Nada

Kursanalys för 2D1354, Algoritmer och komplexitet, hösten 2002

Kursdata

Tid: period 1-period 2 läsåret 2002/2003 dvs september-december 2002.
Poängantal: 4 (alla poäng på tentamomentet).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (16 december), omtenta i påskperioden (24 april).

Föreläsningar: 30 timmar.
Övningar: 18 timmar.

Kursledare och föreläsare: Johan Karlander (universitetslektor)

Totalt 36 studenter har gjort något aktivt under kursen (lämnat in hemtal och/eller tenterat). Av dessa är 22 studenter från F. Övriga är doktorander och studenter från andra civilingenjörsprogram.

Kurslitteratur:
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms, MIT press

Avklarade moment vid ordinarietentan 2002-12-16:

Tenta     27 av 30 (90% G av tentander)
Prestations- och examinationsgrad:  75%

Vid omtentan 2003-04-24:

Tenta      4 av 4 (100% G av tentander)
Prestations- och examinationsgrad:  86%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Innehållet i kursen har inte förändrats väsentligt sedan förra året. Dock har läroboken bytts ut och är nu tillbaka till Cormen, Leiserson, Rivest, Stein - Introduction to Algorithms. Anledningen är att jag trots allt tycker att denna bok passar bättre till kursen och att den är rätt uppskattad av studenterna.

Liksom förra året hade vi två individuella uppgifter som redovisades skriftligt och muntligt i enrum med Johan. Godkänt på individuell uppgift i gav godkänt på tal i på problemdelen på tentan (värt 6 poäng). Resultat:

Kursutvärdering

En kursutvärdering på nätet har gjorts.

Kursutvärdering 10 personer har svarat. De ger mycket bra omdöme om kursen. Alla ger svar i kategorierna bra/mycket bra vad gäller kursens innehåll och undervisningens kvalite. Föreläsningsanteckningarna och hemuppgifterna får speciellt positivt omdöme.

Sammanfattning

Det var tredje gången jag gav kursen och jag tycker att den precis som tidigare år har fungerat bra. Detta år gick jag tillbaka till att använda den kursbok som användes år 2001 (och tiigare år). Jag tror att det var ett bra beslut. Boken är relativt uppskattad och fungerar väl till kursen.

Jag har arbetat med att utveckla föreläsningsanteckningarna som läggs upp på hemsidan. De är nu utförligare och utgör i det närmaste ett kortfattat alternativ till kursboken.

Kursupplägget med frivilliga individuella uppgifter och skriftlig tentamen har fungerat bra och uppskattats både av lärare och elever. De muntliga redovisningarna övar eleverna i konsten att förklara sina lösningar samtidigt som de ger läraren möjlighet att ge kommentarer och påtala eventuella misstag, en möjlighet som saknas vid enbart skriftlig inlämning av hemtal. Möjligen har det varit lite svårt att hitta tid för redovisningar. Jag tror att jag nästa år behöver ha ett mer genomtänkt system för redovisningarna.

Faktiskt innehåll i kursen

Faktiskt innehåll i kursen överensstämde med planeringen. I praktiken har avsnitten om datastrukturer tonats ner lite då jag uppfattat att studenterna kan detta ganska bra redan.

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Anpassning till andra kurser

Förkunskapskrav är Inda eller Tilda. Dessa kurser har lite olika innehåll - Tilda innehåller mer algoritmer och datastrukturer - men det fåtal elever som läst Tilda verkar inte haft någon större fördel jämfört med dem som läst Inda.

Många F-elever har före kursen läst Algebra och kombinatorik, som behandlar liknande saker som min kurs. I den kursen ingår en del grafteori, men perspektivet på detta ämne skiljer sig åt mellan de två kurserna.

Fortsättningskurserna (Avancerade algoritmer, Parallella beräkningar och Komplexitetsteori) passar ihop relativt väl med innehållet i min kurs.

Planerade förändringar

Inga större förändringar är planerade. Jag avser dock att utveckla föreläsningsanteckningarna ännu mer. Något jag också skall undersöka är om det går att sammanställa en mer genomtänkt exempelsamling. Som ovan nämnts skall jag också tänka igenom systemet med hemtalsredovisningar.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <johank@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 maj 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>