Nada

Kursanalys för 2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, våren 2000

Kursdata

Tid: period 3-period 4 läsåret 1999/2000 dvs januari-maj 2000
Poängantal: 6 (varav 2 på labb, 1 på hemtal, 3 på tenta)
Tenta: ordinarietenta efter period 4 (27 maj)
Föreläsningar: 48 timmar.
Övningar: 24 timmar.
Kursledare och föreläsare: Viggo Kann
Övningsassistenter: Lars Ivansson, Johan Karlander, Stefan Nilsson, Jonas Holmerin (alla lärare eller doktorander i teoretisk datalogi)
Antal aktiva elever: 139 från D (112 D-98 och 27 D-äldre) samt 2 från F, totalt 141 elever.
Kurslitteratur: Ausiello m fl: Complexity and Approximation - Combinatorial optimization problems and their approximability properties, Springer Verlag.

Avklarade moment efter ordinarietentan 2000-05-27:

Tenta     109 av 118 (92% G av tentander, 77% av alla)
Labb 1    133
Labb 2    131
Labb 3    133
Alla labbar  122 (87%)
Hemtal    117 (83%)

Prestationsgrad:  81%
Examinationsgrad:  72%

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Sammanfattning

Resultatet på ordinarietentan var mycket bra. Bara 9 underkända av 118 tentander (8%). Labbarna och hemtalen har fått eleverna att hänga med i kursen. Prestationsgraden var över 80%. Dom muntliga redovisningarna av hemtalen och teoriuppgifterna har fungerat bra, bättre än förra året. Färre elever än förra året har känt sig orättvist behandlade på labbar och hemtal.

Eftersom årets elever inte haft CLR (Introduction to algorithms) i Indakursen och jag inte ville kräva att dom köpte två böcker så var jag tvungen att byta kursbok. Jag hittade ingen lämplig bok på läroboksmarknaden så jag valde att testa en mer vetenskapligt inriktad bok, nämligen den alldeles nya boken Complexity and approximability. Det visade sig att vissa elever uppskattade en vetenskaplig text på högre nivå än normalt, men att många elever tyckte texten var för svår. Till nästa år kommer jag att istället pröva den nya upplagan av Baases bok Computer algorithms.

I övrigt ska jag finputsa här och där på kursen, kanske göra en ny labb, modifiera vissa föreläsningar, tillåta samarbete på hemtalen (med lägre poäng) med mera.

Faktiskt innehåll i kursen

Jag har gjort en beskrivning av kursens faktiska innehåll, som överensstämde med det planerade.

Omfattande dokumentation av kursen finns också tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter

En enkät (61 svar, 43%) gjordes med ACE. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kursinnehåll

Kursen ansågs vara ganska svår (59%) av dom flesta, medan några tyckte den var medelsvår (18%) eller mycket svår (15%). Jag tror att kursen är en av dom svåraste obligatoriska kurserna på D på grund av sitt teoretiska innehåll.

72% fick i början av kursen klart för sig vad kursens mål var; 23% var tveksamma. En stor majoritet (86%) tyckte kursen var intressant och meningsfull.

Kurslitteratur

15% tyckte kursboken var bra och 56% att den var mindre bra eller dålig. Enligt kommentarerna var boken svårläst, åtminstone i början av kursen. Flera har valt att plugga enbart med föreläsningsanteckningarna eller läst CLR istället. Boken kommer att bytas till en mycket enklare bok nästa år som förhoppningsvis faller en större del av eleverna i smaken.

Föreläsningsanteckningarna (136 sidor), med kopior på alla stordiabilder som visades samt alla övningsuppgifter med lösningar, ansågs vara mycket bra (51%) eller bra (41%) av nästan alla. Veckans föreläsningsanteckningar delades ut i början av första föreläsningen varje vecka och fanns sedan tillgängliga utanför expeditionen. Kommentarerna var mestadels positiva ( "Kanon", "Hade inte kunnat vara bättre!", "Supertoppen!"). Någon tyckte att föreläsningsanteckningarna var svåra att läsa ibland om man inte varit på föreläsningen, vilket är helt naturligt. Tanken är att man ska läsa i boken också för att förstå en föreläsning som man inte har varit på.

Undervisningen

Kursen är upplagd så att den som vill läsa in den själv ska kunna göra det. Trots detta gick 44% på i stort sett alla föreläsningarna. 5% gick nästan inte på några föreläsningar. 77% ansåg att föreläsningarna pedagogiskt sett var mycket bra eller bra. Ingen ansåg att dom var mindre bra eller dåliga. Några kommentarer:
"I början gick det lite långsamt, men sen tog det sig. Viggo verkar verkligen ha tänkt till innan kursen, vad gäller kursinnehåll och upplägg. Det följer en röd tråd genom alla föreläsningar. Mycket bra!"
"Mycket imponerad. Bästa föreläsningarna jag varit på."
"Mycket bra och pedagogiskt. Däremot är tempot lite lågt."
"Ganska bra. Gillade de praktiska sorteringsövningarna med papplådorna. Bra användande av OH."
Några har anmärkt på att tempot är för lågt. Det tror jag har att göra med att eleverna är vana att använda föreläsningstiden till att skriva av tavlan och göra anteckningar för senare bearbetning. Jag vill istället att eleverna ska använda tiden till att lära sig ämnet och förstå sammanhangen. Nästa år ska jag försöka förklara detta bättre. Jag ska också försöka försöka höja det upplevda tempot på föreläsningarna utan att höja informationsöverföringshastigheten, som jag tror är fullt tillräcklig. Det behövs dock inte så många föreläsningar i kursen. Nästa år minskas föreläsningsantalet med två.

47% gick på minst 60% av övningarna. 59% ansåg att övningarna pedagogiskt sett var mycket bra eller bra.
Kommentarerna gav övningsassistenterna mestadels god kritik. Några ansåg att övningsuppgifterna var för stora och svåra.

Examinationen

Labb 1 ansågs bra och svårast, labb 2 var rolig och lättare, labb 3 bra men hade för lågt krav på körtiden. Medelvärdet för den nedlagda tiden på varje labb var 15 timmar, 10 timmar respektive 10 timmar, alltså totalt 35 timmar, vilket möjligen är i underkant eftersom labbkursen är värd 2 studiemedelspoäng.

Examinationsformen med till hälften tenta och till hälften labbar och hemtal ansågs mycket bra (62%) eller bra (31%). Systemet med bonuspoäng och hemtalstillgodoräkning på tentan fick en del kritik förra året (för att poängsättningen kunde bli orättvis), men i år var det nästan enbart positiva omdömen.

Kommentarer om labbarna

Jag funderar på att nästa år hålla en C-föreläsning och dela ut några enkla frivilliga C-uppgifter så att den som vill kan labba i C istället. Då blir C en morot för den som enklare vill klara tidskraven på labbarna.
Jag har också tankar på att införa en fjärde labb på approximationsalgoritmer och heuristiker. Det skulle kunna vara en labb där det gäller att implementera en valfri approximationsalgoritm eller heuristik för TSP i planet och jämföra den med övrigas.

Kommentarer om hemtalen

Hemtalen ska inte främst vara en träning av grundläggande principer utan det tillfälle då man får tid att lösa större och svårare problem. Dessa problem ska kräva lite kreativitet, och därför är det vanskligt med samarbete.

Nästa år skulle jag vilja testa ett system där den som inte har arbetat ensam med hemtalen får mindre poäng.

Ytterligare kommentarer

Anpassning till andra kurser

Kursen samordnades i stor utsträckning med Diskret matematik i period 3. Samordningen yttrade sig till exempel i att rekursionsekvationer och grafteori presenterades i matten och tillämpades i ADK. Labb 1 var en graflabb.

Fortsättningskurserna (Avancerade algoritmer, Seminariekurs i teoretisk datalogi och Komplexitetsteori) tror jag ska passa bra ihop med ADK.

Planerade förändringar

Jag tycker att kursen i stort har fungerat rätt bra. Det största problemet är att få alla elever, även dom svagare, med på noterna och få dom att börja jobba med kursen tidigt.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 juli 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>