Kommunikation (2D1346), 3 poäng

Kursens mål är att ge kunskaper i språklig kommunikation, samt färdighet i att använda datorer för att kommunicera och utforma dokument. Framför allt inriktar vi oss på de typer av kommunikation som är viktiga i teknologens kommande yrkesliv och utbildning. Kursen ges under första terminen av datateknikutbildningen.

Aktuell kursöversikt

Aktuell lista på uppsatsämnen

Kursanalys omgång 1, 1995 (för D1)

Kursanalys omgång 2, 1996 (för D2)

Kursanalys omgång 3, 1996 (för D1)

Varför en kurs i kommunikation?

På en tekniker ställs inte enbart krav på att kunna åstadkomma bra tekniska lösningar. En tekniker måste också kunna presentera sitt arbete för chefer, kolleger och andra, såväl muntligt som skriftligt. Det handlar om att förklara, påverka och göra gott intryck. En stor del av en teknikers arbete innebär kommunikation med andra människor.

Datateknikstudenterna kommer att få samordnande roller vid utformning av datorsystem. Deras förmåga att kommunicera språkligt är viktig för hur handböcker kommer att utformas, för hur program kommer att kommunicera med användaren och för den tekniska debatten. Dessutom kommer D-teknologerna att påverka kraven på och utformningen av framtida hjälpmedel för dokumenthantering. D-studenten behöver därför redan tidigt under utbildningen lära sig att använda datorn som ett naturligt verktyg för skrivande och kommunikation. Kunskaperna kommer till omedelbar nytta inom utbildningen, där många kurser innehåller moment med skriftlig och muntlig kommunikation

Förkunskaper?

Kunskaper om och erfarenhet av ordbehandling är en fördel men inte ett krav.

Vilka ämnen tas upp i kursen?

* Språk och skrivande

Föreläsningarna på denna del behandlar hur man planerar, författar och granskar dokument. Övningarna omfattar att skriva instruktionstext samt sammanfattande och argumenterande text.

* Muntlig framställning

En föreläsning går igenom hur man lägger upp en muntlig presentation. Varje elev får göra en kort presentation i sin övningsgrupp.

* Datorstöd för att skriva och utforma dokument

En viktig del av kursen handlar om hur man använder datorer under skrivprocessen, från planeringsfasen fram till den typografiska utformningen. Vi går också igenom principer för utformning av elektroniska dokument i hypertextform för presentation på WWW.

* Datorstödd kommunikation

En D-student måste kunna använda dator för att kommunicera, speciellt i form av datorpost och konferenser. Ni får lära er något om hur sådana hjälpmedel används i yrkesliv och utbildning.

* Orientering i informationssökning

KTH har ett stort bibliotek, KTHB, som är en viktig resurs för blivande civilingenjörer. En gästföreläsare från KTHB ger en introduktion till biblioteket, samt visar hur man söker efter litteratur inom sitt eget ämnesområde.

* Teknikinformation

Under detta moment ges föreläsningar om hur man informerar om teknik, både till andra tekniker och till en bredare mottagarkrets.

Lärare

Kerstin Severinson Eklundh (kursansvarig), kse@nada.kth.se

Åsa Rex (kursassistent), trex@nada.kth.se

Övriga lärare: Marianne Sterner (sterner@nada.kth.se), Staffan Romberger (srom@nada.kth.se), Kerstin Frenckner (kfrenck@nada.kth.se), Rickard Domeij (domeij@nada.kth.se), Kristina Schött, Eva Stilling, Ulf Berggren, Axel Henriksson, Patric Hadenius.

Hur sker examinationen?

* Övningar

Tre skriftliga hemuppgifter ingår. Dessutom ingår en övning i muntlig framställning.

Övningarna består bl.a. av genomgång och diskussion av hemuppgifterna och är därför obligatoriska. Om du inte kan delta i en viss övning, prata med din övningslärare i förväg. Regeln är att man måste vara närvarande på 75% av övningarna. De som inte uppfyller detta får normalt utföra minst en kompletterande skrivuppgift.

* Laborationer i datorsal (5 st)

(1) Introduktion till MS Word på Macintosh

(2) Skrivplanering och disposition

(3) Datorstödd språkgranskning

(4) Typografisk utformning

(5) Dokumentutformning på World Wide Web

* En avslutande uppsats

Ämnet kan väljas inom områdena kommunikation och informationsteknologi. Målgruppen är intresserade personer som inte är experter på ämnesområdet, t.ex. studenter på KTH.

Deltagarna förväntas även självständigt söka efter information på bibliotek och on-line, samt på ett korrekt sätt hänvisa till läst litteratur i uppsatsen.

Uppsatsen bedöms med avseende på innehåll, språk och typografisk utformning. Betyget på kursen (skala 3-5) ges med utgångspunkt från resultatet på uppsatsen och skrivövningarna.

Lista på uppsatsämnen