KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
    arrow rigth
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1348 / Litteratur

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur

Mass Media and Society, 3rd ed., ed. James Curran & Michael Gurevitch. London: Arnold, 2000

J.M. Coetzee, Age of Iron. Penguin USA, 1990

Peter Gärdenfors: Fängslande information. Stockholm: Natur & kultur, 1996

Jostein Gripsrud, Mediekultur, Mediesamhälle, Daidalos, 2002

Kursmaterial från KTHB

+ Textkompendier

 

Referens- och bredvidläsningslitteratur (ett urval)

Aristoteles (u.å.) Retoriken

Barnhurst, Kevin G. & John Nerome (2001) The Form of News. New York: The Guilford Press

Baudrillard, Jean (1995) The Gulf War Did Not Take Place. Bloomington: Indiana Univ. Press

Bolter, Jay David & Richard Grusin (2000) Remediation. Cambridge, MA: MIT Press

The Globalization of News (1998) ed. Oliver Boyd-Barrett & Terhi Rantanen. London: Sage

Bush, Vannevar (1945) "As We May Think"

Communication in History (1999) ed. David Crowley et al. New York: Longman

Communication. Views from the Helm for the 21st Century (1998) ed. Judith S. Trent. Boston: Allyn & Bacon

Coyne, Richard (1999) Technoromanticism. Cambridge, MA: The MIT Press

Culler, Jonathan (1988) Framing the Sign. Norman: University of Oklahoma Press

The Cultural Studies Reader (1993) ed. Simon During. London: Routledge

DeFleur, Melvin & Sandra Ball-Rokeach (1989) Theories of Mass Communication. London: Longman

Dizard, Wilson (2000) Old Media New Media. New York: Longman

Drotner, Kirsten et al. (1996/2000) Medier och kultur. Lund: Studentlitteratur

Eistenstein, Elizabeth (1979) The Printing Press as an Agent of Change. Cambridge: Cambridge U.P.

Eistenstein, Elizabeth (1983) The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge U.P.

Fiske, John (1989) Reading the Popular. Boston: Unwin Hyman

Flusser, Vilém (1987) Die Schrift. Göttingen: Immatrix Publications

Flusser, Vilém (1993) Medienkultur.Frankfurt a. M.: Fischer Verl.

Gamasutra

Genette, Gérard (1972) Figures III. Paris: Seuil

Hellspong, Lennart (1992) Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur

Hemlin, Bengt (1999) Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga. Frågor och svar om hur man håller en vettig presentation. Stockholm: Espen förlag

Hernwall, Patrik (2000) Barns digitala rum. Stockholm

Human-IT

Hutchby, Ian (2001) Conversation and Technology. Cambridge: Polity Press

Internet, medier och kommunikation (2002) red. Peter Dahlgren. Lund: Studentlitteratur

Interpreting Visual Culture (1999) ed. Ian Heywood & Barry Sandywell. London: Routledge

Jarrick, Arne och Olle Josephson (1988) Från tanke till text. Lund: Studentlitteratur

Johannesson, Kurt (1998) Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedts

Karlsson, Anna-Malin (2002) Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan. Stockholm: Almqvist & Wiksell International

Kirkman, John (1993) Full marks. Advice on Punctuation for Scientific and Technical Writing. 2nd ed. Ramsbury: Ramsbury Books

Lacey, Nick (2000) Narrative and Genre. London: MacMillan

Lathund för referensskrivning

Lindström, Fredrik (2000) Världens dåligaste språk. Stockholm: Bonniers

Linell, Per (1982) Människans språk. Lund: Liber

Luhmann, Niklas (2000) The Reality of the Mass Media, trans. Kathleen Cross. Cambridge: Polity Press

McLuhan, Marshal (1964/1999) Understanding Media. Cambridge, MA: The MIT Press

Murray, Janet H. (1997) Hamlet on The Holodeck. The Future of Narrative in Space. Cambridge, MA: The MIT Press

Norman, Donald A. (1998) The Design of Everyday Things. London: The MIT Press

Norman, Donald A. (1993) Things That Make Us Smart : Defending Human Attributes in the Age of the Machine. Reading: Addison-Wesley

Ong, Walter J. (1982) Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. London: Routledge

Pargman, Daniel (2000) Code Begets Community. Linköping

Peters, John Durham (1999) Speaking Into the Air. Chicago: Univ. of Chicago Press

Populära fiktioner (2000) red. Kjell Jonsson & Anders Öhman. Stockholm: Symposion

Rhetorica ad Herennium (u.å.); på svenska som Romersk retorik (1994), övers. Birger Bergh. Borås: SIFU

Rhetorical Memory and Delivery. Classical Concepts for Contemporary
Composition and Communication (1993) ed. John Frederick Reynolds. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates

Rum, relation, retorik (1996) red. Gert Z. Nordström. Stockholm: Carlssons

Rydstedt, Rudolf (1993) Retorik. Lund: Studentlitteratur

Scollon, Ron (1998) Mediated Discourse as Social Interaction. A Study of News Discourse. London: Longman

Semiotik

Strömbäck, Jesper (2001) Gäster hos verkligheten. En studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. Stockholm: Symposion

Strömqvist, Siv (1998) Uppsatshandboken. Stockholm: Hallgren & Fallgren

Svedjedal, Johan (2001) Den sista boken. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Svenska Akademins Ordlista (SAOL), 11:e eller 12:e upplagan. Stockholm: Esselte (1986 eller senare)

Svenska datatermgruppen

Svenska Språknämndens skrivregler (1986 eller senare) Stockholm: Almqvist & Wiksell

Tannen, Deborah (1986) Det var inte så jag menade. Hur tal och uttryckssätt påverkar våra relationer till andra. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Thompson, John B. (1995) The Media and Modernity. A Social History of the Media. Cambridge: Polity Press

TNC:s skrivregler (2001) Stockholm: Tekniska Nomenklaturcentralen

Vetenskap och retorik (2001) red. Kurt Johannesson. Stockholm: Natur och kultur

Visual Culture: The Reader (1999) ed. Jessica Evans & Stuart Hall. London: Sage


 
Sidansvarig: Leif Dahlberg, Nada, KTH <dahlberg@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-09-17