Nada

2D1358
Aktuell information

^ Upp till kursens hemsida.


Specifik information för olika linjer:

Följande information kan du hitta nedan:

Förkunskaper

Motsvarande kursen 2D1340 (eller 2D1341) Introduktion till datalogi eller 2D1320 Tillämpad datalogi.

Kurskrav

För att bli godkänd på kursen krävs att laboration 1-3 (moment LAB1, 3 poäng) och den avslutande större laborationen (moment LAB2, 1 poäng) är godkända. Mer information finns under avsnittet laborationer nedan.

Undervisning

Kursen omfattar 28 timmar föreläsningar, 16 timmar övningar och 22 timmar laborationer. Det betyder ca 4 timmar föreläsning, 2 timmar övning och 4 timmar laborationer varje vecka. Då kursen omfattar totalt 4 poäng förväntas du utöver den schemalagda undervisningen lägga ner drygt 100 timmar eget arbete.

Föreläsningar

Kursen består av två huvuddelar: objektorienterad modellering samt programmering med C++. Efter en kort introduktion börjar vi direkt med programmeringsdelen, eftersom kursen annars skulle bli väldigt abstrakt. Senare kommer en metod, OMT, för problemanalys och modellering att beskrivas. Mot slutet av kursen kommer vi att titta på hela kedjan från problem analys och modellering ända fram till implementationen i C++. I kursen ingår också en projektuppgift som omfattar alla dessa steg. Ett mer detaljerat föreläsningsschema hittar du på de speciella sidorna för respektive kursomgång (Kursen för E, Kursen för F).

Laborationer

Kursen examination består av två delar, LAB1 och LAB2, som omfattar 3 respektive 1 poäng. Delarna godkänns och betygssätts var för sig, men bägge måste vara avklarade innan kursen inrapporteras. Momentet LAB1 omfattar 3 mindre, obligatoriska laborationer. Momentet LAB2 är en lite större projektuppgift.

Betygssättning

Såväl LAB1 som LAB2 betygssätts med 3, 4 eller 5. Slutbetyget blir ett viktat medelvärde: 2/3 * LAB1-betyg + 1/3 * LAB2-betyg. Medelvärdet avrundas sedan till närmsta heltal.

LAB1

För betyget 3 krävs att alla obligatoriska uppgifter har godkänts. Varje laboration i LAB1, innehåller också en eller 2 frivilliga extrauppgifter. För betyg 4 på denna del krävs att minst 2 sådana extrauppgifter är godkända. För betyg 5 krävs lösningar på 4 extrauppgifter.
  1. Introduktion till C++
  2. Hantering av argument på kommandoraden.
  3. En grafisk editor.

LAB2

För LAB2 kan du välja mellan 2 olika uppgifter. För betyg 3 ska du implementera "Fia med knuff". För betyg 4 skall du göra strategiska tester av spelet. För betyg 5 skall du implementera spelet monopol. Troligtvis kommer ett antal alternativa labbar att finnas tillängliga.

Redovisning av laborationer

Eftersom denna kurs inte har någon tentamen kommer kraven på redovisningarna av laborationer och projektuppgift att vara hårdare än vad du kanske är van vid från andra kurser.

Vid redovisning av laborationer och projektuppgift ska den som redovisar kunna redogöra i detalj för hela lösningen, inklusive datastrukturer, in- och utgångsvillkor hos funktioner, och eventuella OMT-modeller. Inlämnad programkod ska vara välstrukturerad och dokumenterad; det räcker inte med att den fungerar. Kursbunten innehåller vissa grundläggande krav på programstruktur, programkodlayout och kommentering.

Uppgifterna får lösas individuellt eller i grupper om två personer. All examinering sker dock individuellt, d.v.s. eleverna bedöms alltid var för sig. Det kan mycket väl hända att en av personerna i en grupp blir underkänd på en laboration, medan den andre blir godkänd. Läraren kan välja att ställa frågor omväxlande till de bägge eleverna eller att examinera en elev i taget. Du måste alltså vara beredd att själv redogöra för allt som rör laborationen, inklusive praktiska saker som var filer ligger och hur program startas.

Diskussion av uppgifter och lösningar mellan grupper är tillåten men direkt kopiering av programkod eller OMT-ritningar betraktas som fusk.

Laborationerna ska redovisas för övningsledarna på särskilda tider. Anmälan till redovisningarna ska göras. Se information för de enskilda kursomgångarna.

Rapportering av godkända laborationer till betygsdatasystemet ska ske automatiskt. Varje elev måste dock se till att få laborationskvittot påskrivet av assistenten som tar redovisningen. Kvittot ska fyllas i med bläck och ni måste kunna visa legitimation. Vid första redovisningen ska dessutom kvitto på kåravgiften uppvisas, precis som vid en vanlig tentamen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Det är inte säkert att föreläsningar och övningar täcker allt som behövs för att klara laborationer och projektuppgift. Det gäller speciellt en del frivilliga uppgifter i laborationerna.

Kursböcker

Böckerna kommer att säljas i bokhandeln i Kårhuset.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för synpunkter på kursen, både under kursens gång och efteråt. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursledaren eller övningsledarna.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bretzner@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 december 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>