Grudat 2004-01-19 Kurs forel [NADA, KTH]

Nada

Föreläsning 8: Sortering

Sortering är en av dom vanligaste uppgifterna för ett program. Här följer en beskrivning av några sorteringsalgoritmer.

Urvalssortering (Selection sort)

Vi tänker oss att vi ska sortera en vektor med N tal. Totalt krävs N(N-1)/2 jämförelser och N-1 byten, helt oberoende av hur pass osorterad vektorn är från början. Tiden är alltså i stort sett proportionell mot kvadraten på N. Man säger att komplexiteten är O(N2).

Bubbelsortering (Bubble sort)

En något smartare metod än urvalssortering är denna: Totalt krävs i värsta fall N(N-1)/2 jämförelser och lika många byten. Men om vektorn är nästan sorterad från början räcker det med några få genomgångar, och då blir bubbel snabbare är urval.

Insättningssortering (Insertion sort)

Denna metod känns särskilt naturlig om man hämtar talen ett efter ett från en fil och sorterar in dom i en vektor. Insättning fungerar också om talen finns i vektorn från början. Efter k insättningar är vektorsegmentet v[1]...v[k] ordnat och v[k+1] är det nya talet som ska sättas in.

Komplexiteten är i allmänhet O(N2) men för att sortera in ett nytt värde i en redan sorterad vektor är insättning den snabbaste algoritmen.

"Insättningssortering av vektorn a"

# Först finns bara a[0], sedan insätts a[1], sedan a[2] osv.
# Om a[j] som sätts in bör ligga på plats a[i] måste alla
# mellanliggande element a[i]...a[j-1] puttas ett steg.

for j in range(1,len(a)):
  aj=a[j]
  i=j
  while i>0 and aj<a[i-1]:
    a[i]=a[i-1]
    i=i-1
  a[i]=aj

Shellsort

Insättningssortering byter bara plats på intilliggande element. Om t ex det minsta värdet ligger sist kommer det att ta N steg innan det hamnat på rätt plats. Shellsort är en förbättring av insättningssortering där man byter plats på element som ligger längre ifrån varann.

Idén är att man sorterar vart h:te element för en serie minskande h-värden (som måste avslutas med h=1).

"Shellsort av vektorn a"

# Jämför med insättningssortering!
h = len(a)//2 
while h>0: 
  for j in range(h,len(a)):
    aj = a[j]
    i = j
    while i>0 and aj<a[i-h]:
      a[i] = a[i-h]
      i=i-h
    a[i]=aj
  if h==2: h=1
  else: h=int(h/2.2)

Damerna först

Den enklaste sorteringsuppgiften är att sortera om en personarray med damerna först och den smarta algoritmen kallas damerna-först-sortering.
 1. Sätt ett pekfinger i var ände av arrayen!
 2. Rör fingrarna mot varandra tills vänstra fingret fastnat på en herre och högra fingret på en dam!
 3. Låt damen och herren byta plats!
 4. Upprepa från 2 tills fingrarna korsats!
Idén kan utvecklas till Quicksort, som är den snabbaste av alla sorteringsalgoritmer.

Quicksort

Damerna-först-algoritmen med två pekfingrar används i Quicksort. Först bestämmer man vilka (små) nyckelvärden som ska kallas damer. Resten kallas herrar och så utför man algoritmen. Vektorn delas alltså i två segment, det första med små värden, det andra med stora värden. Nu behöver man bara sortera segmenten var för sej. Det här är en rekursiv tanke!

Komplexiteten blir i allmänhet O(N log N). Det beror på att man kan dela vektorn på mitten log N gånger. Exakt hur snabb den är beror på hur man avgör vilka värden som ska vara damer. Ofta tar man det första talet i vektorn och utnämner det och alla mindre tal till damer. Då blir Quicksort mycket långsam för redan nästan sorterade vektorer! Det bästa är att ta ut tre tal - det första, det sista och något i mitten - och låta det mellersta värdet bestämma vad som är damer. Det kallas median-of-three. Man kan visa att komplexiteten då blir 1.4 N log N i genomsnitt.

Samsortering (Mergesort)

Om man har flera sorterade småfiler är det lätt att samsortera dom till en fil. Det här kan man också göra med en vektor om man har extrautrymme för att kopiera den till två andra hälften så långa vektorer. Det här ger en rekursiv tanke! Komplexiteten blir O(N log N), lika snabb som quicksort men kräver extra minnesutrymme. Om första halvan av vektorn a ska samsorteras med andra halvan kopierar man först över allting till hjälpvektorn b och sorterar sedan tillbaka från b till a. Detta förfarande kallas merge och programmeras lämpligen som en egen metod.
def mergesort(a,left,right):
  if left+1<right:
    center = (left + right)//2
    mergesort(a,left,center)
    mergesort(a,center,right)
    merge(a,left,center,right)

def merge(a,left,center,right):
  b[left:right]=a[left:right]
  i=left
  j=center
  k=left
  while i<center and j<right:
    if b[i]<b[j]:
      a[k]=b[i]
      i=i+1
    else:
      a[k]=b[j]
      j=j+1
    k=k+1
  if i==center:
    while j<right:
      a[k]=b[j]
      j=j+1
      k=k+1
  else:
    while i<center:
      a[k]=b[i]
      i=i+1
      k=k+1

Distributionsräkning (Distribution count)

Om man vet att det bara finns ett litet antal nyckelvärden, till exempel 100 olika, är distributionsräkning oslagbart snabbt. Det kräver att talen som sorteras in i vektorn hämtas från en annan vektor eller fil. Komplexiteten blir O(N).

Heapsort

Om man stoppar in N tal i en trappa och sedan hämtar ut dom ett efter ett får man dom sorterade. Komplexiteten för denna heapsort blir O(N log N), alltså av lika god storleksordning som quicksort. Visserligen är quicksort lite snabbare, men heapsort har inte quicksorts dåliga värstafallsbeteende. och så kan ju en heap användas till andra saker än sortering också.
"Heapsort av orden på en fil"

 heap = Heap(16)        
 for ord in open("bibel.txt").read().split():
   heap.put(ord,ord)
 while not heap.isempty():
   print heap.get()  


Radixsortering

Kallas också hålkortssortering av oss som var med på hålkortsmaskinernas tid. Passar bäst när alla nycklar har samma längd, som tiosiffriga personnummer. Först sorteras korten i tio buntar efter sista siffran. Sen lägger man ihop buntarna och gör en ny sortering efter näst sista siffran etc. Till slut är faktiskt alla korten ordnade och det efter bara O(N) jämförelser, nämligen kN, där k är antalet siffror.

Nu är det ju inte frågan om hålkortsbuntar längre utan snarare om vektorer i minnet. Sorteringen kan då göras med distributionsräkning, eftersom det i varje sortering bara finns tio olika nyckelvärden.

Det går lika bra att sortera strängar, enda skillnaden är att det finns tjugonio nyckelvärden i varje sortering. En sträng kan ju uppfattas som ett tal skrivet med basen 29 och siffrorna A-Ö. Radix betyder just bas i ett talsystem.

Sortering av större mängder data

Alla metoderna ovan förutsätter att de data som ska sorteras kan lagras i primärminnet. Om så inte är fallet får man ta till extern sortering men det ingår inte i den här kursen.
Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 januari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>