2D1356 OOPK
Aktuell information

^ Upp till kursens hemsida.


Specifik information för olika linjer:

Följande information kan du hitta nedan:

Förkunskaper

Förkunskapkravet till denna kurs är kursen 2D1340, Introduktion till Datalogi.

Kurskrav

För att bli godkänd på kursen krävs att laboration 1-5 (moment LAB1, 3 poäng) och den avslutande större laborationen (moment LAB2, 1 poäng) är godkända. Mer information finns under avsnittet laborationer nedan.

Undervisning

Kursen omfattar 30 timmar föreläsningar, 12 timmar övningar och 24 timmar laborationer. Det betyder ca 4 timmar föreläsning, 2 timmar övning och 4 timmar laborationer varje vecka. Då kursen omfattar totalt 4 poäng förväntas du utöver den schemalagda undervisningen lägga ner drygt 100 timmar eget arbete.

Laborationer

Kursen består av två delar, LAB1 och LAB2, som omfattar 3 respektive 1 poäng. Delarna godkänns och betygssätts var för sig, men bägge måste vara avklarade innan slutbetyget inrapporteras. Momentet LAB1 omfattar 5 mindre, obligatoriska laborationer. Momentet LAB2 är en lite större projektuppgift.

Betygssättning

Såväl LAB1 som LAB2 betygssätts med 3, 4 eller 5. Slutbetyget blir ett viktat medelvärde: 2/3 * LAB1-betyg + 1/3 * LAB2-betyg. Medelvärdet avrundas sedan till närmsta heltal.

LAB1

För betyget 3 krävs att alla obligatoriska uppgifter har godkänts. Varje laboration i LAB1, utom laboration 1, innehåller också en frivillig extrauppgift. För betyg 4 på denna del krävs att minst tre sådana extrauppgifter är godkända. För betyg 5 krävs lösningar på alla fyra extrauppgifterna.
  1. Introduktion till Smalltalk
  2. En liten relationsdatabas (Smalltalk)
  3. Ritprogram (Smalltalk)
  4. Salsbokning (C++)
  5. Menyhantering (C++)

LAB2

För betyget 3 ska den obligatoriska uppgiften vara löst och godkänd. För betyg 4 på denna del krävs dessutom godkända redovisningar av en av de två frivilliga uppgifterna. För betyg 5 krävs lösningar på bägge extrauppgifterna.

Redovisning av laborationer

Eftersom denna kurs inte har någon tentamen kommer kraven på redovisningarna av laborationer och projektuppgift att vara hårdare än vad du kanske är van vid från andra kurser.

Vid redovisning av laborationer och projektuppgift ska den som redovisar kunna redogöra i detalj för hela lösningen, inklusive datastrukturer, in- och utgångsvillkor hos funktioner, och eventuella OMT-modeller. Inlämnad programkod ska vara välstrukturerad och dokumenterad; det räcker inte med att den fungerar. Kursbunten innehåller vissa grundläggande krav på programstruktur, programkodlayout och kommentering.

Uppgifterna får lösas individuellt eller i grupper om två personer. All examinering sker dock individuellt, d.v.s. eleverna bedöms alltid var för sig. Det kan mycket väl hända att en av personerna i en grupp blir underkänd på en laboration, medan den andre blir godkänd. Läraren kan välja att ställa frågor omväxlande till de bägge eleverna eller att examinera en elev i taget. Du måste alltså vara beredd att själv redogöra för allt som rör laborationen, inklusive praktiska saker som var filer ligger och hur program startas.

Diskussion av uppgifter och lösningar mellan grupper är tillåten men direkt kopiering av programkod eller OMT-ritningar betraktas som fusk.

Laborationerna ska redovisas för övningsledarna på särskilda tider. Anmälan till redovisningarna ska göras. Se information för de enskilda kursomgångarna.

Rapportering av godkända laborationer till betygsdatasystemet ska ske automatiskt. Varje elev måste dock se till att få laborationskvittot påskrivet av assistenten som tar redovisningen. Kvittot ska fyllas i med bläck och ni måste kunna visa legitimation. Vid första redovisningen ska dessutom kvitto på kåravgiften uppvisas, precis som vid en vanlig tentamen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Det är inte säkert att föreläsningar och övningar täcker allt som behövs för att klara laborationer och projektuppgift. Det gäller speciellt en del frivilliga uppgifter i laborationerna.

Kursböcker

Följande bok är frivillig. Ett mindre utdrag ur boken samt en kommer att finnas bland föreläsningsanteckningarna eller i kursbunten, men utdraget täcker bara en liten del av bokens innehåll. Böckerna kommer att säljas i bokhandeln i Kårhuset.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för synpunkter på kursen, både under kursens gång och efteråt. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursledaren eller övningsledarna.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-04-22 <sungam@nada.kth.se>