Nada

Kursanalys för Datorintroduktion för D1, 1 poäng, hösten 2002

Nedan följer en kursanalys av datorintroduktionsdelen i kursen Introduktion till datalogi (2D1345) som är författad av kursledaren Joel Brynielsson. Datorintroduktionen utgör en högskolepoäng, av totalt elva, i kursen. I texten refereras till en enkät gjord med ACE på webben som utformats i samråd med studenterna. Enkäten har fyllts i av 44 personer, av de 168 som varit aktiva på kursen. Det finns en länk till enkätsvaren i slutet av detta dokument. Förutom enkäten till studenterna har en pappersenkät utformats och fyllts i av de många assistenterna som jobbat med kursen. En länk till enkäten finns i slutet av detta dokument.

Kursdata

Kurs:Datorintroduktion för D1, 1 poäng
Examination:Fem stycken laborationer
Kursen genomförd:Period 1, 2002/2003
Föreläsningar:5 timmar
Laborationer:10 timmar
Kurslitteratur:Kursbunt
Antal studenter:168
Kursledare:Joel Brynielsson

Mål

Kursens mål är att ge en introduktion till datoranvändning och vanligt förekommande verktyg med tonvikt på de datormiljöer som används på D-linjen.

Datorintroduktionen är den första delen av kursen Introduktion till datalogi (2D1345). Kursen ger en introduktion till datorsystem och vanligt förekommande verktyg som används på D-linjen. Kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på institutionen för Numerisk analys och datalogi med syfte att ge en så bra introduktion som möjligt till ämnet datalogi.

Sammanfattning av årets kursomgång

Till hösten 2002 gavs nya förutsättningar för att en gång för alla råda bot på problemen med introduktionskursen. Genom att infoga en högskolepoäng datorintroduktion i INDA-kursen ställs höga krav på kursinnehåll och kursgenomförande för både Nada och den nyantagne studenten. Årets kursomgång var således den första i sitt slag och mycket arbete har lagts på att förverkliga ideer med nytt kursmaterial och nya arbetsformer.

Kursen som togs fram enligt de nya förutsättningarna realiserade många nya idéer, där det kanske mest framträdande är att kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på Nada. Studenter deltog i stor utsträckning i framtagandet av labbmaterial och de tre första veckorna anlitades labbhandledare direkt från D-sektionens mottagning som en följd av ett speciellt avtal mellan Datasektionen och Nada.

Nyckeltal

Examinationsgrad 2003-05-05: 90% (152 av 168 aktiva studenter)

8 studenter har inte redovisat något enda moment och har därför inte inräknats som aktiva studenter.

Nytt för i år

Kursen är ny. Även om en del ideer från tidigare år beaktades togs kursen till största del fram från grunden.

Rena nyheter gentemot tidigare år är att kursen utökats med kunskaper om speciella verktyg som t.ex. Maple och LaTeX. En annan nyhet är att vi försökt lära ut grundläggande kunskaper om hur en dator ser ut inuti. Det förra förde med sig att det inte gick att hitta assistenter från D-linjen (de har ju inte lärt sig Maple och LaTeX tidigare) medan det senare momentet måste vidareutvecklas för att bli helt accepterat hos studenterna.

Undervisning

Kursen består av följande fem kursmoment:
  1. Introduktion till Nadas datormiljö
  2. En dators uppbyggnad
  3. World Wide Web
  4. Maple
  5. LaTeX
Varje kursmoment/kursvecka består i sin tur av en entimmes föreläsning och en datorlaboration. Undantaget från detta är kursens andra vecka där laborationen är en fortsättning från första veckan och inte hänger ihop med föreläsningen. Laborationerna görs enskilt och utgör examination på kursen. Examination sker genom muntlig redovisning för assistent i datorsal.

De två första veckorna av kursen syftar till att ge studenten tillräcklig kunskap om Nadas Unixsystem för att skapa en god grund för vidare datalogiundervisning. Den vanliga undervisningen i Introduktion till datalogi (2D1345) startar därför på allvar först vecka 37 och förutsätter då att studenten är väl förtrogen med Nadas Unixsystem.

Examination

Kursen har examinerats löpande med laborationer som redovisats i datorsal.

Min uppfattning är att alternativ examination ligger i tiden. Studenterna jobbar mycket under kursens gång och färre hoppar av vilket denna kurs utgör ett bra exempel på.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av en kursbunt med följande innehåll: Kursbunten finns att köpa på Nadas studentexpedition för 60 kr. Speciellt roligt var det att se att de flesta studenterna (78%) tyckte att laborationslydelserna var bra eller mycket bra och 18% att de var "hyfsade". Laborationslydelserna var helt nyskrivna under stor tidspress och med lite finslipning borde årets laborationslydelser kunna bli riktigt bra.

Överlag fick allting i kursbunten goda vitsord förutom kompendiet "Hur funkar en dator" (uppkopierade utdrag från olika introduktionsböcker) som inte användes alls av 77% av studenterna och fick dåliga vitsord av de få som läste det.

Kursmaterial på engelska

Två utbytesstudenter dök till kursledarens förvåning upp. Det visade sig att kursen tydligen erbjuds till engelskspråkiga studenter. En nedbantad engelsk version av kursmaterialet togs därför hastigt fram. Jobbigt, men nu finns det för framtiden.

Studenternas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (44 svar) gjordes med ACE. Enkäten utformades i samråd med deltagande lärare och assistenter. Fullständigt resultat finns på webben. Här följer en sammanfattning av de svar som inte behandlas på annat ställe i analysen med kommentarer från kursledaren.

Förkunskaper

Kursen är tänkt att kunna genomföras av studenter som helt saknar tidigare kunskaper i att använda en dator. De flesta, 84%, tyckte att detta stämde och endast en person sade sig sakna tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Resultatet är bra, men just denna fråga är viktig för första kursen studenterna stöter på och vi skall därför fortsätta att jobba med att göra kursen tillgänglig för precis alla som börjar på D-linjen.

Svårighetsgrad

Överlag tyckte studenterna att kursen var lätt. Några (3 st.) tyckte att den var ganska svår och ingen att den var mycket svår.

Det är bra att studenterna inte känner att den här kursen är svår.

Arbetsbelastning

De flesta har inte behövt ägna de inledande momenten särskilt mycket tid, vilket var väntat. Det är rimligt att de som redan är datorvana kan åka lite snåskjuts på det. De senare delarna av kursen (Maple och LaTeX) har tagit längre tid för de allra flesta.

Någon enstaka har behövt ägna kursen orimligt mycket tid i proportion till den enda högskolepoäng man får. Min förhoppning är att dessa personer har utnyttjat de förhållandevis stora möjligheter att få hjälp som har erbjudits.

Kurshemsida

Studenterna är nöjda med informationen på kurshemsidan vilket känns bra då jag lagt mycket kraft på att tillhandahålla information där.

Assistenter från datasektionens mottagning

Kommentarerna gällande samarbetet med datasektionens mottagning är mycket positiva. Studenterna ansåg att de var många, lugna och gav mycket tid. Några uttrycker gillande över att få redovisa för någon man redan kände. Andra ser fram emot att själva få vara med och påverka i framtida kurser. En del kommentarer finns med frågor om varför inte tidigare årskurser fått möjligheten att läsa denna kurs.

Övriga kommentarer

Jag tar absolut avstånd från Pinball Dreams på Amigan, men tackar för "visad respekt". Det här var efter min tid och jag rekommenderar istället studenten ifråga att införskaffa en riktig dator i form av en C64:a.

En studentkommentar som jag tagit till mitt hjärta gäller helhetsintrycket av laborationslydelserna(?!):

joel e grymmsnygg

Assistenternas synpunkter och kursledarens kommentarer

En pappersenkät utformades av assistenterna i samråd med kursledaren och besvarades av 17 assistenter. Övergripande är assistenterna mycket nöjda med hur samarbetet har flutit, med många positiva kommentarer om kursen.

Det viktigaste undantaget från de positiva kommentarerna är att två stycken är missnöjda med att de inte i förväg blivit informerade om merarbetet med att arbeta med kursen. Detta får inte hända igen, men borde inte vara ett problem i framtida kursomgångar.

Assistenterna vill ha sina instruktioner tidigare vilket känns rimligt och görbart i framtida kursomgångar (som det var nu blev jag tvungen att skriva ihop det sista natten innan).

Assistenterna utformade en speciell fråga gällande systemet med ifyllningsfrågor som finns med i början av labblydelserna som de sedan besvarade kritiskt gällande frågeställningen (men inte om systemet). Jag har förstått vinken och skall fundera på nya frågeställningar.

Nedan följer andra förbättringsförslag från enkäten som är värda att beakta:

tar-gzippa filer borde finnas med.
touch-kommandot överflödigt
tin överflödigt

Verkligt kursinnehåll

Kursen har innehållit grundläggande kunskaper om Nadas datormiljö, en dators uppbyggnad, hemsideproduktion, Maple och LaTeX.

Planerade förändringar till kommande år

Både kursledaren och datasektionens mottagning är nöjda med genomförandet och vill i kommande kursomgång fokusera på att finslipa snarare än att förändra. Följande mindre förändringar är identifierade:

Bilaga: Enkätsvar - studentenkät

Bilaga: Assistentenkät

Bilaga: Kursprogram

^ Upp till kursens webbsida.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>