tar upp problematiken med konstruktörer och destruktörer. Dessutom finns några nyttiga exempel.
Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
6         1    1
6.1        1    1     Konstruktör, defaultkonstruktör
6.2        1    1     Kopiekonstruktör
6.3        1    1     Destruktör
6.4-6.5      2    2    
6.6        2    2     Has-a relation
6.7-6.8      3    3
6.9        2    3
6.10        3    2     Referensräkning
6.11        2    2
6.12        2    2
===========================================================================

Kapitel 7

Avsnitt	Betydelse: i kurs  allmänt  Viktiga begrepp      Kommentarer
===========================================================================
7         1    1
7.1        3    3     Typkonvertering
7.2        2    2     
7.3        3    2     Vänfunktioner  
7.4-7.7      1    1     Överlagring
7.8        2    2
7.9-7.10      1    1
7.11-7.12     3    2
7.13        3    3
===========================================================================

^ Upp till Tillbaka till sidan för F och övriga linjer.


Sidansvarig: <bretzner@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 mars 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>