Nada

^ Upp till kursens aktuella webbsida.

Vad är tillåtet och vad är fusk vid alternativ examination?

På Nada förekommer en stor andel s.k. alternativ examination, dvs. examination på annat sätt än genom tentamen. Skälet är oftast att den alternativa examinationen bedöms som mer meningsfull av både lärare och studenter. Den alternativa examinationsformen bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från den studerandes sida.

En förutsättning för att den alternativa examinationen ska fungera som kunskapskontroll är att studenterna gör uppgifterna själva. Den student som inte gör uppgiften själv har inte fått den kunskap som betyget anger. Studier vid KTH ska vidare inte bara ge kunskaper utan även förbereda för arbetslivet och där höga krav ställs på den anställdes eget kunnande.

Enligt de regler som gäller för högskolan får disciplinära åtgärder vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas, dvs. försöker fuska. Läraren är enligt samma regler skyldig att anmäla grundad misstanke om fusk.

Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning från studierna under en viss tid.

För att bli godkänd på en labb så ska varje student dels ha utfört labbuppgiften och dels kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen.

Som fusk betraktas t.ex. redovisning av en laborationsuppgift som man inte löst själv. Det är också fusk att kopiera en lösning eller delar av en lösning från någon annan. I just denna kurs är det fusk att diskutera hemtalen med varandra. Att dela upp uppgifterna eller att skriva av varandra är naturligtvis alltid fusk. I vissa fall, t.ex. när man skriver program, kan det vara nödvändigt att be om hjälp. I dessa fall skall namnet på den man fått hjälp av anges. Om man inte redovisar att man fått hjälp anses det som fusk även om man sätter sig in i lösningen.

Vid labbarna är självfallet samarbete inom labbgruppen tillåtet. Vid arbete i grupp ska alla gruppmedlemmar bidra till arbetet och alla ska, var för sig, kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen.

I det här sammanhanget kan det också vara skäl att påminna om att det är förbjudet att marknadsföra och försöka sälja egna eller andras lösningar genom webbsida på KTHs server. Brott mot KTHs regler för spridning av information via Internet kan medföra avstängning från KTHs datorer.

När det gäller labbarna (men inte hemtalen) är det tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera andras lösningar.

Det är naturligtvis tillåtet att använda material som finns i läroboken eller som kursledningen tillhandahåller. Gör du det, så ska du skriva en kommentar till de aktuella delarna som anger var de härrör ifrån (allt enligt hederskodexen).

^ Upp till kursens aktuella webbsida.


Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 14 januari 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>