Grudat 2004-11-17 Kurs forel [NADA, KTH]

Nada

Föreläsning 9: Hashning, skipplistor

Idén med hashning

Binärsökning i en ordnad vektor går visserligen snabbt, men sökning i en hashtabell är oöverträffat snabbt. Och ändå är tabellen helt oordnad (hash betyder ju hackmat, röra). Låt oss säga att vi söker efter Lyckan i en hashtabell av längd 10000. Då räknar vi först fram hashfunktionen för ordet Lyckan och det ger detta resultat.
  hash("Lyckan") -> 1076540772
Hashvärdets rest vid division med 10000 beräknas nu
  1076540772 % 10000 -> 772
och när vi kollar hashtabellens index 772 hittar vi Lyckan just där!

Hur kan detta vara möjligt? Ja, det är inte så konstigt egentligen. När Lyckan skulle läggas in i hashtabellen gjordes samma beräkning och det är därför hon lagts in just på 772. Hur hashfunktionen räknar fram sitt stora tal spelar just ingen roll. Huvudsaken är att det går fort, så att inte den tid man vinner på inbesparade jämförelser äts upp av beräkningstiden för hashfunktionen.

Komplexiteten för sökning

Linjär sökning i en oordnad vektor av längd N tar i genomsnitt N/2 jämförelser, binär sökning i en ordnad vektor log N men hashning går direkt på målet och kräver bara drygt en jämförelse. Varför drygt? Det beror på att man aldrig helt kan undvika krockar, där två olika namn hamnar på samma index.

Dimensionering av hashtabellen

Ju större hashtabell man har, desto mindre blir risken för krockar. En tumregel är att man bör ha femtio procents luft i vektorn. Då kommer krockarna att bli få. En annan regel är att tabellstorleken bör vara ett primtal. Då minskar också krockrisken, som vi ska se nedan.

Hashfunktionen

Oftast gäller det först att räkna om en string till ett stort tal. Datorn gör ingen skillnad på en bokstav och dess nummer i ASCII-alfabetet, därför kan ABC uppfattas som 656667. Det man då gör är att multiplicera den första bokstaven med 10000, den andra med 100, den tredje med 1 och slutligen addera talen. På liknande sätt gör metoden hash(key) men den använder 32 i stället för 100. För en binär dator är det nämligen mycket enklare att multiplicera med 32 än med 100:
def hash():       # Returns a hashcode for this string, computed as 
 result = 0      # s[0]*32^(n-1) + s[1]*32^(n-2) + ... + s[n-1]
 for c in s:      # where n is the length of the string, and ^ indicates exponentiation. 
  result = result*32 + ord(c)
 return result     # When the number becomes too big to fit in an integer
Om man vill söka på datum eller personnummer kan man använda det som stort heltal utan särskild hashfunktion. Exempel: sexsiffriga datum kan hashas in i hashvektorn med 031202 % size. En olämplig storlek är 10000, ty 031202 % 10000 --> 1202 och vi ser att endast 366 av de 10 000 platserna kommer att utnyttjas. Det säkraste sättet att undvika sådan snedfördelning är att byta 10000 mot ett närliggande primtal, till exempel 10007. Det visar sej nämligen att primtalsstorlek ger bäst spridning.

Krockhantering

Det naturliga är att lägga alla namn som hashar till ett visst index som en länkad krocklista. Om man har femtio procents luft i sin vektor blir krocklistorna i regel mycket korta. Krocklistorna bör behandlas som stackarna, och hashtabellen innehåller då bara topp-pekarna till stackarna.

Den andra idén är att vid krock lägga posten på första lediga plats. En nackdel blir att man sedan inte enkelt kan ta bort poster utan att förstöra hela systemet. En fördel är att man slipper alla pekare. En annan nackdel är att om det börjat klumpa ihop sej någonstans har klumpen en benägenhet att växa. I stället för att leta lediga platser som ligger tätt ihop kan man därför göra större hopp. Hopplängden bör då variera och kan till exempel räknas fram med en annan hashfunktion. Det kallas för dubbelhashning.

Klassen Hashtable

Hashtable är en utmärkt och lättskött klass med två anrop, put och get. Första parametern till put är söknyckeln, till exempel personens namn. Andra parametern är ett objekt med alla tänkbara data om personen. Metoden get har söknyckeln som indata och returnerar dataobjektet om nyckeln finns i hashvektorn, annars skapas ett särfall.
 from hashtable import Hashtable
 table = Hashtable()	
 table.put("one", 1)
 table.put("two", 2)
 table.put("three", 3)
 n=table.get("two")     # Nu blir n=2
Om det är risk att nyckeln inte finns skriver man så här:
 while True:
  word=raw_input("Ett engelskt räkneord:")
   try:
    print table.get(word)
   except Exception:
    print "Tyvärr okänt, försök igen!"
Klassen Hashtable finns inte inbyggd i Python. Vill man ha den får man programmera den själv och i så fall bör man förse den med ett par anrop till.
class Node:       # På varje plats i tabellen finns en stack
  key=""        # av såna här noder.
  value=None
  next=None

class Hashtable:
  size=17
  table=[None]*17
  def setsize(self,n):
    - - -
  def getsize(self):
    print self.size
  def has_key(self,key):
    i=hash(key) % self.size
	p=self.table[i]
	while p!=None:
	  if p.key==key: return True
	  p=p.next
    return False
  def put(self,key,value):
    - - -
  def get(self,key):
    - - -
    raise Exception,key+" finns inte"

Pythons dictionaries

Men man kan i stället använda Pythons inbyggda dictionaries; det är nämligen hashtabeller som bygger ut sej själv vid behov. Då kan man också indexera med hakparenteser i stället för att skriva put och get.
 tal={}        # Tomt lexikon skapas
 tal["one"] = 1
 tal["two"] = 2
 tal["three"]=3
 n=tal["two"]     # Nu blir n=2
Anropet tal.has_key("två") fungerar som förut och om man skriver tal["två"] uppstår ett särfall.

Användningsaspekter

I nästan alla sammanhang där snabb sökning krävs är det hashtabeller som används. Krockar hanteras bäst med länkade listor, men i vissa programspråk är det svårt att spara länkade strukturer på fil, så därför är dubbelhashning fortfarande mycket använt i stora databaser.

I LINUX och andra UNIX-system skriver användaren namn på kommandon, program och filer och räknar med att datorn snabbt ska hitta dom. Vid inloggning byggs därför en hashtabell upp med alla sådana ord. Men under sessionens förlopp kan många nya ord tillkomma och dom läggs bara i en lista som söks linjärt. Så småningom kan det bli ganska långsamt, och då är det värt att ge kommandot rehash. Då tillverkas en ny större hashtabell där alla gamla och nya ord hashas in. Hur stor tabellen är för tillfället ger kommandot hashstat besked om.

Om man vill kunna söka dels på namn, dels på personnummer kan man ha en hashtabell för varje sökbegrepp, men det går också att ha en enda tabell. En viss person hashas då in med flera nycklar, men själva informationsposten finns alltid bara i ett exemplar. Många noder i hashtabellen kan ju peka ut samma post.

När man vill kunna skriva ut registret i bokstavsordning är hashtabellen oduglig. Binärträdet skrivs lätt ut i inordning, men är inte så bra när man vill kunna stega sej framåt och bakåt från en aktuell nod. Risken för att det ska bli obalanserat har lett till algoritmer för automatisk ombalansering av binärträd när poster läggs till och tas bort. Kända begrepp är B-träd, AVL-träd och rödsvarta träd. För femton år sedan gjordes en uppfinning som löser problemen på ett enklare sätt, nämligen skipplistan.

Skipplistor

En skipplista är i botten en vanlig ordnad länkad lista, men för att få sökningen att gå fortare har varannan nod en extralänk som går två steg framåt. Var fjärde nod har ytterligare en länk som går fyra steg framåt osv. Det finns alltså omkörningsfiler med olika hastigheter. Man inser lätt att det går att göra binär sökning med denna struktur. Men man inser inte hur strukturen ska byggas om när man sätter in nya noder. Tricket är att man singlar slant om den nya noden ska kopplas till den lägsta omkörningsfilen. Ska den det singlar man sedan slant om huruvida den även ska kopplas till nästa omkörningsfil osv.

Vetenskaplighet: Pseudovetenskap

Jämsides med vetenskapen frodas psudovetenskapen, ovetenskaplig verksamhet som ger sej ut för att vara vetenskaplig. Pseudovetenskap omsätter enorma belopp och engagerar betydligt fler människor än vad vetenskapen gör. Kända pseudovetenskapsområden är bland andra Några kännetecken på pseudovetenskap: I kampen mot pseudovetenskap står organisationen CSICOP på barrikaderna och portalfiguren James Randi har gjort sej känd framfört allt för att Den svenska skeptikerföreningen heter Vetenskap och folkbildning
Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 november 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>