Nada

2D1348 KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

Kursansvarig: Per-Anders Forstorp, forstorp@nada.kth.se


Aktuell kursbeskrivning                         Kolla senaste nytt!

Kursen ges under den inledande terminen på utbildningsprogrammet i Medieteknik. Denna kurs är ett av de moment i programmet som skall bidra till en starkare tvärvetenskaplig profilering i programmet, något som är både önskvärt och nödvändigt när det gäller att få en bred förståelse av medieområdets tekniska, kulturella och kommunikativa förutsättningar. Denna kurs ger en introduktion till frågeställningar, problem, grundläggande begrepp, teorier och metoder inom kunskapsområdet mänsklig och medierad kommunikation. I samtida forskning är kommunikation och information ofta en del av det som kallas kultur- och mediestudier. Syftet med kursen är att du skall bli något mer än en passiv iakttagare av kommunikation och media, och istället utveckla en kritisk förståelse och ett analytiskt perspektiv i förhållande till olika kommunikativa händelser så som de uppträder i vardagslivet, i professioner, organisationer och institutioner. Vi kommer att studera utvecklingen av olika kommunikativa former i historiska kontexter och skapa en förståelse för det kulturspecifika i vårt eget sätt att kommunicera. Överlag uppmuntras en kritisk förståelse av det som vi ofta tar för givet, det som är så viktigt för vår förståelse och kunskap om oss själva och omvärlden – kommunikation, information och medier. Kursen kommer inte att vara en uttömmande genomgång av alla former av interpersonell och medierad kommunikation. Snarare är det en grundläggande introduktion som kommer att ge dig som student en solid grund för förståelse av kommunikation och medier som kan tjäna som utgångspunkt för hur du vill utveckla dina intressen och din professionella profil på KTH.
 

SCHEMA
UPPGIFTER
LÄNKAR

Studiehandbokstexten.
Se även kursens officiella hemsida.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <forstorp@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 november 2000.
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>