Kommunikation (2D1346) för D1, hösten 1995: kursanalys

Detta var första gången kursen hölls. Innehåll och uppläggning var delvis utformat efter momentet kommunikation i den f.d. kursen Kommunikation och kognition för D2. (Se kursbeskrivningen.)

Kursansvarig: Kerstin Severinson Eklundh.

Föreläsare: Marianne Sterner, Patric Hadenius, Staffan Romberger, Kerstin Severinson Eklundh samt två gästföreläsare, nämligen Mikael Danielsson från KTHB och Arne Kaijser från avd. för teknik- och vetenskapshistoria.

Övningslärare: Marianne Sterner, Patric Hadenius, Rickard Domeij, Kerstin Severinson Eklundh, Per Lindberger.

Utveckling och handledning av laborationer: Staffan Romberger, Kerstin Frenckner, Rickard Domeij, Patric Hadenius. Dessutom handledde Ulf Berggren och Ann Fatton vid vissa tillfällen.

Kvantitativa resultat

Två månader efter kursens slut hade 65% av eleverna klarat alla laborationer och 62,5% hade lämnat in uppsatsen samt klarat alla skrivövningar.

Resultat av studentutvärdering

I slutet av december hölls ett möte där några studenter till lärarna återgav synpunkter som samlats in informellt från övriga elever. Den 10/1 lämnades en skriftlig version av utvärderingen in. Denna tog även upp några aspekter som inte kommit med vid mötet.

Enligt den skriftliga versionen var synpunkterna på kursen huvudsakligen positiva, men kursen ansågs för tidskrävande och man ogillade närvaroplikten. Laborationerna ansågs för omfattande, och man hade även klagomål på labinstruktionerna, som ansågs svårlästa.

Övningarna var det mest uppskattade undervisningsmomentet, speciellt den individuella återkopplingen på varje hemuppgift. Föreläsningarna var i stora stycken uppskattade, men man framförde ändå synpunkten att det borde vara fler övningar på bekostnad av föreläsningarna.

På basis av studenternas muntliga synpunkter beslutades att det i kursen för D2, som skulle börja direkt efter jul, skulle införas en genomgång och en uppföljning av varje laboration på föreläsningstid. Labinstruktionerna reviderades också i viss utsträckning för att bli mer lättbegripliga.

Lärarnas värdering av kursresultatet

Vid lärarmötet i början av vårterminen konstaterades att uppsatsresultatet var sämre än vi väntat oss. Kvaliteten på uppsatserna var visserligen hög, men alltför många elever har inte lyckats lämna in sin uppsats i tid. Den slutsats som drogs var att det varit för ont om tid för att färdigställa uppsatsen, och att tiden för inlämningen inte borde sammanfalla med viktiga tentamina i andra ämnen. Man beslöt att åtgärda detta till nästa kursomgång.