bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Nada / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion

Kursprogram

Den här webbsidan är från början baserad på det officiella kursprogrammet, som ingår i kursbunten, men informationen kommer kontinuerligt att uppdateras under kursens gång.

Kursupplägg

Datorintroduktionen utgör en del av den större kursen Introduktion till datalogi (2D1345), men genomförs som en egen fristående kurs under läsårets fem första veckor. De fem kursveckorna delas i sin tur upp i ett antal kursmoment enligt följande:
v.36
Föreläsning och laboration: Unix
v.37
Föreläsning: En dators uppbyggnad
Laboration: Nadas datormiljö
v.38
Föreläsning: LaTeX
Laboration: World Wide Web (egen hemsida)
v.39
Föreläsning: Matlab
Laboration: LaTeX
v.40
Föreläsning och laboration: Maple

Varje kursvecka består av en entimmes föreläsning och en datorlaboration. Laborationerna görs enskilt och utgör examination på kursen. Examination sker genom muntlig redovisning för assistent i datorsal.

De två första veckorna av kursen syftar till att ge studenten tillräcklig kunskap om Nadas Unixsystem för att skapa en god grund för vidare datalogiundervisning. Den vanliga undervisningen i Introduktion till datalogi (2D1345) förutsätter att studenten är väl förtrogen med Nadas Unixsystem.

Andra veckans föreläsning behandlar hur en dator ser ut inuti och vilka komponenter en modern dator är uppbyggd av. Sedan gammalt vet vi att kunskap och erfarenhet i att plocka isär och ihop datorer varierar stort mellan studenterna och vill därför betona att (den frivilliga) föreläsningen ges utan krav på förkunskaper och är att betrakta som grundläggande.

Lärare

Kursledare är Joel Brynielsson, joel@nada.kth.se, som sitter i rum 1443 på plan 4 på Nada, Osquars backe 2, telefon 08-790 68 09.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en kursbunt med följande papper och kompendier:

  • Kursprogram (i stort sett denna text)
  • Lydelser till laborationerna
  • Kompendium: Lathund i Unixanvändning på Nada
  • Kompendium: Introduktion till LaTeX
  • Kompendium: Användarhandledning för Maple V
  • Kompendium: Användarhandledning för Matlab
  • Nadas hederskodex

Kursbunten kostar 80 kronor och finns att köpa antingen på Nadas studentexpedition eller hos studenter i datasektionens mottagning som har möjlighet att kvittera ut och sälja kursbuntar till nyantagna studenter.

Schema

På kursens webbsida finns ett grafiskt schema som visar vilka delar av det centrala schemat för Introduktion till datalogi (2D1345) som ingår i datorintroduktionen.

Till labbpassen görs en gruppindelning som baseras på gruppindelningen under mottagningen. Tilldelning av labbtider presenteras i det grafiska schemat på kursens webbsida. Laborationerna görs i salar som rymmer ett visst antal datorer och därför är det viktigt att du labbar då du är schemalagd. Väljer du att labba på någon annans labbtid får du tillgång till dator i mån av plats.

Terminalövningar

Två timmar i veckan har du schemalagd tid i datorsal då du har möjlighet att ställa frågor och redovisa. Under laboration 2 kommer kösystemet SimaManager att läras ut och användas. Innan dess är det handuppräckning som gäller.

Troligen hinner du inte göra allt ditt arbete under labbpassen utan måste även arbeta på egen hand under icke schemalagd tid.Börja gärna labba redan innan det schemalagda labbpasset.

Förutom den schemalagda tiden finns även allmän handledare tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kursregistrering

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin inda04

på någon av Nadas Unixdatorer.

Du bör också ge kommandot

course join inda04 Detta kommando gör tre saker:

  • Du får se eventuella nya meddelanden från kursledaren varje gång du loggar in.
  • Du får kursens användarmiljö, det vill säga alla initieringar som kursledaren tycker att kursdeltagarna bör ha görs vid varje inloggning.
  • Du får en egen kurshemsida.
När du är helt klar med kursen ger du kommandot

course leave inda04

för att återställa allt.

Resultat

När du är inloggad på någon av Nadas Unixdatorer kan du se vilka kursmoment du är godkänd på genom att ge kommandot

res show inda04

Examination

Godkänd labbkurs ger en högskolepoäng med betyget G. Laborationerna skall göras enskilt. Laborationerna är tänkta att redovisas den vecka de är schemalagda. Vid kö prioriteras redovisningar av laborationen som hör till det aktuella laborationstillfället. För att få redovisa din sista laboration måste du först ha kursutvärderat.

Förutom vid de ordinarie laborationstillfällena ges möjlighet till redovisning vid särskilda restredovisningstillfällen. Dessa annonseras på hemsidan och kommer att infalla i omtentaperioden i påsk och i omtentaperioden i augusti 2005. Observera att hela laborationskursen måste genomföras under innevarande läsår. Enstaka godkända laborationer kan ej tillgodoräknas i ny kursomgång eller i annan kurs.

Studenter och lärare förutsätts följa Nadas hederskodex. Den finns i kursbunten och nås via länk från kursens webbsida.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för alla synpunkter på kursen, och då helst under kursens gång så att vi hinner göra ändringar innan det är för sent. Synpunkter lämnas direkt till lärarna eller genom de kursutvärderare som teknologerna själva utser.

En datorstödd kursutvärdering kommer att genomföras i samband med kursens slut. För att försäkra oss om en hög svarsfrekvens kräver vi att du har kursutvärderat innan du redovisar den sista laborationen. Kursutvärderingen ligger sedan till grund för en kursanalys som används för att förbättra framtida kursomgångar.

Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2004-10-18