KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
    arrow rigth
     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1348 / Översikt

Kursöversikt

Innehåll

Denna kurs ger en introduktion till frågeställningar, grundläggande begrepp, teorier och metoder inom kunskapsområdet mänsklig och medierad kommunikation. I samtida forskning är kommunikation och information ofta en del av det som kallas kultur- och mediestudier. Syftet med kursen är att du ska bli något mer än en passiv iakttagare av kommunikation och media, och vi vill därför uppmuntra utvecklandet av en kritisk förståelse och ett analytiskt perspektiv i förhållande till olika kommunikativa händelser så som de återfinns i vardagslivet, i professioner, organisationer och institutioner. I kursen kommer vi att studera utvecklingen av olika kommunikationsformer i historiska kontexter och skaffa oss en förståelse för det kulturspecifika i vårt eget sätt att kommunicera. Överlag eftersträvas en kritisk förståelse av det som vi ofta tar för givet, det som är så viktigt för vår förståelse och kunskap om oss själva och omvärlden - kommunikation, information och medier.

Kursen ger inte en uttömmande genomgång av alla former av mänsklig och medierad kommunikation. Snarare är det fråga om en grundläggande introduktion som kommer att ge dig en solid grund för förståelse av kommunikation och medier som kan tjäna som utgångspunkt för hur du vill utveckla dina intressen och din professionella profil på KTH. Kursen fyller också funktionen av att introducera tvärvetenskapliga perspektiv på kommunikation och medier inom ramen för Medieteknikprogrammet.

Tillkommande moment

Kursen kommer också att innehålla moment av tillämpad karaktär som orienterar sig mot kommunikationens praktik, dess muntliga och skriftliga former. Sådana inslag i undervisningen utgörs av koncentrerade seminarier som fokuserar på skrivandet, på retorik, narratologi, dramaturgi och andra former av muntlig och skriftlig gestaltning. Vi kommer efterhand att ge mer information om tider för detta samt vilka förberedelser som är aktuella.

Pedagogik

Lärandet i denna kurs bygger givetvis på studentens aktiva deltagande i föreläsningar och seminarier. Detta är särskilt viktigt som detta kunskapsområde bygger på en humanistisk-samhällsvetenskaplig kunskapssyn som kräver reflektion och diskussion. Under period 2 och 3 träffas vi ett par gånger i veckan dels för föreläsning och dels för seminarium. Till varje undervisningstillfälle krävs förberedelse av dig som student, vanligen i form av inläsning av någon på förhand (enligt schema) specificerad text, men ibland också i form av genomförandet av någon uppgift. Syftet med denna inläsning är att du ska kunna medverka i diskussioner och vara beredd på att ställa frågor.

Examination

Deltagande: Kursen förutsätter deltagande (80%) i föreläsningar och seminarier samt fullgörande av uppgifter i samband med dessa tillfällen. Frånvaro vid ett fåtal tillfällen kan kompenseras med extrauppgifter enligt lärares anvisningar.

Tentamen: Som sista moment på höstterminen kommer en kontrollskrivning att ges.

Uppsatser: Två kortare (en på 4-5 sidor och en på 6-8 sidor) ska skrivas. Den kortare ska utgöras av en review av en artikel ur antologin Mass Media and Society, 3rd ed., ed. James Curran & Michael Gurevitch (London: Arnold, 2000). Den längre uppsatsen ska vara i ett ämne som är relevant för kursen och som väljs i samråd med lärare (senast under vecka 50). Dessa längre uppsatser ska lämnas in tillsammans med övriga handlingar i en portfolio senast i vecka 9.

Muntlig presentation av artikel: I samband med seminarierna kommer du som student att i grupp eller enskilt tilldelas artiklar för inläsning och presentation. När du/ni förbereder en presentation av en artikel inför seminarium bör du/ni tänka på följande:

· Du/ni har högst 10 minuter till förfogande.
· Inled med en kort sammanfattning av det du/ni uppfattar vara författarens tes.
· Hur argumenterar författaren för sin tes? Ge gärna konkreta exempel.
· Vilka implikationer har detta för teori, praktik, empiri?
· Vilka invändningar mot argumentationen och tesen kan göras?
· Vilka frågor kan ställas till texten och tesen?


Portfolio: Ska inlämnas till kursledaren -- på nätet eller på papper i postfack på plan 6 i hus E -- senast i vecka 9. Din portfolio ska bestå av följande delar:

· CV (högst 2 sidor)

· kontrollskrivning

· kortare uppsats (4-5 sidor)
· längre uppsats (6-8 sidor)
· kort sammanfattning av en eller flera artiklar (högst en A4 per artikel)
· eventuellt andra kortare inlämningsuppgifter på kursen

Formgivningen på portfolion följer inte någon särskild mall, snarare kan detta vara ett tillfälle för dig att pröva på hur det är att utforma en sådan självpresentation.

Det slutliga betyget på kursen utgör en sammanfattning av alla ovanstående insatser.

Lärare

Leif Dahlberg, fil dr, universitetslektor, e-post: dahlberg@nada.kth.se

Mikael Danielson, KTHB, e-post: md@lib.kth.se

Per-Anders Forstorp, fil dr, universitetslektor, e-post: forstorp@nada.kth.se

Claire Hogarth, PhD, e-post: hogarth@chello.se

 


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg, Nada, KTH <dahlberg@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-09-17