Kursanalys för Kommunikation 4 p för D1 1999-00


Kursen i kommunikation gick under period 2 och 3 och avslutades med inlämnandet av en rapport inom området kommunikation, teknikinformation eller IT- användning.  Studenterna har själva genomfört en enkät.

Kursdata

Kursens namn: Kommunikation 2D1347 4 p
Period 2 och 3
Kursledare: Per-Anders Forstorp
Labbhandledare: Staffan Romberger, Kerstin Frenckner och Ola Knutsson
Övningslärare: Stina Hållsten, Anki Mattson och Lena Bäverstam
Gästföreläsare: Staffan Romberger, Patric Hadenius (Forskning och Framsteg), Mikael Danielsson (KTHB), Jenny Sundén (LiU), Åsa Holmér (TNC) och Peter Svanberg (Nada)
Antal undervisningstimmar uppdelat på föreläsningar: 9 x 2, övningar : 12 x 2, laboration : 2 x 7
Antal övningsgrupper : 6 (labbgrupper: 4)

Allmän kursbeskrivning

Kursen 2D1347 Kommunikation har i den form som givits under 99/00 existerat sedan c:a 3 år tillbaka. Kursen ges redan under den första terminen för D1-studenterna och återfinns i ett block som i övrigt domineras av introduktionen till datalogi. De 4 poängen omfattar olika former av undervisning, såväl föreläsningar och laborationer som övningar.

Kursdata

Kursen omfattar 4 poäng och ges under perioderna 2 och 3 för D1. Kursansvarig är universitetslektor, fil dr Per-Anders Forstorp, Nada.

Mål

Kursens mål är att studenterna förvärvar grundläggande orientering i olika genrer för mänsklig kommunikation samt grundläggande insikter och färdigheter i det tekniskt-vetenskapliga skrivandet.

Sammanfattning av kursomgång

Kursen genomfördes enligt planerna. Föreläsningarna har genomförts av kursansvarig samt övriga lärare vid IP-lab. Dessutom har externa föreläsare rekryterats. Stora Laborationerna har genomförts av Nada personal.  Övningarna har letts av Stina Hållsten samt två externa språkkonsulter, Anki Mattsson och Lena Bäverstam.

Sammanlagt 138 studenter registrerades på kursen och 119 av dessa har fått slutbetyg, dvs.  c:a 86 %.

Kursen har inte haft något vidare gott rykte. Allmänt kan sägas att denna kursomgång genomfördes på samma sätt som tidigare och de mindre förändringar som vidtagits var inte tillräckliga för att råda bot på de mer allmänna strukturella och innehållsliga problem som kursen burit med sig från tidigare år. Genomströmningen på kursen har dock varit god.

Inför kursomgången 99/00 rekryterades knappt tio studenter till en referensgrupp som hade till uppgift att diskutera kursens fortsatta öden på D-programmet. Till denna referensgrupp knöts också en äldre student (d98) och programmets ansvariga lärare. Gruppen träffades fyra gånger under kursens gång och fungerade som en arena för fortlöpande muntlig utvärdering av kursen. I denna fortlöpande utvärdering framkom liknande kritik som riktats mot kursen i dess tidigare utformning (bristande motivation för laborationer, bristande kvalitet på laborationer, bristande kvalitet på föreläsningar, svag närvaro av studenterna på föreläsningar, etc.) men gruppen hade även till uppgift att ge konkreta förslag på hur detta skulle kunna åtgärdas (jfr. nedan).

Stora problem har dock uppstått när det gäller betalningen av dessa externa personer (föreläsarna) som medverkat i kursen. Den nya kursansvarige utgick (kanske naivt) ifrån att externa föreläsare på KTH har ungefär samma lönenivå som på Sveriges övriga universitet och högskolor och förhandlade därför inte med varje medverkande. När det sedan visar sig att KTHs lönenivåer utgör mindre än hälften av vad som i övrigt är en nationell norm samt att Nada väljer att inte följa de riktlinjer som KTH centralt utfärdat (och som ligger i paritet med landets i övrigt) har detta skapat svårartade problem för framtida rekryteringar av externa lärare till kursen. Detta allvarliga trovärdighets- och legitimitetsproblem har påtalats för ämnesansvarig professor samt för studierektorerna.

Examination

Kursen examineras genom deltagande i laborationer och övningar samt genom författandet av en rapport. Laborationerna som påminner om tidigare år har varit obligatoriska. Stor friktion har uppkommit mellan lärare och studenter inför genomförandet av dessa gällande bl. a rutiner för rapportering och regler för samarbete. Deltagande i övningarna har fungerat bra och även genomförandet av det antal uppgifter som ingår i dessa. Ämnen för rapporten har kunnat väljas från en lista som utformats med ambitionen att presentera och erbjuda en verkligt bred kollektion av humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Detta har fungerat mycket bra.
 

Kurslitteratur

Kurslitteraturen har varit i stort sett konstant jämfört med tidigare årskurser. Denna har upplevts som relevant av studenterna men i allmänhet för kostsam.
 

Arbetsbelastning

Kursen äger rum samtidigt med den kanske mest profilskapande kursen på hela D-programmet vilken för denna kurs räkning är en ogynnsam konkurrenssituation. Studenterna har konsekvent prioriterat den profilskapande kursens krävande laborationer och i andra hand de uppgifter som hänger samman med denna kurs. Det är således inte denna kurs som skapar en tung arbetsbelastning utan den utbildningskontext som omger kursen.

Förkunskaper

Förkunskaperna till kursen som äger rum under programmets första termin är de som gäller för programmet i stort. Studenterna varierar ifråga om sina datorfärdigheter. Åtskilliga studenter upplever kursens karaktär av ”introduktion till ordbehandling i Word” som onödigt elementär under det att en grupp övriga studenter troligen behöver sådana elementära kunskaper.

Förslag till ändringar

Referensgruppens möten har resulterat i en total ändring av kursen. Dessa förändringar har förankrats hos studierektor och programansvarig.

Laborationerna stryks helt samtidigt som flertalet föreläsningar utgår. Kursen inleds med två föreläsningar och avslutas i mars med en gemensam samling. Kärnan i kursen blir istället de redan tidigare väl fungerande övningarna (hädanefter kallade lektioner) som omfattar c:a 15 under hela perioden. Dessa tidigare övningar utvecklas både innehållsligt och metodiskt för att på så vis i lektionernas och de mindre gruppernas form även inkludera en större del av det innehåll som tidigare legat på föreläsningarna. Motivet för detta är att ämnet kommunikation kräver det engagemang från studenterna som bäst uppstår i mindre grupper. Utöver detta ges sammanlagt åtta workshops som omfattar sådana ämnen som fördjupning i textanalys; introduktion till ordbehandling i Latex; att göra en websida; talarskola, etc. Kursen avslutas med en talartävling dit hågade och motiverade studenter kan anmäla sig. Talartävlingens genomförande övervakas av en jury bestående av Nada-personer samt några externa.

Resultat av kursvärdering

Kursen utvärderas muntligt och fortlöpande i den ovan nämnda referensgruppen. Detta ledde till en total omläggning av kursen (jfr. ovan). Utöver denna substantiella utvärdering har även en mindre kvantitativ utvärdering genomförts i studenternas regi. Denna enkätutvärdering resulterade i mycket kritisk sammanfattning som bifogas denna kursanalys.

Avslutande kommentarer

1. Nadas föråldrade rutiner och nivåer för ersättning av externa föreläsare måste starkt ifrågasättas! Denna kurs har lidit starkt av det trovärdighets- och legitimitetsproblem som varit resultatet av detta. Om inte dessa rutiner och nivåer omedelbart ändras kommer detta starkt att bidra till att ämnesområdet kommunikation inom IP-lab inte utvecklas på önskvärt sätt.

2.  Erfarenheterna av fortlöpande muntliga utvärderingar är mycket goda. Genom sina kamrater kan studenterna där ventilera sina problem med kursen. Det är endast tack vare de ambitiösa studenternas medverkan i denna referensgrupp som de genomgripande förändringar som det här har talats om har blivit möjliga.