2D1350 Programmeringsparadigm, 4 poäng, för D

Mål

Kursens mål är att för att eleverna ska

Förkunskaper

2D1340 (eller 2D1341) Introduktion till datalogi eller motsvarande.

Kursinnehåll

Objektorienterad programmering. Strömmar. Lat evaluering. Metalingvistiska abstraktioner. En metacirkulär evaluator. Språkkonstruktioner och bindningsstrategier. Logikprogrammering. Implementation av ett enkelt frågespråk. Unifiering. Registermaskiner. Interpretatorer. Kompilatorer. Skräpsamling. Parallella system.

Kursuppläggning

Föreläsningar
36 h period 4
Övningar
20 h period 4
Laborationer
14 h period 4

Examination

En tentamen (TEN1; 3 p).
Laborationsuppgifter (LAB1; 1 p).
Betygsskala: 3, 4, 5.
Fördjupningsnivå: B

Kurslitteratur

Enligt förteckning på institutionen.

2D1350 Programming Paradigms, 4 credits

Goals

The goals of the course are to give the students so that they will be able to

Prerequisites

2D1340 (or 2D1341) Introduction to Computer Science or the equivalent.

Contents

Object-oriented programming. Streams. Lazy evaluation. Metalinguistic abstractions. A meta-circular evaluator. Language constructions and binding strategies. Logic programming. Implementation of a simple query language. Unification. Register machines. Interpreters. Compilers. Garbage collection. Parallel systems.

Examination

Examination (TEN1; 3 cr.).
Laboratory assignments (LAB1, 1 cr.).
Grades: 3, 4, 5.

Required reading

According to a list at the department.

^ Upp till kursens hemsida.


Senast ändrad 1996-04-16 <www-kurs@nada.kth.se>