KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
    arrow rigth
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1348 / Uppsats

Uppsatser och portfolio

Uppsatser

På denna kurs ska du skriva två olika uppsatser.

(1) En kortare (4-5 sidor) som ska utgöras av en review av en artikel ur antologin Mass Media and Society.

(2) En något längre (6-8 sidor) ska vara en uppsats i ett ämne som är relevant för kursen och som väljs i samråd med lärare (senast vecka 50). Din färdiga uppsats ska lämnas in tillsammans med övriga handlingar i en portfolio senast i vecka 9.

Utformningen av uppsatserna

Dina uppsatser ska i denna kurs skrivas individuellt.

Målgrupp: Skriv din text för en läsekrets av intresserade personer med ungefär samma bakgrund som du själv, t.ex. studenter på KTH eller andra högskolor. Läsaren förutsätts vara allmänbildad, men kan inte förutsättas ha specialkunskaper inom det aktuella ämnesområdet.

Ämne: Ämnet för din uppsats ska knyta an till kursens huvudområden, dvs. till studiet av mänsklig och medierad kommunikation. Den ska omfatta ett sådant kunskapsområde eller en sådan frågeställning som du själv bedömer vara relevant. Ditt ämne kan du föreslå själv och/eller diskutera fram i samråd med kursledaren.

Längd och utformning: De uppsatser som du ska att skriva är i två olika två format. Den ena (1) ska vara 5 sidor och den andra (2) minst 6-8 sidor (i bägge fallen räknas dessa sidor exklusive illustrationer och källförteckning).

Den första uppgiften (review av en text i antologin) är av ganska fri karaktär och ska omfatta följande frågeställningar och inslag:

· I vilket vetenskapligt sammanhang hör texten hemma (inklusive angivande av fullständiga referenser till texten)?
· Vilka centrala medie- och kommunikationsvetenskapliga frågeställningar är det som berörs?
· Vilken är författarens huvudsakliga tes?
· Hur argumenterar författaren för sin tes (dvs. gör ett välvilligt referat av dennes text)?
· Gör en analys av författarens argumentation och ange några av dess möjliga implikationer (för kommunikation, medier, teknik, samhälle, kultur, etc.).
· Avsluta med att själv göra en bedömning av denna text utifrån de kriterier som du bedömer relevanta för vår förståelse av kommunikation och medier.

 

Här följer en beskrivning av utformningen av den längre uppsatsen:

Inled ditt längre arbete med en kort sammanfattning på 50-100 ord på engelska (en s.k. abstract).

Den egentliga uppsatsen inleds med en kort presentation av ämne och problemställning, varpå bör följa en informell presentation av uppsatsens disposition. Därefter följer uppsatsens huvuddel. Uppsatsen ska avslutas med en sammanfattning och gärna även något slags konklusion.

Tänk på att utforma texten klart, tydligt och sammanhängande både i fråga om struktur och språk. Om du använder underrubriker bör inte avsnitten under varje rubrik vara för korta. Använd gärna illustrationer, men glöm inte att på ett korrekt sätt hänvisa till och kommentera dessa inne i texten. Illustrationer ska dessutom vara försedda med en förklarande bild- eller figurtext.

Ge din uppsats en typografisk utformning som är tydlig och tilltalande. Glöm inte sidnumreringen. Gör en separat titelsida med titel på din text samt ange ditt namn, utbildningsprogram, mailadress, personnummer och datum.

Kursledaren kommer att ge dig allmän (och frivillig) handledning under arbetet med dina uppsatser (kom gärna på mottagningstiderna eller använd mail). Under vecka 50 kommer mer koncenterad handledning att ges. Till denna handledning ska du helst ha författat en PM som kortfattat beskriver följande aspekter av ditt uppsats: ämne, problemformulering, tillvägagångssätt, tidsplan, litteratur. Oftast handlar handledningen om att man får tillfälle att ställa frågor om sådant man funderar på eller allmänt att stämma av arbetets fortskridande. Handledaren kan också ge dig en del tips om litteratur och andra informationslänkar.

 

Allmänna råd inför arbetet med dina uppsatser

Det är viktigt att du påbörjar funderingarna kring ämnesval och problemformulering i god tid och att du planerar skrivandet i förväg genom att t ex göra preliminära (och ändringsbara) dispositioner. Använd gärna dispositionsläget i Word både för att utveckla dina idéer och för att utforma dispositionen. Planeringen av ditt skrivande spar tid och ger bättre kvalitet på slutresultatet. Börja inte att formulera texten färdigt för tidigt, utan genomför först en analys av ämnet/problemet, samla sedan in material, vilket därefter sovras och struktureras (jfr Schött, Melin, Strand, Moberg (1998)).

Som delmoment i skrivandet ingår handledningen och inlämning av en PM. Denna kan ses som ett första moment i produktionen av ditt längre arbete. Med en PM som utgångspunkt kan du sedan bygga vidare på och fortsätta arbetet till dess avslutning (jfr ovan).

Det är viktigt att du i slutet av din uppsats anger de källor som du har använt, men även att du i texten refererar på ett korrekt sätt till den lästa litteraturen (ett exempel på hur man refererar ser du efter detta avsnitt).

 

Här följer en beskrivning av hur arbetsprocessen kan gå till:

· Inled ditt uppsatsarbete med att skriva en PM som kortfattat beskriver ämne och uppsatsens disposition. Här bör också finnas angivet det material du vill använda. Denna PM ska lämnas in till kursansvarig senast under vecka 49.
· Börja arbeta på uppsatsen: disposition, källsökning, inläsning. Kontakta gärna din lärare om du stöter på problem eller kör fast.
· Gör ett utkast till uppsatsen som innehåller titel, syftes- och problemformulering, avgränsning, disposition, källförteckning samt minst ett avsnitt löpande text (t ex inledningen eller en litteratursammanfattning). Diskutera detta utkast med någon eller några av dina kamrater, och gärna även med din lärare.
· Var beredd att läsa och kommentera dina kamraters uppsatsutkast.
· Skriv färdigt din uppsats med utgångspunkt från dina kamraters -- och eventuellt din lärares -- synpunkter på ditt utkast.

Granskningen av dina uppsatser: Dina uppsatser kommer att granskas med avseende på följande aspekter: innehåll, språk, typografisk och grafisk utformning (se nedan). Kursledaren kommer vid behov att konsultera annan lärare för medbedömning. De olika aspekterna sammanvägs för att ge en så rättvis bedömning som möjligt. Dina uppsatser betygsätts i skalan 3-5. Om någon uppsats inte uppfyller kraven för betyg 3 (=godkänt) kommer i första hand att begäras en komplettering, så att ett betyg sedan kan delas ut.

Viss hänsyn kan tas vid bedömningen av uppatsen om du har annat språk än svenska som modersmål.

 

Betygskriterier för uppsatserna (och för kursen)

Kriterier för bedömning av examination
Du ska visa att du har förstått ämnesinnehållet och kan tillämpa det i examinationsuppgifterna; att du kan identifiera betydelsen av denna kunskap för din roll som civilingenjör och lärare; att du kritiskt värderat det som behandlats i kursinnehållet avseende trovärdighet och relevans; insiktsfullt, tydligt och relevant sätt genomfört varje uppgift; kan
uttrycka de viktigaste lärdomarna av kursen som din kommunikativa och mediala filosofi.

För uppsatsen finns dessutom följande tre betygskriterier avseende deras innehåll, språk, utformning och layout.

1. Innehåll. Innehållet ska vara anpassat till uppsatsens omfång och mottagare. Syftet med texten ska vara tydligt angivet, och avgränsningarna som gjorts ska vara konsekvent redovisade och genomförda. Texten ska ha ett
tilltal där läsaren uppmärksammas, och eventuella komplicerade resonemang ska förklaras och sättas i ett sammanhang. De källor som används ska vara refererade till i texten och författaren ska tydligt redovisa när och hur källorna använts.

För att uppsatsen ska godkännas (betyg 3) krävs vidare att studenten i den visar att hon/han tillgodogjort sig, väl förstått och kan använda grundläggande begrepp och teorier inom kulturteori, kommunikations-
och kognitionsvetenskap. För att uppsatsen ska få betyg 4 krävs dessutom att studenten i den visar en god förståelse för hur dessa begrepp och teorier hänger samman med varandra. För att uppsatsen ska få betyg 5 krävs att studenten i den kan föra abstrakta resonemang kring kulturteori, kommunikations- och kognitionsvetenskap.

2. Språk. Uppsatsen ska vara skriven på korrekt och välformulerad svenska, idiomatisk, fri från syftningsfel, väl sammanhängande med tydliga logiska samband utskrivna. Texten som helhet ska ha en lämplig och konsekvent
disposition. Stycken ska vara logiskt kopplade till varandra och ha en lämplig disposition. Rubrikerna ska vara väl valda och förekomma lagom ofta (utifrån ett funktionellt perspektiv). Termer och fackord ska vara
förklarade där så behövs. Punktuppställningar och andra språkliga utformningar ska vara korrekt genomförda. Texten ska vara anpassad för sin tänkta mottagare på alla ovan nämnda nivåer.

Här följer en lista med fem punkter som handlar om vilken språklig stil du kan försöka eftersträva:

Saklig men inte onödigt formell. PRECISION: Använd termer och begrepp enhetligt och entydigt. Skriv på allmänspråk så långt det går (undvik t ex onödiga modeord och luddigheter). ÖVERSKÅDLIGHET: Planera styckeindelning, rubriker, mellanrubriker symmetriskt och konsekvent. Låt innehållsförteckningen synliggöra strukturen. KONCENTRATION: Håll dig till saken. Undvik talspråklig mångordighet, utan att ge avkall på
begripligheten.

Fackspråklig men inte svårbegriplig. Använd och förklara facktermer i löpande text, i not eller i ordlista. Förklara ordet första gången du använder det, hänvisa till förklaringen vartefter i texten.

Resonerande och reflekterande. Ha ett resonerande och reflekterande förhållningssätt: värdera och diskutera källor och tidigare forskning, i till exempel bakgrundsavsnitt och i diskussion av resultat.

Korrekt. Var hederlig gentemot andra undersökningar och auktoriteter inom området. Referera till dina källor i den löpande texten! Använd Svenska skrivregler eller TNC:s skrivregler för språkriktighet (till exempel citat, källhänvisningar, förkortningar, siffror i text). Använd Svenska akademiens ordlista för stavning och böjning. Använd Svenska datatermgruppen! Korrekturläs!

Personlig men inte subjektiv. Skriv "jag" när du menar "jag". (Passivform passar där t ex undersökningen står i fokus.) Visa ditt eget intresse och engagemang, i till exempel inledningen och avslutningen. Vänd dig till läsaren!

3. Utformning & layout. Texten ska vara lättillgänglig, tydlig, korrekt och följa de typografiska konventioner som finns. Texten ska vara väl korrekturläst. Rubriknivåer ska vara synliga och överskådliga. Källförteckningen ska vara korrekt utformad. Raderna i texten ska vara lagom långa, nya stycken korrekt markerade. Förkortningar, siffror i text och dylikt. ska vara korrekt återgivna. Uppsatsen ska ha de obligatoriska delarna titelsida, abstract (på engelska), innehållsförteckning och källförteckning, utöver själva brödtexten. Eventuella bilder och diagram ska
ges ordentligt utrymme samt ha bildtext och källhänvisning.

Det slutliga betyget på kursen utgör en sammanfattning av alla ovanstående insatser

 

Portfolio

Portfolio har länge använts som medel av konstnärer, designers och arkitekter för att visa upp sin produktion. Det är traditionellt en samling av sådant (målningar, skisser, modeller, etc.) som man tycker sig ha anledning att visa upp och som man bedömer kan öka värdet av den egna kompetensen och av självpresentationen i stort. I allmänhet råder stor valfrihet och uppfinningsrikedom när det gäller utformningen av en portfolio, vare sig den förekommer som objekt eller som webb- och multimedieproduktion. I själva verket är själva formgivningen av en portfolio en gestaltningsform i sin egen rätt och som dessutom raskt ökar i popularitet.

En portfolio används i denna kurs som benämning på den samling av arbeten som en student lämnar in i slutet av en kurs. En portfolio ska omfatta de specificerade dokumenten (objekten, övningarna eller motsvarande), men själva inramningen kan vara varierad och behöver inte specificeras på förhand. I detta sammanhang är det portfolions innehåll som är det intressanta och som kommer att bedömas, men det står var och en fritt att själva experimentera med utformningen.

För kursen 2D1348 gäller att portfolion ska omfatta följande delar:

· CV (högst 2 sidor)

· Kontrollskrivning
· en kortare uppsats (5 sidor)
· en längre uppsats (högst 6-8 sidor)
· kort sammanfattning av en eller flera artiklar (högst en A4 per artikel)
· eventuellt andra kortare inlämningsuppgifter på kursen

Källförteckning (ett urval av relevanta böcker på området)

Becker, Howard (1986) Writing for Social Scientists : How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing). Chicago: University of Chicago Press

Jarrick, Arne & Olle Josephson (1998) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur

Schött, Kristina, Lars Melin, Hans Strand & Bodil Moberg (1998) Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell

Strömqvist, Sven (1998) Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren & Fallgren

Svenska akademiens ordlista (SAOL), 11:e upplagan (1986) Esselte

Svenska skrivregler (1996) Esselte

Se vidare http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1347/kurslitt.html.


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <dahlberg@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-09-17