Kursanalys

2D1357 Objektorienterad programkonstruktion med Smalltalk HT-96

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom kurenkät i ace, diskussion med elever, inblandade lärare samt genomgång av alla OOPK-kurserna vid ett möte med berörda lärare och elevrepresentanter.

Mål

Kursens mål är att:

för att eleverna ska:

Examination

Kursen examineras med laborationer (se statistik ovan).

Laborationer

I kursen ingick 6 stycken laborationer.

Laborationsmoment

  1. Körkortsprov för Smalltalk och VisualWorks
  2. Relationsdatabas
  3. Grafiska objekt
  4. Statiskt typat språk
  5. Gränssnittsbyggare
  6. Simulering av flygplats

Betyg

Sattes efter hur många laborationer och extramoment som klarats av. Vid redovisning förhördes alla elever i gruppen om laborationens innehåll och lösning.

Betygskrav

Följande betygskrav gavs till eleverna:

Sista datum för betyghöshöjande uppgifter

Där fanns också ett sista datum för att redovisa labbar på kursen.
Så här såg kraven ut:

Kursdata

Statistik

Totalt antal elever (registrerade med res): 186
Elever med betyg: 120
Antal elever med betyg 5: 63 (varav tjejer: 8)
Antal elever med betyg 4: 29 (varav tjejer: 5)
Antal elever med betyg 3: 20 (varav tjejer: 1)
Antal elever med avklarad LAB1 men ej LAB2: 8 (varav tjejer: 1)

"Urspårade"

Elever som ej "verkar" genomfört kursen (dvs ingen eller endast enstaka lab godkänd).

Elevernas spenderade tid på respektive labmoment

URVAL: ALLA

   lab nr: 1 tid i medel: 5.14789
   lab nr: 2 tid i medel: 14.1571
   lab nr: 3 tid i medel: 11.947
   lab nr: 4 tid i medel: 7.2437
   lab nr: 5 tid i medel: 11.8083
   lab nr: 6 tid i medel: 25.531
   x2 tid i medel: 6.44944
   x3 tid i medel: 8.09302
   x4 tid i medel: 3.42697
   x5 tid i medel: 9.13793
   x6 tid i medel: 9.35294
   y6 tid i medel: 8.55172

URVAL: GODKÄNDA

   lab nr: 1 tid i medel: 4.90678
   lab nr: 2 tid i medel: 13.5042
   lab nr: 3 tid i medel: 11.8319
   lab nr: 4 tid i medel: 7.29914
   lab nr: 5 tid i medel: 11.8655
   lab nr: 6 tid i medel: 25.531
   x2 tid i medel: 6.02353
   x3 tid i medel: 7.96386
   x4 tid i medel: 3.42697
   x5 tid i medel: 9.13793
   x6 tid i medel: 9.35294
   y6 tid i medel: 8.55172

Kursledarens intryck

Allmänt

Kursens intentioner och innehåll bör på ett tydligare sätt klargöras, redan på ett tidigt stadium. Egna studier och labbar är det viktigaste och föreläsnigarna bör nog mer vara av karraktären introduktion och (teoretiskt) komplement. Jag tror att fokus mer bör vara på grundprinciper, analys och design samt design patterns och att detta hela tiden återkommer med teori och exempel under föreläsningarna.

Material

Kursen omgjord igen! Resulterade i att visst material för kursen stressats fram. Detta material bör ses över och finslipas.

Teknik

Problem med teknik. Planerade föreläsningar i D1 och D3 fick hastigt ändras då planerad teknik (datorer och kanoner) ej fungerade som utlovat.

Pedagogik

Viss kritik har framförts angående uppläggning och pedagogik på föreläsningar och övningar. Detta bör delvis kunna avhjälpas med noggrannare planering och mindre tillit till elektroniska hjälpmedel.

Labbar

Övningar

Övningarna kan kanske delas in i intressegrupper, där exempelvis en grupp fokuserar mer på design en annan mer på programeringstekniker. Fokus och nivå kan växla beroende på vilket område som övas, vad eleverna vill öva på, eller hur eleverna inhämtat ett visst moment. En elev kan när somhelst byta grupp tex från en grupp som mer fokuserar på grafisk notation i UML till en som sysslar med programeringstrick. Troligen kan det dock praktiskt vara svårt att genomföra övningar på detta sätt!

Gästföreläsare

Jiarong Li var gästföreläsare under en timme då han pratade om OMG-CORBA.

Kurslitteratur

Kursbok

Objektorienterad programmering i Smalltalk av Eiderbäck, Hägglund och Bälter.

Kursbunt

Med artiklar och utdrag ur böcker:

Elevenkät

Endast 35 elever (19%) har besvarat kursenkäten via www/ace. Därför är det svårt att dra några omfattande slutsatser av den.
Enkätens frågor och svar: här.

Planerade förändringar

Två föreläsare

Nästa års kurs kommer hållas av två föreläsare/lärare. Föresläsarna kommer tillsammans planera och genomföra förändringar till nästa års kursomgång. Eget material kommer också planeras och produceras av båda föreläsarna tillsammans.

Föreläsningar

Material skall ses över så att både innehåll och pedagogisk uppläggning blir bättre. Föreläsningarna bör nog mer fokusera på principer och ideer. Mer traditionellt upplägg bör göras med tyngdpunkt på använda traditionella medium som OH och tavla. Datorer och kanoner får ses som en bonus när/om dom fungerar.
Analys, design och liknande bör få större plats.

Kursinnehåll

Mer design och analys. Fokus på design och exemplifiering med design patterns.

Labbar

Fem stycken istället för sex. Samtidigt måste språkfrågan ses över. Ej säkert att det är bra med två språk. Enkäten ger ett tvetydigt intryck då vissa anser att det absolut bara skall vara ett språk och andra tycker att det är jättebra med två språk. Vissa elever har också vid redovisningstillfället meddelat att just språkbytet har gjort att en omstrukturering i det grundläggande objekttänkandet tvingats fram. En grupp upptäckte tex att aggregering var bättre än arv då man tvingades starta på ny kula (även om dom redan tidigare fått denna känsla men fastnat i invanda spår som dom inte "orkade" ta sig ur).
Peken skrivs om med mer användning av OMT/UML så att eleverna får större vana vid metoden.
Något svårare extrauppgifter.
Eventuellt enkla teoretiska frågor av karaktär diagnostiskt prov. Kan kanske göras som automatiskt rättad websida. Utan annan info än om att "inloggad" är klar med momentet, dvs man kan misslyckas godtyckligt antal ggr utan att det registreras. Man kan också ta hjälp av andra!!!

Materialet i kursbunten skall ses över

Vissa artiklar om analys design bör bytas ut mot "modernare" med UML

Föreläsningsanteckningar

Åtminstone en vecka i taget delas ut i förväg.
Powerpoint med eventuell elektronisk publicering. ???


Björn Eiderbäck, IPLab, NADA, KTH, S-100 44 Stockholm, bjorne@nada.kth.se