Nada

Kursanalys för 2D1354, Algoritmer och komplexitet, hösten 2003

Kursdata

Tid: period 1-period 2 läsåret 2003/2004 dvs september-december 2003.
Poängantal: 4 (alla poäng på tentamomentet).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (17 december), omtenta i påskperioden (13 april).

Föreläsningar: 30 timmar.
Övningar: 18 timmar.

Kursledare och föreläsare: Johan Karlander (universitetslektor) Övningsassistent: Mårten Trolin

Totalt 19 studenter har gjort något aktivt under kursen (lämnat in hemtal och/eller tenterat). Av dessa är 11 studenter från F. Övriga är doktorander och studenter från andra civilingenjörsprogram.

Kurslitteratur:
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, MIT press

Avklarade moment vid ordinarietentan 2003-12-17:

Tenta     12 av 16 (75% G av tentander)
Prestations- och examinationsgrad:  63%

Vid omtentan 2004-04-13:

Tenta      2 av 2 (100% G av tentander)
Prestations- och examinationsgrad:  73%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

En mindre ändring i kursen har varit att avsnittet om FFT hur utgått och istället ersatts med ett avsnitt om talteoretiska algoritmer. Dessutom har avsnittet om linjärprogrammering utökats något. Föreläsningsanteckningarna har bearbetats och utökats.

Liksom förra året hade vi två individuella uppgifter som redovisades skriftligt och muntligt i enrum med Johan eller Mårten. Godkänt på individuell uppgift i gav godkänt på tal i på problemdelen på tentan (värt 6 poäng).

Sammanfattning

Kursen har precis som tidigare år fungerat bra utan några uppenbara problem. De mindre förändringar som gjorts sedan förra året verkar fungera bra.

Föreläsningsanteckningarna har utökats och utvecklats. Planer finns på att fortsätta detta arbete inför nästa läsår.

Kursupplägget med frivilliga individuella uppgifter och skriftlig tentamen har fungerat bra och uppskattats både av lärare och elever. De muntliga redovisningarna övar eleverna i konsten att förklara sina lösningar samtidigt som de ger läraren möjlighet att ge kommentarer och påtala eventuella misstag, en möjlighet som saknas vid enbart skriftlig inlämning av hemtal.

Övningarna har varit välbesökta och fungerat bra. Ett önskemål är att det skall finnas en ordentligt sammanställd exempelsamling. Jag kommer att försöka sammanställa en sådan till nästa år.

Faktiskt innehåll i kursen

Faktiskt innehåll i kursen överensstämde med planeringen. I praktiken har avsnitten om datastrukturer tonats ner lite då jag uppfattat att studenterna kan detta ganska bra redan.

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Anpassning till andra kurser

Förkunskapskrav är Inda eller Tilda. Dessa kurser har lite olika innehåll - Tilda innehåller mer algoritmer och datastrukturer - men det fåtal elever som läst Tilda verkar inte haft någon större fördel jämfört med dem som läst Inda.

Många F-elever har före kursen läst Algebra och kombinatorik, som behandlar liknande saker som min kurs. I den kursen ingår en del grafteori, men perspektivet på detta ämne skiljer sig åt mellan de två kurserna.

Fortsättningskurserna (Avancerade algoritmer, Parallella beräkningar och Komplexitetsteori) passar ihop relativt väl med innehållet i min kurs.

Planerade förändringar

Inga större förändringar är planerade. Eventuellt kommer avsnittet i sista delen av kursen som innehåller material om parallella algoritmer m.m. att ses över. Jag skall även försöka sammanställa en exempelsamling.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <johank@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 maj 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>