KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
    arrow rigth
     
     
     
     
     
     
     

 

   

KTH / Nada / Utbildning / Kurser / 2D1347 / Översikt

Kursöversikt

Hederskodex gällande alla Nadas kurser.

Kursens mål är att studenten förvärvar grundläggande orientering i olika former av mänsklig kommunikation samt grundläggande insikter och färdigheter i det tekniskt-vetenskapliga skrivandet. Under lektionerna får studenterna träning i muntlig och skriftlig kommunikation samt kunskaper och färdigheter för att sammanställa färdiga tekniska rapporter och vetenskapliga uppsatser. Dessutom introduceras teorier och kunskapstraditioner för studiet av olika former av kommunikation: muntlig, skriftlig, berättelser, texter, diskurser, etc. Lektioner och workshops introducerar även teknikinformation, populärvetenskap, informationssökning och diskuterar terminologiska problem av betydelse för studierna och för ingenjörsyrket. (För en utförligare beskrivning, se även Studiehandboken).

Denna kurs har du stor nytta av under hela din KTH-utbildning och i ditt framtida yrkesliv. Här lär du dig hur man skriver en teknisk-vetenskaplig rapport, hur man disponerar en text, hur man kan förstå skrivandet som en process, hur man gör en webbsida (ifall du inte redan kan det) och du får flera tillfällen att träna muntlig presentation. På denna kurs kommer du också att lära dig mycket om kommunikation mellan människor liksom om människan som språklig varelse. Det är således en viktig förutsättning för dina fortsatta studier och ditt yrkesliv.

Innehållet i lektionerna är bl. a följande:

Introduktion till rapportskrivande - kursens uppläggning, kursfordringar, rapportskrivandet, om skrivandet som en process, planering av skrivandet och olika former av granskningar. Den inledande lektionen följs upp av flera andra med fokus på skrivandet. I kursens avslutning är det studenterna själva som löeder undervisningen genom att presentera vetensakpliga artiklar och sina färdiga rapporter.

Berättelser - eller som det också kallas, narrativer, är en grundläggande del av alla former av kommunikation. Berättar gör man inte bara i historieböcker och på TV:s nyheter utan bokstavligen alltid i vardagslivet.

Argumentation och retorik - talekonstens historia sträcker sig åtminstone till antiken, under c:a 2000 år har argumentation och retorik utgjort hörnstenar i den västerländska bildningen.

Samtal och stil - hur kan man förstå relationerna mellan kommunikativ stil och personlighet, dvs. sådant som genus, etnicitet, klass, social position och utbildning. Vi lär oss grunderna i att förstå och analysera vardagliga samtal. Vilka regler och konventioner styr pratet som kommunikation?

Presentationsteknik - vad är det som har betydelse vid en muntlig presentation? Hur kan man bli ännu bättre på att tala inflr grupp?

Informationssökning - med hjälp av pedagogerna på KTHB så lär vi oss mer om alla oändliga möjligheter för sökning som finns på det moderna forskningsbiblioteket.

Elektroniska tidskrifter och referenssystem - allt fler texter även på det vetenskapliga området föreligger numera på webben. Det gäller även tidskrifteroch uppslagsverk och annat som KTHB prenumererar på. Bra att känna till. Att referera är en konst och det får man härlära sig mer om.

Skriva för webben - människans samspel med olika former av maskiner, såsom datorer, robotar, television, Internet och andra former av elektroniska apparater är en kännetecknande del av vår samtid. Det är också ett stort forskningsområde på Nada.

 

Registrering

Registrering på kursen är obligatorisk. Detta går till på följande sätt. Använd kommandot res check in komm03 och följ instruktionerna. Glöm inte att ange vilken övningsgrupp du tillhör.

Pedagogik

Kursen inleds med en föreläsning gemensamt för alla övningsgrupper. Här introduceras kursen och du får veta vad som kommer att äga rum och vilka krav som ställs på dig. På den andra föreläsningen kommer komikern Thomas Oredsson på besök. Thomas som är regissör och standup-komiker kommer att lära oss de viktiga grunderna för hur man gör en presentation i muntlig form.
Kursen fortsätter sedan med en serie av 15 lektioner där undervisningen bedrivs i grupper om cirka 25 studenter. Gruppindelningen finns redovisad redan vid första föreläsningen.

Undervisningen i denna kurs bygger på ditt eget aktiva deltagande i lektioner, smågrupper och workshops. I lektionerna introduceras teorier av betydelse för studiet av kommunikation. Lektionerna utgör samtidigt den självklara och nödvändiga utgångspunkten för val av rapportämne.

Innehållet i dessa lektioner är både teoretiskt och praktiskt; vi diskuterar olika facktexter, samt även de texter som ni själva producerar; dessutom diskuterar vi era muntliga anföranden. Innehållet utgörs huvudsakligen av två delar, en på HT (Tala) och en på VT (Skriva).

Till varje undervisningstillfälle krävs förberedelse (enligt anvisning och schema) av dig, vanligen i form av inläsning av på förhand specificerade texter och ofta även i form av genomförande av någon uppgift. Syftet med denna inläsning är att du aktivt ska kunna medverka i diskussioner och vara beredd på att ställa frågor.

Kursen innehåller också sammanlagt ett tiotal workshops inom området kommunikation, skrivande och retorik där du ska gå på minst två. Anmälan sker på workshopkomm@nada.kth.se.

Koppling till andra kurser

Kommunikationskursen introducerar kommunikation som kunskapsområde och lägger särskild vikt vid skrivprocessen och vid skriftlig och muntlig presentation. Vi kommer också ha tillfälle att diskutera hur man förhåller sig till vetenskap och andra kunskapstraditioner i text och tal, t ex hur och varför man refererar till olika typer av källor när man diskuterar ett problem i rapportform. Genom att ge grunden för det vetenskapliga förhållningssättet och gestaltningen av detta utgör därför kursen en naturlig länk till alla andra kurser du kommer att läsa under din utbildning. Övriga lärare inom D-programmet är också måna om den gestaltande aspekten av rapporter och inlämningsuppgifter.

Kursen avviker dock från de flesta andra kurser i utbildningen på så vis att den huvudsakligen bygger på en humanistisk-samhällsvetenskaplig kunskapssyn. Det innebär i detta fall att kursen, förutom att behandla kommunikation, även syftar till bättre förståelse av sociala relationer, pedagogisk medvetenhet och en ökad självförståelse. En annan konsekvens är att det inte alltid är så lätt att avgöra vad som är rätt och fel, det handlar om värderingar och prioriteringar.

Kursen har en koppling till KTHB och några av bibliotekets pedagoger medverkar inom ramen för kursen. På KTHB finns erfarenhet och teknik och där finns kunskaper om sätten att söka, samla och använda källor. Som student på KTH är det viktigt att du tidigt lär dig använda biblioteket.

Examination

Kursen har ingen regelrätt tentamen utan förutsätter aktivt deltagande (80% närvaro krävs för godkänt) i lektioner samt fullgörande av uppgifter i samband med dessa tillfällen. Frånvaro vid ett fåtal tillfällen kan kompenseras med extrauppgifter enligt lärares anvisningar. Examinationen sker kontinuerligt.

För få godkänt på kursen krävs:

· 80% närvaro på lektionerna
· deltagande i minst två workshops
· tre muntliga presentationer (två i grupp och en enskild)
· en opposition av rapport
· inlämning av följande skrivuppgifter:

- två kortare skrivuppgifter (argumentation, artikelsammanfattning)
- en individuell rapport inklusive samtliga delmoment i rapportskrivandet (pm1, utkast, pm2)

Kursbetyg

Slutbetyget på kursen (skala 3-5) ges med utgångspunkt från resultatet på rapporten, övningsuppgifterna och aktivitet på lektionerna. Om rapporten inte kan godkännas i inlämnat skick kan lärare ge rest.

Lärare

Mikael Danielsson (pedagog vid KTHB), undervisar om informationssökning och elektroniska referenssystem. Mail: md@lib.kth.se

Per-Anders Forstorp, fil dr (Linköping 1992), lektor i kommunikation vid Nada (från 1999). Jag har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Mitt tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1630. Mailadressen är forstorp@nada.kth.se och telefonen 08-790 66 80 (röstbrevlåda finns). Postfack på Osqars Backe 2, 4 tr.Lärare för grupperna 2 och 5.

Ylva Lindahl (MS, Columbia Univ. School of Journalism) är lärare för två övningsgrupper (1 och 4). Postfack på Osqars Backe 2, 4 tr, Mail: ylindahl@nada.kth.se.

Maria Normark (doktorand vid HMI, Nada) är lärare för två övningsgrupper (3 och 6) och leder en workshop om datorstött samarbete. Mail: marian@nada.kth.se

Thomas Oredsson, komiker.


 
Sidansvarig: Per-Anders Forstorp, Nada, KTH <forstorp@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2004-02-05