Kursanalys för Kommunikation (2D1346) för D2, våren 1996

Denna kursomgång för andra årskursen ägde rum som en ersättning för kursen Kommunikation och kognition, som inte längre ges.

Kursansvarig: Kerstin Severinson Eklundh.

Föreläsare: Marianne Sterner, Patric Hadenius, Staffan Romberger, Kerstin Severinson Eklundh samt två gästföreläsare, nämligen Mikael Danielsson från KTHB och Harald Kjellin från inst.för data- och systemvetenskap.

Övningslärare: Marianne Sterner, Ingela-Tykesson-Bergman, Patric Hadenius, Rickard Domeij, Per Lindberger.

Handledning av laborationer: Staffan Romberger, Kerstin Frenckner, Ulf Berggren, Rickard Domeij, Patric Hadenius.

Kvantitativa resultat

Två månader efter kursens slut hade 81% av eleverna klarat alla laborationer och 70% hade lämnat in uppsatsen samt klarat alla skrivövningar.

Resultat av studentutvärdering

En enkät har lämnades ut till kursdeltagarna av företrädare för studenterna. Enkäten besvarades av 46 personer, dvs. 50% av kursdeltagarna. Resultatet diskuterades muntligt med Kerstin S. E. och Staffan Romberger i slutet av maj och en skriftlig sammanfattning blev klar i början av juni.

Enligt enkätresultaten tycker studenterna att kursen är relevant för utbildningen, men den ansågs inte anpassad för andra årskursen.

Skrivövningarna och uppsatsen fick genomgående positiv utvärdering. Även övningslärarna fick bra kritik i samtliga fall. Studenterna uppskattade att få personlig feedback på skrivövningarna.

Mest kritik fick laborationerna, som ansågs innehålla för mycket detaljanvisningar och upprepningar samt inte ge tillräckligt mycket intressant stoff. Vid redovisningen av laborationerna hade ofta för långa köer uppstått med långa väntetider.

Vissa av föreläsarna ansågs tråkiga och ha för mycket material att presentera på för kort tid.

Många uppfattade den obligatoriska närvaron som negativ.

Lärarnas värdering av kursresultatet

På grund av brist på tid mellan kursomgångarna kunde kursen inte skräddarsys för D2. En viss anpassning gjordes dock genom att ge studenterna fler och mer avancerade uppsatsämnen att välja på, framför allt inom kognitionsområdet, samt en gästföreläsning om kognitionsvetenskap.

Den utökade tiden för uppsatsskrivandet verkar ha gett utdelning i form av högre examination än vid höstens kurs för D1. Nästan 70% är godkända på hela kursen två månader efter dess slut.

På grund av studenternas klagomål på den obligatoriska närvaron planerar vi vid höstens kurs för D1 att försöksvis ta bort denna för föreläsningarnas del. Huruvida detta bör kompenseras genom införande av något ytterligare kursmoment är ännu inte bestämt.

1996-06-05

Kerstin S. Eklundh