Grudat 2004-02-02 Kurs forel [NADA, KTH]

Nada

Föreläsning 10 - Automater, textsökning

Automater

En portkodsautomat med nio knappar kan se ut så här:
A B C
D E F
G H I
Anta att den rätta knappföljden är DEG. Då har automaten fyra olika tillstånd:
 1. Starttillstånd.
 2. Knapptryckning D har just gjorts.
 3. Knapptryckningarna DE har just gjorts.
 4. Knapptryckningarna DEG har just gjorts. Låset öppnas.
När automaten är i ett visst tillstånd och en viss knapp trycks ner övergår den i ett nytt tillstånd, och det kan beskrivas med en övergångsmatris:

  A B C D E F G H
1 1 1 1 2 1 1 1 1    Exempel: Om automaten är i tillstånd 3
2 1 1 1 2 3 1 1 1    och knapp D trycks ner övergår den till
3 1 1 1 2 1 1 4 1    tillstånd 2

Man kan också rita en graf med fyra noder (som representerar tillstånden) och en massa bokstavsmärkta pilar (som visar vilka övergångar som finns).
Här är några fler exempel på vad automater kan användas till:

Textsökning

Samma automat kan användas för textsökning, till exempel för att söka efter GUD i bibeln. Bokstav efter bokstav läses och automaten övergår i olika tillstånd. När fjärde tillståndet uppnås har man funnit GUD. Datalogins fader, Donald Knuth, uppfann en enkel metod att konstruera och beskriva automaten. En Knuth-automat har bara en framåtpil och en bakåtpil från varje tillstånd. Så här blir den:
Bilden kan inte visas
Ett nolltillstånd har skjutits in längst till vänster. Automaten startar emellertid i tillstånd 1, som har ett G i noden. Den tjuvtittar på första bokstaven i bibeln, och om det är ett G läser den G-et och går till höger. Annars följer den bakåtpilen utan att glufsa bokstaven. I nolltillståndet glufsar den alltid en bokstav och går till höger. Koden blir i princip så här, om vi först antar att bokstäverna lästs in i en kö:
i=1 # starttillståndet
while i<4:
 if i==0 or q.peek()==gud[i]): 
   i=i+1
   q.get()
 else: i=next[i];
}
Här är gud[i] i-te bokstaven i det sökta ordet och next[i] det tillstånd man backar till från tillstånd i. Nextvektorn (bakåtpilarna) i vårt exempel blir
 i next[i]
 1   0
 2   1
 3   1
Om vi i stället söker efter ADAM i bibeln blir Knuth-automaten så här:
Bilden kan inte visas
Nextvektorn för ADAM blir alltså den här:
 i next[i]
 1   0
 2   1
 3   0
 4   2
För GUD gick bakåtpilen från tillstånd 3 till tillstånd 1, men här vore meningslöst att två gånger i rad kolla om bokstaven är A. Bakåtpilen från tillstånd 4 till tillstånd 2 kräver också en förklaring. Om vi har sett ADA och nästa bokstav inte är ett M kan vi i alla fall hoppas att det A vi just sett ska vara början på ADAM. Därför backar vi till tillstånd 2 och undersöker om det möjligen kommer ett D. Reglerna för hur nextvektorn bildas kan sammanfattas så här: Kom ihåg att next-vektorn bara behövs när det kommer ett dåligt tecken.

Reglerna kan programmeras i några få satser och ger då den algoritm för textsökning som uppkallats efter Knuth, Morris och Pratt: KMP-automat.
Om den sträng vi söker efter är m tecken lång och texten vi söker i är n tecken lång kräver KMP-sökning aldrig mer än n+m teckenjämförelser och är alltså O(n+m). Metoden går igenom texten tecken för tecken - man kan alltså läsa ett tecken i taget t ex från en fil vilket är praktiskt om texten är stor.

Boyer-Moore

Då hela texten finns i en vektor kan man istället använda Boyer-Moores metod. Den börjar med att försöka matcha sista tecknet i söksträngen, som är m tecken lång. Om motsvarande tecken i texten inte alls förekommer i söksträngen hoppar den fram m steg, annars flyttar den fram så att tecknet i texten passar ihop med sista förekomsten i söksträngen.
Exempel: Vi söker efter GUD i bibeln och kollar bara vart tredje tecken. Så länge det inte är G, U eller D kan vi hoppa vidare.
FÖRSTA MOSEBOKEN 1 I BEGYNNELSEN SKAPADE GUD HIMMEL OCH JORD...
 R A O B E 1 _ G (äntligen träff - då får vi jämföra närmare)
            GY (tyvärr inget U, så hoppa vidare)
             N S _ A D (träff, jämför närmare)
                   AD (tyvärr inget U, hoppa vidare)
                     G (träff, jämför närmare)
                     GUD (succé!)
Boyer-Moore är O(n+m) i värsta fallet, men ca n/m steg om texten vi söker i består av många fler tecken än dom som ingår i söksträngen, så att vi oftast kan hoppa fram m steg.
När du skriver Ctrl-S för att söka efter en sträng i Emacs är det Boyer-Moore som används.

Rabin-Karp

Beräknar en hashfunktion för söksträngen och jämför med hashfunktionen beräknad för alla avsnitt av längden m i texten. Med javas hashCode() % 17 får vi hash(TILDA)=6
hash(MEN M)=8
 hash(EN MI)=9
 hash(N MIL)=3
  hash( MILD)=7
  hash(MILDA)=0
   hash(ILDA )=9
   hash(LDA M)=7
    hash(DA MA)=16
    hash(A MAT)=2
     hash( MATI)=1
     hash(MATIL)=12
      hash(ATILD)=9
      hash(TILDA)=6
För att snabba upp beräkningarna använder man hela tiden förra hashvärdet. Komplexiteten blir
O(nm) i värsta fallet, men i praktiken bara O(n+m).
Man kan läsa mer om algoritmer för textbehandling i kursen 2D1378, Text- och bildbehandling.

Sökning på webben

När man använder en sökmotor, t ex Google, för att hitta webbsidor som innehåller ett visst ord skulle alla ovanstående metoder bli för tidsödande. Där slår man istället upp ordet i ett index som skapats i förväg. Hur det fungerar kan man läsa mer om i kursen 2D1418, Språkteknologi.

Reguljära uttryck

Om man t ex skulle vilja söka efter lab1, Lab2, eller labb3 så kan man använda ett reguljärt uttryck för att beskriva söksträngen. Ett reguljärt uttryck består av tecken och metatecken som tillsammans utgör ett sökmönster.

Metatecken (t ex * och +) har särskild innebörd. Här följer några regler:

Det reguljära uttrycket [Ll]abb?[1-7] kan användas för att hitta alla labbvarianter vi eftersökte ovan.

Pythonmodulen re har funktionalitet för reguljära uttryck. Exempel:

  import re
  pattern="[Ll]abb?[1-7]"
  sometext="Lab5, labb 6, labb7 och lab8"
  print re.findall(pattern,sometext)
  # Utskriften blir ['Lab5', 'labb7']
Bakom kulisserna i re-modulen skapas automater som kan kontrollera om indata matchar det givna uttrycket. Tycker du att det här låter intressant? Läs mer i kursen 2D1373, Artificiella språk och syntaxanalys.

Modellering av grafiska gränssnitt

Många problem kan modelleras med automater. Objektorienterad programmering lämpar sig väl för att implementera tillstånden.

Exempel:
I många grafiska gränssnitt kan man markera text genom att trycka ner musknappen och hålla den nedtryckt medan man drar musen över texten. Det här kan vi se som en automat med ett normaltillstånd och ett markeringstillstånd, där musknappstryck/släpp ger övergång mellan tillstånden.

Objektmodellering och tillståndsprogrammering kan man läsa mer om i kursen 2D1385, Programutvecklingsteknik.