Grudat 2004-02-09 Kurs forel [NADA, KTH]

Nada

Föreläsning 11 - Datakomprimering, grafalgoritmer.

Komprimering

Komprimering innebär att man använder någon metod för att minska storleken på en fil. Vi skiljer mellan förlustfri komprimering (non-lossy compression) där det går att dekomprimera för att få tillbaka filen i ursprungligt skick och förstörande komprimering (lossy compression) där man tar bort data. Att det går att komprimera utan att förstöra en fil beror på att filer oftast har redundans, dvs de innehåller mer än nödvändigt.

Varför behövs komprimering?

Följdlängdskodning - RLE

I följdlängdskodning, förkortat RLE (Run-Length-Encoding), utnyttjar man att en följd av likadana tecken kan lagras med antal istället för att skrivas ut.

ÅÅÅÅH! JAAAAAAA! AAAAAAAAAAAAH.

Vi ersätter följderna av Å och A med antalet följt av det upprepade tecknet:

4ÅH! J7A! 12AH.
Men om grundtexten innehåller siffror blir det svårtolkat. Därför väljer vi ett bryttecken, t ex §, som vi är säkra på inte kommer att förekomma i texten.

§4ÅH! J§7A! §12AH.

Algoritmen blir enkel, men tyvärr inte så användbar för textkomprimering eftersom de flesta texter inte innehåller längre följder av samma tecken.

Huffmankodning

Om vi vet hur vanliga olika tecken är i texten kan vi ställa upp en tabell där vi för varje tecken kan ange sannolikheten för att ett visst tecken ska dyka upp. I David A. Huffmans metod kodar man varje tecken med ett binärt tal, där vanligare tecken får kortare koder. Algoritmen som beräknar vilket tecken som ska få vilken binär kod går ut på att man ritar upp ett binärt träd, där varje tecken ses som ett löv. Sedan numrerar man trädets grenar med 0 och 1 och följer trädet från roten ut till varje löv för att se koderna.
 1. Sortera tecknen som ska kodas i stigande sannolikhetsordning.
 2. Rita grenar från de två tecken som har lägst sannolikhet och låtsas att vi har ett nytt tecken med sannolikhet som är summan av deras sannolikheter. Numrera ena grenen med 0 och andra med 1.
 3. Upprepa punkt 2 tills alla tecken kommit med. Roten bör få sannolikhet 1.
 4. Börja från roten och följ grenarna ut till ett löv. Samla nollor och ettor på vägen - dessa ger koden för lövets tecken.

Vi illustrerar algoritmen med ett exempel. En genomgång av skräcklitteraturen ger en fördelning enligt följande tabell:

Huffmankod Tecken Sannolikhet
  G 0.05
  R 0.05
  ! 0.1
  . 0.15
  A 0.15
  H 0.2
  I 0.3

Texten

HAHA!IIIIIIH!AHRG...

skulle alltså kodas som (mellanrummen gör det tydligare men finns inte i koden)

01 101 01 101 001 11 11 11 11 11 11 01 001 101 01 0001 0000 100 100 100
Huffmankodning är en statistisk metod. Morsealfabetet tar också hänsyn till statistiken med korta koder för vanliga bokstäver, men Morse var mindre smart än Huffman och kräver mellanrum mellan tecknen.

Lempel-Ziv

Bokstaven e är i särklass vanligast i engelsk text, men alla texter följer inte statistiken. Här följer ett utdrag ur romanen Gadsby av Ernest Vincent Wright (1872-1939).

IF YOUTH, THROUGHOUT all history, had had a champion to stand up for it; to show a doubting world that a child can think; and, possibly, do it practically; you wouldn't constantly run across folks today who claim that ''a child don't know anything.'' A child's brain starts functioning at birth; and has, amongst its many infant convolutions, thousands of dormant atoms, into which God has put a mystic possibility for noticing an adult's act, and figuring out its purport.

Jacob Ziv och Abraham Lempel har uppfunnit en förutsättningslös metod som anpassar sig till indata. Principen är att man går igenom filen och bygger en ordlista som används för kodningen. Lempel-Ziv finns i ett otal olika varianter: LZ77, LZSS, LZFG, LZW, LZMW, LZAP, LZY, LZP, osv. Så här fungerar LZW (en variant gjord av T. Welch):

Stoppa först in alla bokstäver och tecken i tabellen table och läs in första tecknet från filen i strängen s.

table = range(500)
for i in range(256):
  table[i] = chr(i)
i=255
s=""
for tkn in file("Gadsby").read():
  if s+tkn in table:
    s = s+tkn
  else:
    print table.index(s)
    i+=1
    table[i] = s+tkn
    s = tkn
print table.index(s)
Man behöver inte skicka med tabellen eftersom den bygger upp sej själv under avkodningen! LZ-komprimering används i många komprimeringsprogram, t ex compress, Zip, WinZip och GZip (här i kombination med Huffmankodning). Det har förekommit flera patentstrider. LZW patenterades för ca 20 år sedan och patentet för USA gick ut 20 juni 2003, flera andra länder får vänta till 2004.

Komprimering av bilder

Bilder tar plats. Det är vanligt att varje bildpunkt (pixel) i en färgbild representeras med ett 24-bitars binärt tal (vilket ger oss åtta bitar för vardera rött, grönt resp blått). Då tar en färgbild 100x100 pixlar 24000 bitar, dvs 24 kB och en bild som täcker en 600x800-skärm tar 11.5 MB. Metoderna ovan går att använda för att komprimera bilder. Men här kan vi också använda förstörande komprimering för att ta bort information som ögat ändå inte ser.
En tråkig föreläsning Elon som bebis GIF (Graphics Interchange Format) är ett filformat för bilder där man använder en variant av LZW för att komprimera. GIF lämpar sig bäst för linjeteckningar och diagram, alltså svarta streck på vit bakgrund.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) är bättre för foton och andra bilder där närliggande pixlar har liknande färger. Färgbilder delas upp i en belysningsdel och en färgdel, där färgdelen komprimeras med förstörande komprimering eftersom ögat är mindre känsligt för färgförändringar. Sen används en kombination av RLE och Huffmankodning för att koda grupper av pixlar.


GIF, 106x141 bildpunkter, 14 kB. JPEG, 178x199 bildpunkter, gråskala, 12 kB.

Komprimering av ljud

Digital lagring av ljud innebär automatiskt en komprimering eftersom vi samplar en analog ljudkurva i ett ändligt antal punkter. Vidare komprimering av digitala ljudfiler kan göras med RLE eller Huffmankodning. Däremot fungerar inte LZ-metoderna särskilt bra, eftersom de bygger på att man hittar upprepningar. Och även om t ex ett musikstycke upprepar sig är det osannolikt att samma upprepningar skulle återfinnas i ljudfilen efter samplingen.
När det gäller ljud kan man också använda förstörande metoder Två exempel på sådana är tystnadskomprimering där man ersätter mycket svaga ljud med tystnad och companding där man minskar ordlängden för varje ljudpunkt (t ex från 16 till 12 bitar).

MP-3 (MPEG Audio Layer-3 encoding) använder en kombination av tekniker där man utnyttjar en modell av den mänskliga hörseln samt Huffmankodning.

Felkorrektion

Vill man gardera sig mot fel kan man lägga till redundans (motsatsen till komprimering). Det finns flera olika sätt att göra det på:

Entropi

Hur mycket kan man komprimera utan att förlora information?
Om det var möjligt att komprimera hur mycket som helst skulle vi kunna få ner varje fil till en bit, men det kan vi uppenbarligen inte. Det finns alltså en undre gräns för hur kompakt man kan få en fil. Om man känner till sannolikheten för varje tecken som ska kodas (som i skräckexemplet ovan) kan man beräkna entropin som ger en undre gräns för medellängden hos en kod.

Anta att vi har en teckenmängd m1, m2,...,mn (t ex alfabetet) och att sannolikheten för att tecknet mi ska förekomma är P(mi).
Då är L(mi)=-log(P(mi)) minimilängden för en kod för tecknet mi och


Lmedel = P(m1)*L(m1) + ... + P(mn)*L(mn)

medellängden för koderna (entropin).

Grafer

Internet består av noder av vilka en del är förbundna med varandra. Det matematiska begreppet graf är en mängd V vars element kallas noder eller hörn (eng. vertices) och en mängd E vars element kallas kanter (eng. edges) och där varje kant förbinder ett hörn med ett annat hörn. Det är en mycket allmän struktur med massor av praktiska tillämpningar. Ibland har kanterna vikter (oftast ickenegativa tal) och ibland har kanterna riktning (ritas som pilar).

Vanliga grafegenskaper är sammanhängande och acyklisk. En oriktad graf som både är sammanhängade och acyklisk är ett träd. Varje sammanhängande graf har ett spännande träd som man får genom att ta bort vissa kanter.

Kortaste vägen från en nod till en annan i en viktad graf kan man bestämma med Dijkstras algoritm. Betrakta startnoden som stamfar i ett problemträd och låt grannoderna vara söner etc. Vi gör en bästaförstsökning där godhetstalet är totalavståndet från startnoden. Då får vi ut noderna i avståndsordning. Om en nod dyker upp en andra gång är det bara att kasta den.

För billigaste spännande träd finns två likvärda algoritmer. Båda börjar med den billigaste kanten - den måste vara med i trädet.

Kruskal fortsätter sedan med att lägga till den näst billigaste kanten etc, dock tar man inte med en kant som skulle ha bildat en cykel. Under uppbyggnaden är kantmängden osammanhängande, men till slut har man fått fram det sökta trädet. Det är den snåla rikspolitikerns algoritm.

Prim fortsätter i stället med att lägga till den billigaste kant som tillsammans med dom kanter man redan valt ut bildar ett träd. Det är kommunalpampens algoritm - i varje steg når han ytterligare en ort.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 januari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>