Nada

Kursanalys för 2D1354, Algoritmer och komplexitet, hösten 2004

Kursdata

Tid: period 1-period 2 läsåret 2004/2005 dvs september-december 2004.
Poängantal: 4 (alla poäng på tentamomentet).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (16 december), omtenta i julperioden (15 januari).

Föreläsningar: 30 timmar.
Övningar: 18 timmar.

Kursledare och föreläsare: Johan Karlander (universitetslektor) Övningsassistent: Martin rehn

Totalt 16 studenter har gjort något aktivt under kursen (lämnat in hemtal och/eller tenterat). Av dessa är 7 studenter från F. Övriga är doktorander och studenter från andra civilingenjörsprogram och magisterprogrammet i datalogi..

Kurslitteratur:
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, MIT press

Avklarade moment efter ordinarietentan och första omtentan:

11 st studenter har klarat tentan
Prestations- och examinationsgrad:   68%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Inga större förändringar har gjorts inför denna kursomgång.

Liksom förra året hade vi två individuella uppgifter som redovisades skriftligt och muntligt i enrum med Johan eller Martin. Godkänt på individuell uppgift i gav godkänt på tal i på problemdelen på tentan (värt 6 poäng).

Kursutvärdering

En kursutvärdering har gjorts. Den ger överlag positivt omdöme om kursen och undervisningen. Speciellt betonas att kursen upplevs som intressant och meningsfull. Kursutvärdering

Sammanfattning

Kursen har precis som tidigare år fungerat bra utan några uppenbara problem. Det finns dock vissa frågor som är värda att notera.

En uppenbar sak som bör utredas närmare är vilka behov kursen skall tillgodose. Det är i allt högre grad studenter från andra program än fysik som följer kursen. Det kan bli nödvändigt att göra en utredning om vilka förkunskaper studenterna kan förväntas ha. De delar i kursen som behandlar kryptografi och talteori verkar vara ganska välbekanta för flera studenter. Detsamma kan i viss mån sägas gälla linjärprogrammering.

Det kan därför vara aktuellt att göra en liten omändring av kursinnehållet. Exakt hur en sådan förändring skulle kunna se ut är inte klart i nuläget. En eventuell möjlighet skulle kunna vara att byta kursbok och låta den styra kursinnehållet. Kursupplägget med frivilliga individuella uppgifter och skriftlig tentamen har fungerat bra och uppskattats både av lärare och elever. De muntliga redovisningarna övar eleverna i konsten att förklara sina lösningar samtidigt som de ger läraren möjlighet att ge kommentarer och påtala eventuella misstag, en möjlighet som saknas vid enbart skriftlig inlämning av hemtal.

Övningarna har varit välbesökta och fungerat bra. Ett önskemål är att det skall finnas en ordentligt sammanställd exempelsamling. Jag kommer att försöka sammanställa en sådan till nästa år.

Faktiskt innehåll i kursen

Faktiskt innehåll i kursen överensstämde med planeringen. I praktiken har avsnitten om datastrukturer tonats ner lite då jag uppfattat att studenterna kan detta ganska bra redan.

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Anpassning till andra kurser

Förkunskapskrav är Inda eller Tilda. Dessa kurser har lite olika innehåll - Tilda innehåller mer algoritmer och datastrukturer - men det fåtal elever som läst Tilda verkar inte haft någon större fördel jämfört med dem som läst Inda.

Många F-elever har före kursen läst Algebra och kombinatorik, som behandlar liknande saker som min kurs. I den kursen ingår en del grafteori, men perspektivet på detta ämne skiljer sig åt mellan de två kurserna.

Fortsättningskurserna (Avancerade algoritmer, Parallella beräkningar och Komplexitetsteori) passar ihop relativt väl med innehållet i min kurs.

Planerade förändringar

Möjliga förändringar är byte av kursbok och en liten förändring av kursinnehållet. Inför ht 05 kommer schemat att ha ändrats lite vilket kommer att leda till att huvuddelen av undervisningen ligger i period 2. Det kommer förmodligen att leda till att dispositionen av föreläsningar kommer att förändras lite. Troligen kommer algoritmdelen av kursen att anpassas till avancerade algoritmer som kommer att gå samtidigt.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <johank@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>