bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion / Kursprogram

Kursprogram

Datorintroduktionen är den första delen av kursen Introduktion till datalogi (2D1345). Kursen ger en introduktion till datorsystem och vanligt förekommande verktyg som används på D-linjen. Kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på institutionen för Numerisk analys och datalogi med syfte att ge en introduktion till ämnet datalogi.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 • logga in på Nadas datorer,
 • använda vanligt förekommande verktyg på Nadas datorer,
 • lära sig mer om Unix genom att på egen hand använda kommandotolken för att inhämta information,
 • använda texteditorn Emacs effektivt,
 • skicka e-post och använda nyhetsgrupper,
 • kompilera och exekvera ett Javaprogram,
 • skapa en hemsida och göra denna tillgänglig på Internet via Nadas Unixsystem,
 • använda Matlab för numeriska beräkningar och visualiseringar av matematiska problem,
 • skapa, kompilera, visa och skriva ut ett LaTeX-dokument.

Kursupplägg

Datorintroduktionen utgör en del av den större kursen Introduktion till datalogi (2D1345), men genomförs som en egen fristående kurs under läsårets fem första veckor. De fem kursveckorna delas i sin tur upp i ett antal kursmoment enligt följande lista som är ordnad efter den vecka då föreläsningen ges (laborationen infaller ibland först veckan efter):
v.35
Föreläsning och laboration: Unix
v.36
Föreläsning och laboration: Nadas datormiljö
v.37
Föreläsning: En dators uppbyggnad
Laboration: World Wide Web (egen hemsida)
v.38
Föreläsning och laboration: Matlab
v.39
Föreläsning och laboration: LaTeX

Varje kursmoment består av en entimmes föreläsning med en tillhörande tvåtimmars datorlaboration. Undantaget från detta är kursens tredje vecka där laborationen inte hänger ihop med föreläsningen. Laborationerna görs enskilt och utgör examination på kursen. Examination sker genom muntlig redovisning för assistent i datorsal.

De två första veckorna av kursen syftar till att ge studenten tillräcklig kunskap om Nadas Unixsystem för att skapa en god grund för vidare datalogiundervisning. Den vanliga undervisningen i Introduktion till datalogi (2D1345) förutsätter att studenten är väl förtrogen med Nadas Unixsystem.

Tredje veckans föreläsning behandlar hur en dator ser ut inuti och vilka komponenter en modern dator är uppbyggd av. Sedan gammalt vet vi att kunskap och erfarenhet i att plocka isär och ihop datorer varierar stort mellan studenterna och vill därför betona att (den frivilliga) föreläsningen ges utan krav på förkunskaper och är att betrakta som grundläggande.

Lärare

Kursledare är Joel Brynielsson, joel@nada.kth.se, som sitter i rum 1443 på plan 4 på Nada, Osquars backe 2, telefon 08-790 68 09.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en kursbunt med följande papper och kompendier:
 • Kursprogram (i stort sett denna text)
 • Lydelser till laborationerna
 • Kompendium: Lathund i Unixanvändning på Nada
 • Kompendium: Skrivbordsmiljön Java Desktop System
 • Kompendium: Användarhandledning för MATLAB
 • Kompendium: Introduktion till LaTeX
 • Nadas hederskodex

Kursbunten kostar 50 kronor och finns att köpa antingen på Nadas studentexpedition eller hos studenter i datasektionens mottagning som har möjlighet att kvittera ut och sälja kursbuntar till nyantagna studenter.

Schema

På kursens webbsida finns ett grafiskt schema som visar vilka delar av det centrala schemat för Introduktion till datalogi (2D1345) som ingår i datorintroduktionen.

Till labbpassen görs en gruppindelning som baseras på gruppindelningen under mottagningen. Tilldelning av labbtider presenteras i det grafiska schemat på kursens webbsida. Laborationerna görs i salar som rymmer ett visst antal datorer och därför är det viktigt att du labbar då du är schemalagd. Väljer du att labba på någon annans labbtid får du tillgång till dator i mån av plats.

Terminalövningar

Två timmar i veckan har du schemalagd tid i datorsal då du har möjlighet att ställa frågor och redovisa. Under laboration 2 kommer kösystemet SimaManager att läras ut och användas. Innan dess är det handuppräckning som gäller.

Troligen hinner du inte göra allt ditt arbete under labbpassen utan måste även arbeta på egen hand under icke schemalagd tid. Börja gärna labba redan innan det schemalagda labbpasset.

Förutom den schemalagda tiden finns även allmän handledare tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kursregistrering

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin inda05

på någon av Nadas Unixdatorer.

Du bör också ge kommandot

course join inda05

Detta kommando gör tre saker:
 • Du får se eventuella nya meddelanden från kursledaren varje gång du loggar in.
 • Du får kursens användarmiljö, det vill säga alla initieringar som kursledaren tycker att kursdeltagarna bör ha görs vid varje inloggning.
 • Du får en egen kurshemsida.

När du är helt klar med kursen ger du kommandot

course leave inda05

för att återställa allt.

Resultat

När du är inloggad på någon av Nadas Unixdatorer kan du se vilka kursmoment du är godkänd på genom att ge kommandot

res show inda05

Examination

Godkänd labbkurs ger en högskolepoäng med betyget G. Laborationerna skall göras enskilt. Laborationerna är tänkta att redovisas den vecka de är schemalagda. Vid kö prioriteras redovisningar av laborationen som hör till det aktuella laborationstillfället. För att få redovisa din sista laboration måste du först ha kursutvärderat.

Möjlighet till redovisning av laborationer som inte hunnits med ges vid ett restredovisningstillfälle i omtentaperioden efter period ett. Observera att hela laborationskursen måste genomföras under innevarande läsår och att enstaka godkända laborationer ej kan tillgodoräknas i ny kursomgång eller i annan kurs.

Studenter och lärare förutsätts följa Nadas hederskodex. Den finns i kursbunten och nås via länk från kursens webbsida.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för alla synpunkter på kursen, och då helst under kursens gång så vi hinner göra ändringar innan det är för sent. Synpunkter lämnas direkt till lärarna eller genom de kursutvärderare som teknologerna själva utser.

En datorstödd kursutvärdering kommer att genomföras i samband med kursens slut. För att försäkra oss om en hög svarsfrekvens kräver vi att du har kursutvärderat innan du redovisar den sista laborationen. Kursutvärderingen ligger sedan till grund för en kursanalys som används för att förbättra framtida kursomgångar.

Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2005-09-07