Kursanalys för 2D1345, Introduktion till datalogi, 2004-2005

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2004-2005
Poängantal: 11
Examination: inlämningsuppgifter och lappskrivning
Föreläsningar: 48 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Övningsassistenter: Johanna Albinsson/Jon Larsson, Douglas Wikström, Mattias Castegren, Leo Giertz, Fredrik Zetterman, Jevgenij Tsoi, Fredrik Edin, Sam Mottaghi.
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 163

Kurslitteratur

Avklarade moment

Godkända:105 (2005-06-06)

Prestationsgrad

Prestations- och examinationsgrad: 63%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 72%

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen har genomgått stora förändringar med ny kursledare, nya kursböcker och ny programutvecklingsmiljö. En mer detaljerad beskrivning finns på kursens webbplats.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursen avslutades med en webbaserad kursutvärdering som besvarades av 51 personer. Här är resultatet.
 1. Tyckte du att kursen var intressant och meningsfull?

  1. 67% (34 st) Ja, mycket.
  2. 29% (15 st) Ja.
  3. 4% (2 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 2. Upplevde du kursen som lätt eller svår?

  1. 6% (3 st) Mycket lätt.
  2. 6% (3 st) Lätt.
  3. 61% (31 st) Medel.
  4. 24% (12 st) Ganska svår.
  5. 4% (2 st) Mycket svår.


 3. Vad tycker du om kursboken Objects first with Java?

  1. 39% (20 st) Mycket bra.
  2. 37% (19 st) Bra.
  3. 20% (10 st) Hyfsad.
  4. 4% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om programmeringsboken:

  Kommentarerna var mycket positiva. Några var missnöjda med det höga priset och några fann boken alltför grundläggande.


 4. Vad tycker du om kursboken The Design and Analysis of Algorithms?

  1. 12% (6 st) Mycket bra.
  2. 27% (14 st) Bra.
  3. 35% (18 st) Hyfsat.
  4. 18% (9 st) Mindre bra.
  5. 8% (4 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om algoritmboken:

  Här var kommentarerna mycket varierande. Det höga priset nämndes flera gånger. Flera fann boken svårläst och det ovanliga upplägget med kapitel som behandlar olika algoritmdesignmetoder kritiserades av många. Uppgifterna upplevdes också som otydliga och svåra att förstå.


 5. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 10% (5 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (4 st) 20-40%.
  3. 16% (8 st) 40-60%.
  4. 10% (5 st) 60-80%.
  5. 57% (29 st) Mer än 80%.


 6. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 12% (6 st) Mycket bra.
  2. 65% (33 st) Bra.
  3. 16% (8 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Kommentarerna var mycket blandade. Några önskade sig mera detaljerade genomgångar medan andra villa ha mera översikt. Jag tror att detta beror på de stora skillnaderna i förkunskaper och mognad hos kursdeltagarna.


 7. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 4% (2 st) Ja, alltid.
  2. 14% (7 st) Ofta.
  3. 31% (16 st) Ibland.
  4. 25% (13 st) Sällan.
  5. 24% (12 st) Aldrig.


 8. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 47% (24 st) Mycket bra.
  2. 39% (20 st) Bra.
  3. 10% (5 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Samtliga övningsassistener fick mycket beröm. Många upplevde att olika assistenter var olika hårda i sin bedömning av hemuppgifterna.


 9. Får du den hjälp du behöver av assistenterna i labbsalarna (är de kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 25% (13 st) Javisst.
  2. 33% (17 st) Javars.
  3. 18% (9 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 14% (7 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  Tyvärr saknades ett svarsalternativ för "Har ej deltagit". Svaret "Aldrig" bör alltså tolkas som att man inte utnyttjat kursens labbtillfällen. I huvudsak har man varit nöjd men många påpekar att assisterna är olika bra på att förklara och hjälpa till.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt slutprojektet?

  1. 20% (10 st) Mindre än 50 tim.
  2. 31% (16 st) 50-70 tim.
  3. 22% (11 st) 70-90 tim.
  4. 10% (5 st) 90-110 tim.
  5. 16% (8 st) Mer än 110 tim.

  Ev. synpunkter på projektet. Tycker du att du har fått tillräckligt med riktlinjer om hur du skall gå tillväga med rapportskrivandet? Har din övningsledare gett bra respons om projektet under utvecklingen?

  Många påpekade att man inte gått igenom grafik trots att detta krävdes i uppgiften. Jag hade alltså inte varit tillräckligt tydlig med att förklara att detta var avsiktligt. Många talar om bristande tid och anser att projektet borde ha pågått under flera veckor. Jag har alltså inte lyckats förklara för alla att tidsplaneringen är gruppens ansvar och en del av uppgiften. Flera önskade sig bättre respons på inlämningsuppgifterna. Någon påpekade att det var tur att man hade erfarenhet av rapportskrivande från kommunikationskursen. Nåja, snarare planering än tur!


 11. Hur stor del av din totala studietid under höstterminen har du ägnat åt den här kursen?

  1. 14% (7 st) Mindre än 20%.
  2. 25% (13 st) 20-40%.
  3. 37% (19 st) 40-60%.
  4. 22% (11 st) 60-80%.
  5. 0% (0 st) Mer än 80%.


 12. Hur stor del av din totala studietid under vårterminen har du ägnat åt den här kursen?

  1. 6% (3 st) Mindre än 20%.
  2. 31% (16 st) 20-40%.
  3. 37% (19 st) 40-60%.
  4. 24% (12 st) 60-80%.
  5. 2% (1 st) Mer än 80%.


 13. Kursen är på 11p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 88% (45 st) Lagom med 11p.
  2. 8% (4 st) Borde vara mer.
  3. 4% (2 st) Borde vara mindre.


 14. Förslag till förbättringar av kursen:

  Här är några av de kommentarer som jag fann användbara. Jämnare nivå på uppgifterna. Mer om GUI. Bättre kontakt med kursledaren. Bättre schemaläggning av labbarna. Policy på att hemuppgifterna ska vara rättade och inrapporterade inom en vecka. Samma krav på hemuppgifterna från samtliga övningsassistenter. Alternativa hemuppgifter för mera erfarna programmerare. Bättre stöd för nybörjare i programmering. Även gå igenom andra programspråk och programmeringsmiljöer. Bättre feedback på projektet. Bättre information om möjligheten att komplettera missade uppgifter.

Planerade förändringar

Jag har fått extra medel för utbildning av kursassister som jag kommer att anänvda för att ha en schemalagd veckoträff med assisterna. I övrigt blir det enbart smärre justeringar och jag kommer att behålla kurslitteraturen ytterligare ett år. På sikt räknar jag med att hitta en bättre bok för algoritmdelen.

Sidansvarig: Stefan Nilsson
Senast ändrad 6 juni 2005